Get Adobe Flash player

งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค 63/1

วันที่ 21 ก.พ. 63 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมพื้นอาคารอเนกประสงค์ และรื้อลูกระนาด ซอยสมพงษ์ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

อ่านเพิ่มเติม: งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค 63/1

งานไฟฟ้าสาธารณะ ก.พ. 63

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 21 ก.พ. 62 - งานไฟฟ้าสาธารณะ ปฏิบัติงานตรวจเช็ค ซ่อม แก้ไข, เปลี่ยนวัสดุ, ติดตั้งระบบ, เก็บ ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญาณจราจร (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ ก.พ. 63

งานผังเมือง 63/1

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

วันที่ 20 ก.พ. 63 งานผังเมืองบริการประชาชนเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

อ่านเพิ่มเติม: งานผังเมือง 63/1

งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม 63/1

การปฏิบัติงานประจำวัน แก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำ, ฝาท่อระบายน้ำ, ขุดวางท่อระบายน้ำ, ดูดลอกท่อและงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 20 ก.พ. 63 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ขุดลอกท่อระบายน้ำซอยสุขสบาย, ซอยสุขสวัสดิ์ 4/3, ช่อมเปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็กชำรุดภายในซอย 7 ถนนรอบเมืองครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

อ่านเพิ่มเติม: งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม 63/1

งานวิศวกรรมออกแบบจราจร 63/1

วันที่ 20 ก.พ. 63 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ทาสีขาว แดง แยก สหช่างครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

อ่านเพิ่มเติม: งานวิศวกรรมออกแบบจราจร 63/1