Get Adobe Flash player

งานไฟฟ้าสาธารณะ ก.พ. 62

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 14 ก.พ. 62 - งานไฟฟ้าสาธารณะ ปฏิบัติงานตรวจเช็ค ซ่อม แก้ไข, เปลี่ยนวัสดุ, ติดตั้งระบบ, เก็บ ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญาณจราจร (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ ก.พ. 62

งานวิศวกรรมออกแบบจราจร 62_1

วันที่ 14 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ทาขาว-แดง ถนนรัฐพัฒนา (ภาพโดย : วิชาญ)

อ่านเพิ่มเติม: งานวิศวกรรมออกแบบจราจร 62_1

งานผังเมือง 62_1

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

วันที่ 13 ก.พ. 62 งานผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง ครับ

อ่านเพิ่มเติม: งานผังเมือง 62_1

งานควบคุมอาคาร 62_1

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

วันที่ 13 ก.พ. 62 งานควบคุมอาคาร บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

อ่านเพิ่มเติม: งานควบคุมอาคาร 62_1

งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม 62_1

การปฏิบัติงานประจำวัน แก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำ, ฝาท่อระบายน้ำ, ขุดวางท่อระบายน้ำ, ดูดลอกท่อและงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 13 ก.พ. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เป่าล้างท่อระบายน้ำ หน้า สนง.ที่ดินจังหวัด ฯ และแก้ไขน้ำเสียชุมชนนาอ้อยครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

อ่านเพิ่มเติม: งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม 62_1