Get Adobe Flash player

งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค 62/2

วันที่ 22 เม.ย. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค เตรียมหญ้าไว้ปลูกวันเทศบาล 24 เม.ย. 2562 และสำรวจสถานที่เตรียมงานพระราชพิธีราชาภิเษก บริเวณหน้าศาลากลางหลังเก่าครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

อ่านเพิ่มเติม: งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค 62/2

งานควบคุมอาคาร 62/2

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

วันที่ 22 เม.ย. 62 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

อ่านเพิ่มเติม: งานควบคุมอาคาร 62/2

งานไฟฟ้าสาธารณะ เม.ย. 62

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 23 เม.ย. 62 - งานไฟฟ้าสาธารณะ ปฏิบัติงานตรวจเช็ค ซ่อม แก้ไข, เปลี่ยนวัสดุ, ติดตั้งระบบ, เก็บ ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ เม.ย. 62

งานผังเมือง 62/2

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

วันที่ 22 เม.ย. 62 งานผังเมือง ตรวจอาคารตามข้อร้องเรียนของประชาชน ครับ (ภาพโดย : กิติศักดิ์)และบริการประชาชนเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

อ่านเพิ่มเติม: งานผังเมือง 62/2

งานวิศวกรรมออกแบบจราจร 62/2

วันที่ 23 เม.ย. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ติดตั้งกระจกโค้งซอยหลังสวน ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

อ่านเพิ่มเติม: งานวิศวกรรมออกแบบจราจร 62/2