Get Adobe Flash player

งานสวนสาธารณะ 62_1

จัดสวนสาธารณะ อาคารสถานที่ งานจัดสถานที่เกี่ยวกับงานประเพณีต่าง ๆ จัดเตรียมสถานที่ในการเตรียมการรับเสด็จฯ จัดสถานที่ตามที่หน่วยงานขอความร่วมมือ 

วันที่ 13 ธ.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ร่วมกับพัฒนาที่ดินจังหวัด ตรวจสอบดินที่สวนสมเด็จ ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

อ่านเพิ่มเติม: งานสวนสาธารณะ 62_1

งานไฟฟ้าสาธารณะ ธ.ค. 61

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 13 ธ.ค. 61 - งานไฟฟ้าสาธารณะ ปฏิบัติงานตรวจเช็ค ซ่อม แก้ไข, เปลี่ยนวัสดุ, ติดตั้งระบบ, เก็บ ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญาณจราจร (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ ธ.ค. 61

งานผังเมือง 62_1

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

วันที่ 12 ธ.ค. 61 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง ครับ

อ่านเพิ่มเติม: งานผังเมือง 62_1

ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ 62_1

วันที่ 13 ธ.ค. 61 คณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ สำนักการช่าง เข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุมชนหน้าค่าย ครับ (ภาพโดย : ชัยณรงค์)/>

อ่านเพิ่มเติม: ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ 62_1

งานควบคุมอาคาร 62_1

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

วันที่ 12 ธ.ค. 61 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

อ่านเพิ่มเติม: งานควบคุมอาคาร 62_1