Get Adobe Flash player

งานสวนสาธารณะ

จัดสวนสาธารณะ อาคารสถานที่ งานจัดสถานที่เกี่ยวกับงานประเพณีต่าง ๆ จัดเตรียมสถานที่ในการเตรียมการรับเสด็จฯ จัดสถานที่ตามที่หน่วยงานขอความร่วมมือ 

วันที่ 24 พ.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ปลูกไม้ดอกเพิ่มเติม หน้าวัดบ้านนาอ้อย (ภาพโดย : สราวุธ)

อ่านเพิ่มเติม: งานสวนสาธารณะ

งานไฟฟ้าสาธารณะ พ.ค. 61

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 24 พ.ค. 61 - ปฏิบัติงานในและนอกเวลาราชการ ตรวจเช็ค ซ่อม แก้ไข เปลี่ยนวัสดุ,ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง,เก็บ ,ไฟสัญาณจราจร (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ พ.ค. 61

งานผังเมือง 61

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

วันที่ 23 พ.ค. 61 งานผังเมือง บริการการขออนุญาตก่อส้รางอาคาร (ภาพโดย : sompong)

อ่านเพิ่มเติม: งานผังเมือง 61

งานวิศวกรรมออกแบบจราจร : ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล 61

วันที่ 24 พ.ค. 61 งานวิศวกรรมออกแบบระบบจราจร ทำช่องจอดทางเข้า รพ.สกลนคร (ภาพโดย : วิชาญ)

อ่านเพิ่มเติม: งานวิศวกรรมออกแบบจราจร : ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล 61

งานควบคุมอาคาร 61

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

วันที่ 23 พ.ค. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับการก่อสร้าง / ดัดแปลง / รื้อถอนอาคาร

อ่านเพิ่มเติม: งานควบคุมอาคาร 61