Get Adobe Flash player

งานไฟฟ้าสาธารณะ ต.ค. 62

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 17 ต.ค. 62 - งานไฟฟ้าสาธารณะ ปฏิบัติงานตรวจเช็ค ซ่อม แก้ไข, เปลี่ยนวัสดุ, ติดตั้งระบบ, เก็บ ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญาณจราจร (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ ต.ค. 62 

งานวิศวกรรมออกแบบจราจร 63/1

วันที่ 18 ต.ค. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ติดสัญญานเตือนทางโค้ง กศน. และทาสีขาว-แดง ประตูเมือง ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

อ่านเพิ่มเติม: งานวิศวกรรมออกแบบจราจร 63/1

งานควบคุมอาคาร 63/1

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

วันที่ 17 ต.ค. 62 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

อ่านเพิ่มเติม: งานควบคุมอาคาร 63/1

งานสวนสาธารณะ 63/1

จัดสวนสาธารณะ อาคารสถานที่ งานจัดสถานที่เกี่ยวกับงานประเพณีต่าง ๆ จัดเตรียมสถานที่ในการเตรียมการรับเสด็จฯ จัดสถานที่ตามที่หน่วยงานขอความร่วมมือ 

วันที่ 17 ต.ค. 62 งานสวนสาธารณะ ใส่ปุ๋ยคอกไม้ผล ซ้าย-ขวา สมเด็จย่า และเร่งเพาะขยายดอกคุณนาย ต้นเทียนทอง ที่เรือนเพาะชำ หลัง ร.5 ครับ (ภาพโดย : สราวุธ, รุ่งโรจน์)

อ่านเพิ่มเติม: งานสวนสาธารณะ 63/1

งานผังเมือง 63/1

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

วันที่ 17 ต.ค. 62 งานผังเมืองบริการประชาชนเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

อ่านเพิ่มเติม: งานผังเมือง 63/1