Get Adobe Flash player

งานไฟฟ้าสาธารณะ ก.ค. 62

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 19 ก.ค. 62 - งานไฟฟ้าสาธารณะ ปฏิบัติงานตรวจเช็ค ซ่อม แก้ไข, เปลี่ยนวัสดุ, ติดตั้งระบบ, เก็บ ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญาณจราจร (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ ก.ค. 62

งานควบคุมอาคาร 62/2

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

วันที่ 19 ก.ค. 62 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

อ่านเพิ่มเติม: งานควบคุมอาคาร 62/2

งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค 62/2

วันที่ 12 ก.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนข้างบ้านเอื้ยอาทร ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

อ่านเพิ่มเติม: งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค 62/2

งานผังเมือง 62/2

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

วันที่ 19 ก.ค. 62 งานผังเมืองบริการประชาชนเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

อ่านเพิ่มเติม: งานผังเมือง 62/2

งานสวนสาธารณะ 62/2

จัดสวนสาธารณะ อาคารสถานที่ งานจัดสถานที่เกี่ยวกับงานประเพณีต่าง ๆ จัดเตรียมสถานที่ในการเตรียมการรับเสด็จฯ จัดสถานที่ตามที่หน่วยงานขอความร่วมมือ 

วันที่ 19 ก.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนหนองแดง, ตรวจร้องเรียนประชาอุทิศ 7 และซ่อมถนนซอยสุขาวดี 7-9 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

อ่านเพิ่มเติม: งานสวนสาธารณะ 62/2