Get Adobe Flash player

งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค

ปฏิบัติงานวันที่  22 ส.ค. 60 - ซ่อมแซมถนนสันติธรรมตัดรัฐบำรุงครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

อ่านเพิ่มเติม: งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค

งานควบคุมการบำบัดน้ำเสียฯ : ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

การปฏิบัติงานประจำวัน แก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำ, ฝาท่อระบายน้ำ, ขุดวางท่อระบายน้ำ, ดูดลอกท่อและงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

ปฏิบัติงาน 20 ส.ค. 2560  วันนี้ หนองสนมพักเครื่องสูบ ระดับน้ำลดถึงระดับที่พอสควรแล้วครับ ต่ำกว่าขอบตลิ่งประมาณ2เมตร(รุ่งโรจน์  โคตรพรหม)

อ่านเพิ่มเติม: งานควบคุมการบำบัดน้ำเสียฯ : ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร

 @ปฏิบัติงาน 22  ส.ค.2560 -วางแผนปรับพื้นที่ใหม่ ในการกำจัดขยะ  เพื่อรองรับปริมาณขยะน้ำท่วม(ภาพโดย : เรวัต  ร้อยพิลา )

อ่านเพิ่มเติม: งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ

งานสถานที่ฯ : ฝ่ายสาธารณูปโภค

22 ส.ค. 60 - เก็บป้าย, จัดสถานที่ ที่วัดแจ้งแสงอรุณ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

อ่านเพิ่มเติม: งานสถานที่ฯ : ฝ่ายสาธารณูปโภค

งานไฟฟ้าสาธารณะ ส.ค. 60

ปฏิบัติงานวันที่  22 ส.ค. 60 - ตรวจเช็ค ซ่อมแซม ติดตั้ง ไฟฟ้า (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ ส.ค. 60