Get Adobe Flash player

งานไฟฟ้าสาธารณะ ม.ค. 63

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 27 ม.ค. 63 - งานไฟฟ้าสาธารณะ ปฏิบัติงานตรวจเช็ค ซ่อม แก้ไข, เปลี่ยนวัสดุ, ติดตั้งระบบ, เก็บ ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญาณจราจร (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ ม.ค. 63

งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค 63/1

วันที่ 24 ม.ค. 63 ช่างศิลป์ ฝ่ายสาธารณูปโภคติดตั้งซุ้มตรุษจีน ที่ประตูเมือง ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

อ่านเพิ่มเติม: งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค 63/1

งานสถานที่ฯ : ฝ่ายสาธารณูปโภค 63/1

วันที่ 26 ม.ค. 63 งานสถานที่ เก็บโครงฉากหลังเวทีกลางงานกาชาดที่ถูกพายุพัด และจัดเก้าอี้ + ชุดรัแขก หน้าเวทีกลางงานกาชาด ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

อ่านเพิ่มเติม: งานสถานที่ฯ : ฝ่ายสาธารณูปโภค 63/1

งานสวนสาธารณะ 63/1

จัดสวนสาธารณะ อาคารสถานที่ งานจัดสถานที่เกี่ยวกับงานประเพณีต่าง ๆ จัดเตรียมสถานที่ในการเตรียมการรับเสด็จฯ จัดสถานที่ตามที่หน่วยงานขอความร่วมมือ 

วันที่ 25 ม.ค. 63 งานสวนสาธารณะ ตัดแต่งต้นไม้ศูนย์ผู้สูงอายุครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

อ่านเพิ่มเติม: งานสวนสาธารณะ 63/1

งานวิศวกรรมออกแบบจราจร 63/1

วันที่ 21 ม.ค. 63 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ทาสี ตีเส้น จราจร ที่ บขส. 2 ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

อ่านเพิ่มเติม: งานวิศวกรรมออกแบบจราจร 63/1