Get Adobe Flash player

งานไฟฟ้าสาธารณะ ก.พ. 63

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 27 ก.พ. 62 - งานไฟฟ้าสาธารณะ ปฏิบัติงานตรวจเช็ค ซ่อม แก้ไข, เปลี่ยนวัสดุ, ติดตั้งระบบ, เก็บ ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญาณจราจร (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ ก.พ. 63

งานสถานที่ฯ : ฝ่ายสาธารณูปโภค 63/1

วันที่ 27 ก.พ. 63 งานสถานที่ แก้ไขติดตั้งป้ายผ้าที่แยกธนาคารอาคารสงเคราะห์ ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

อ่านเพิ่มเติม: งานสถานที่ฯ : ฝ่ายสาธารณูปโภค 63/1

งานควบคุมอาคาร 63/1

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

วันที่ 26 ก.พ. 63 งานผังเมืองบริการประชาชนเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

อ่านเพิ่มเติม: งานควบคุมอาคาร 63/1

งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค 63/1

วันที่ 27 ก.พ. 63 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนน ซอยแยกสุขสวัสดิ์ 4, หลังสกลราช และหลังวัดหนองทรายขาวครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

อ่านเพิ่มเติม: งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค 63/1

งานผังเมือง 63/1

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

วันที่ 26 ก.พ. 63 งานผังเมืองบริการประชาชนเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

อ่านเพิ่มเติม: งานผังเมือง 63/1