Get Adobe Flash player

งานสถานที่ฯ : ฝ่ายสาธารณูปโภค 61

วันที่ 14 ส.ค. 61 งานสถานที่ เปลี่ยนธงจากสีน้ำเงินเป็นสีเขียว ครบทั้ง 4 จุดครับ (ภาพโดย : ชัยเชาฐา)

อ่านเพิ่มเติม: งานสถานที่ฯ : ฝ่ายสาธารณูปโภค 61

งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค 61

วันที่ 16 ส.ค. 61 ฝ่ายสาธารณปโภค ตัดตอไม้ข้างเทคนิค, ซ่อมผิวถนนแยกบิ๊กซี, แยกตะวันแดงและซ่อมถนนข้างป่าไม้ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

อ่านเพิ่มเติม: งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค 61

งานควบคุมการบำบัดน้ำเสียฯ : ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

การปฏิบัติงานประจำวัน แก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำ, ฝาท่อระบายน้ำ, ขุดวางท่อระบายน้ำ, ดูดลอกท่อและงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 16 ส.ค. 61 ฝ่ายช่างสุขาภิบาลงเปิดแผ่นคอนกรีตกั้นน้ำออก ให้น้ำไหลลงหนองหารเองโดยสะดวก เผื่อเย็นนี้ฝนตก และ เปลี่ยนหัวกระโหลกวาล์วน้ำ เครื่องสูบน้ำ 12 นิ้ว แทนตัวที่ใช้อยู่ตะแกรงขาด ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

อ่านเพิ่มเติม: งานควบคุมการบำบัดน้ำเสียฯ : ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

งานสวนสาธารณะ

จัดสวนสาธารณะ อาคารสถานที่ งานจัดสถานที่เกี่ยวกับงานประเพณีต่าง ๆ จัดเตรียมสถานที่ในการเตรียมการรับเสด็จฯ จัดสถานที่ตามที่หน่วยงานขอความร่วมมือ 

วันที่ 15 ส.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ซ่อมอปกกรฌ์ออกกำลังกายสวนหย่อมหนองทรายขาว ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

อ่านเพิ่มเติม: งานสวนสาธารณะ

งานควบคุมอาคาร 61

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

วันที่ 16 ส.ค. 61 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

อ่านเพิ่มเติม: งานควบคุมอาคาร 61