Get Adobe Flash player

งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค 63/1

วันที่ 21 พ.ย. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนหลังวัดป่าสุทธาวาส และหนองมันปลาซอย 3 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

อ่านเพิ่มเติม: งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค 63/1

งานไฟฟ้าสาธารณะ พ.ย. 62

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 21 พ.ย. 62 - งานไฟฟ้าสาธารณะ ปฏิบัติงานตรวจเช็ค ซ่อม แก้ไข, เปลี่ยนวัสดุ, ติดตั้งระบบ, เก็บ ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญาณจราจร (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ พ.ย. 62

งานผังเมือง 63/1

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

วันที่ 21 พ.ย. 62 งานผังเมืองบริการประชาชนเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

อ่านเพิ่มเติม: งานผังเมือง 63/1

งานควบคุมอาคาร 63/1

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

วันที่ 21 พ.ย. 62 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

อ่านเพิ่มเติม: งานควบคุมอาคาร 63/1

งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม 63/1

การปฏิบัติงานประจำวัน แก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำ, ฝาท่อระบายน้ำ, ขุดวางท่อระบายน้ำ, ดูดลอกท่อและงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 20 พ.ย. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขท่อระบายน้ำถนนเปรมปรีดาซอย 5 และวางท่อข้างโรงพยาบาลต่อครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

อ่านเพิ่มเติม: งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม 63/1