Get Adobe Flash player

งานผังเมือง 61

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

วันที่ 19 มิ.ย. 61 งานผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร การชี้แนวเขต

อ่านเพิ่มเติม: งานผังเมือง 61

งานควบคุมอาคาร 61

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

วันที่ 19 มิ.ย. 61 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

อ่านเพิ่มเติม: งานควบคุมอาคาร 61

งานไฟฟ้าสาธารณะ มิ.ย. 61

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 19 มิ.ย. 61 - ปฏิบัติงานในและนอกเวลาราชการ ตรวจเช็ค ซ่อม แก้ไข เปลี่ยนวัสดุ,ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง,เก็บ ,ไฟสัญาณจราจร (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ มิ.ย. 61

งานสถานที่ฯ : ฝ่ายสาธารณูปโภค 61

วันที่ 19 มิ.ย. 61 งานสถานที่ ตั้งซุ้มรับเสด็จฯ หน้า มทบ.29 และกางเต็นท์+ส่งโต๊ะ+เก้าอี้..โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที 4..ที่..ชุมชนธาตุดูม 4, ชุมชนกกส้มโฮง,ชุมชนหนองทรายขาว และกางเต็นท์ ส่งเก้าอี้ & จัดสถานที่งานสภากาแฟ วันพรุ่งนี้เช้าที่สวนสมเด็จฯ สระพังทอง ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

อ่านเพิ่มเติม: งานสถานที่ฯ : ฝ่ายสาธารณูปโภค 61

งานวิศวกรรมออกแบบจราจร : ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล 61

วันที่ 19 มิ.ย. 61 งานวิศวกรรมออกแบบระบบจราจร ทาสีขาวแดงคันปูน แยกวงเวียน และซ่อมแซมเสาป้ายชำรุด หน้า โรงเรียนชรก. (ภาพโดย : วิชาญ)

อ่านเพิ่มเติม: งานวิศวกรรมออกแบบจราจร : ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล 61