Get Adobe Flash player

งานควบคุมอาคาร 61

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

วันที่ 16 ก.พ. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

อ่านเพิ่มเติม: งานควบคุมอาคาร 61

งานควบคุมการบำบัดน้ำเสียฯ : ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

การปฏิบัติงานประจำวัน แก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำ, ฝาท่อระบายน้ำ, ขุดวางท่อระบายน้ำ, ดูดลอกท่อและงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ปฏิบัติงาน 14ก.พ. 2561  ดูดโคลนโรงฆ่าสัตว์ (:วุฒิวัฒน์  ขันทีท้าว)

อ่านเพิ่มเติม: งานควบคุมการบำบัดน้ำเสียฯ : ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

งานวิศวกรรมออกแบบจราจร : ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล 61

วันที่ 16 ก.พ. 61 - วางที่กั้นช่องจราจร (ภาพโดย : วิชาญ)

อ่านเพิ่มเติม: งานวิศวกรรมออกแบบจราจร : ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล 61

คุณภาพน้ำ : งานบำบัดน้ำเสีย

ห้องปฏิบัติการ บ่อบำบัดน้ำเสีย, ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 16 ก.พ.2561  ปลูกต้นธูปฤาษีเสริมบริเวณพื้นที่บึงประดิษฐ์ บ่อบำบัดน้ำเสีย(ภาพโดย :เรวัต  ร้อยพิลา )

อ่านเพิ่มเติม: คุณภาพน้ำ : งานบำบัดน้ำเสีย

งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค 61

ปฏิบัติงานวันที่ 16 ก.พ. 61 - ทำความสะอาดสถานที่ (ภาพโดย : พลังจิต)

อ่านเพิ่มเติม: งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค 61