Get Adobe Flash player

สำนักการช่าง

...............................

สำนักการช่าง  ให้มีนักบริหารงานช่าง ๙  เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักการช่าง รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ คำนวณ จัดทำข้อมูล วางโครงการ วิเคราะห์วิจัยด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ควบคุมงานอาคารและผังเมือง งานโยธาทั่วไป จัดสถานที่ ดูแลซ่อมบำรุงถนน ทางเท้า ไฟฟ้า ประปา จัดสวนสาธารณะ งานซ่อมเครื่องจักรกล  งานวิศวกรรมจารจร งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานควบคุมดูแลตรวจสอบและบำบัดน้ำเสีย การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง งานควบคุมเก็บรักษา เบิกจ่ายพัสดุ อุปกรณ์ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและแบ่งหน่วยงานราชการออกเป็น ๒ ส่วน ๖ ฝ่าย ๑๔ งาน ดังนี้.-

                   ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมืองมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง  ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง ดังนี้.-

๑.      ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรม  ดังนี้.-

                             ๑.๑  งานวิศวกรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรมถนนและสะพาน งานอาคาร และงานก่อสร้างอื่น งานวางโครงการและการก่อสร้างด้านวิศวกรรม งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานวิศวกรรม งานออกรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม  งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณออกแบบ กำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานควบคุมก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม ถนนและสะพาน งานสำรวจและออกแบบถนน คสล. งานสำรวจและออกแบบถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต งานจัดทำราคากลางงานก่อสร้างต่างๆ งานตรวจสอบทดสอบคุณภาพวัสดุในงานก่อสร้าง งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                             ๑.๒ งานสถาปัตยกรรม  มีหน้าที่ออกแบบคำนวณ เขียนแบบ งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้าง งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ของสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรม งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบ งานวิเคราะห์ วิจัย งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ งานออกแบบการจัดสถานที่ งานรัฐพิธี งานประเพณีอื่น ๆ งานเขียนแบบด้านมัณฑศิลป์และศิลปกรรมต่าง ๆ งานด้านช่างศิลป์ งานออกรายการเพื่อออกแบบงานวิเคราะห์ด้านสถาปัตยกรรมของอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.     ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานควบคุมอาคาร  และงานผังเมือง  ดังนี้.-

                             ๒.๑ งานควบคุมอาคาร มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างอาคาร งานตรวจสอบกำหนดผังบริเวณ แนวระดับของอาคารที่ขออนุญาต งานตรวจรับรองอาคาร และหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง งานรองรับระวังแนวเขตที่ดิน งานตรวจสอบการขออนุญาต งานตรวจสอบแก้ไขปัญหาเรื่องราวและให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร งานตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการ และหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                             ๒.๒ งานผังเมือง มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์ งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบกทางน้ำ งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง การตรวจสอบการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติผังเมือง งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม  งานจัดทำผังเมืองรวม  งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด งานสำรวจรวบรวมข้อมูลด้านผังเมือง งานให้คำปรึกษาด้านผังเมืองและสิ่งแวดล้อม งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน งานแผนที่ภาษี รายงานการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับแผนที่ภาษี งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

-  ๒  -

                             ๒.๓ งานควบคุมการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงและโรงงานมีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาต การต่ออายุและการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง การตรวจตรา ได้แก่ การตรวจสถานที่ประกอบกิจการ การตรวจพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต การตรวจและทดสอบด้านเทคนิคและวิศวกรรมเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง การสำรวจ จัดทำข้อมูลโรงงาน การรับชำระค่าธรรมเนียม การรับเรื่องร้องเรียน รับแจ้งเรื่องต่าง ๆ ของผู้ประกอบกิจการโรงงาน การกำกับดูแลโรงงาน การรับแจ้งโอน/เปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการโรงงาน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                   ส่วนการโยธา  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานหน้าที่ของฝ่ายสาธารณูปโภค ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและระบบจราจร  ดังนี้.-

๓.     ฝ่ายสาธารณูปโภค มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบำรุงรักษาทางและสะพาน งานสวนสาธารณะ  งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ  ดังนี้.-

๓.๑ งานบำรุงรักษาทางและสะพาน  มีหน้าที่ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำที่ชำรุดทรุดโทรมให้ใช้การได้ดี เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกสบาย ปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลที่ตัดใหม่ เสริมไหล่ทาง ขุดลอกหนอง บึง ภายในเขตให้มีสถานที่ใช้งานได้ดี เพื่อป้องกันน้ำในฤดูฝน ปรับปรุงไหล่ทางให้เป็นบ่อบำบัดน้ำ ปลูกพืชน้ำให้ดูสวยงาม มีสต๊อกหินลูกรัง  เพื่อบริการแก่ชุมชนตลอดทั้งปี โดยมีการขนส่งจากบ่อด้วยตนเอง งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานประมาณราคาเกี่ยวกับการบำรุงรักษาทางและสะพาน งานควบคุมพัสดุงานบำรุงรักษาทางและสะพาน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๒ งานสวนสาธารณะ มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว์ งานควบคุมดูแลบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้บริการเรือเร็วในการเที่ยวชมหนองหาร งานก่อสร้าง ซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่เกี่ยวกับงานสาธารณะ งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์ งานดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ งานจัดทำ ดูแลรักษาเรือนเพาะชำ และขยายพันธ์ไม้ต่าง ๆ งานประมาณราคาในการดำเนินการเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ต่าง ๆ งานประดับตกแต่งสถานที่เกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ จัดสวน ประดับ ตกแต่งในงานพิธี งานประเพณี งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๓ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ  มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการก่อสร้างซ่อมบำรุงรักษาอาคารทางเท้า และสิ่งติดตั้งอื่น ๆ งานควบคุมดูแล การจัดอาคารสถานที่ งานจัดสถานที่เกี่ยวกับงานประเพณีต่าง ๆ จัดเตรียมสถานที่ในการเตรียมการรับเสด็จฯ จัดสถานที่ตามที่หน่วยงานขอความร่วมมือ งานประมาณราคาการบำรุงรักษาด้านสาธารณูปการอื่น ๆ งานควบคุมพัสดุงานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ งานด้านการก่อสร้างซ่อมบำรุงรักษาเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่าง งานออกแบบเขียนแบบเกี่ยวกับงานไฟฟ้า งานควบคุมดูแลเกี่ยวกับงานไฟฟ้า งานจัดสถานที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานไฟฟ้า งานประมาณราคาเกี่ยวกับงานไฟฟ้า สำรวจประมาณการในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.     ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและระบบจราจร มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานศูนย์เครื่องจักรกล   งานวิศวกรรมออกแบบจราจร  ดังนี้.-

๔.๑ งานศูนย์เครื่องจักรกล  มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานควบคุมการใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรกล ตรวจสอบสภาพรถยนต์ เครื่องยนต์ เครื่องจักรกล รายงานการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง  งานตรวจสอบซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล งานควบคุมพัสดุและอุปกรณ์ยานพาหนะและเครื่องจักรกล งานตรวจสอบซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

-  ๓  -

๔.๒ งานวิศวกรรมออกแบบจราจร  มีหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวมข้อมูล  ศึกษาวิเคราะห์และวางแผน ออกแบบ รวมทั้งพัฒนาระบบโครงข่ายถนน ระบบการจราจรและขนส่ง การจัดให้มีและอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งส่งเสริมความปลอดภัยด้านการจราจรและขนส่งในเขตพื้นที่ การศึกษาปัญหาด้านการจราจรและขนส่ง วิเคราะห์วิจัยวางแผนและจัดทำโครงการเสนอแนะ การพัฒนาการขนส่งให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแผน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดเก็บสถิติข้อมูลการจราจรและขนส่งสภาพและลักษณะการจราจร เพื่อประกอบการวางแผนจัดระเบียบการจราจร และเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเขตพื้นที่ ตลอดจนเพื่อเป็นแนวทางการพยากรณ์แนวโน้มของการจราจรและ การขนส่งในพื้นที่ในอนาคต  การออกแบบรูปแบบการขนส่งประเภทต่าง ๆ การออกแบบการจราจร เช่น การขยาย การต่อเชื่อมทาง การขยายทางร่วม ทางแยก การปิดเปิดเกาะกลางถนน การเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบโครงข่าย การคมนาคมและขนส่งให้มีประสิทธิภาพ การกำหนดมาตรฐานเพื่อจัดและควบคุมระบบการคมนาคมและขนส่งทางบก และทางน้ำ การควบคุมการจอดรถยนต์ การเสนอแนะมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้รถ ใช้ถนน ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมในการก่อสร้าง และจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยด้านการจราจร การวิเคราะห์ วางแผนด้านการคมนาคมและขนส่ง ด้านการจราจร การเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายเพื่อลดอุบัติเหตุและปัญหาการจราจร อันได้แก่ การเดินรถทางเดียว การห้ามจอดรถ ติดตั้งป้ายเตือนป้ายบอกเส้นทาง ติดตั้งกระจกโค้ง การปรับปรุงเครื่องหมายจราจรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  ตรวจสอบและแก้ไขเส้นทางจราจรที่คาดว่าจะเกิดอันตราย  การประสาน งานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ วิจัยการจราจรมาดำเนินการร่วมกันอันจะเป็นการวางระบบการจราจร และแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ การวางแผนและออกแบบด้านสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร การติดตั้งระบบไฟสัญญาณจราจร ติดตั้งการ์ดแลน การควบคุมสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจรการติดตั้งบำรุงรักษาและซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ การซ่อมบำรุง รักษา จัดทำ และติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์ถนน ได้แก่ ป้ายเครื่องหมายจราจร เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ขอบทางอุปกรณ์ถนนที่เป็นเครื่องเสริมสวัสดิภาพ และความปลอดภัยแก่ประชาชน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๕.     ฝ่ายช่างสุขาภิบาล มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานหน้าที่ของงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้.-

๕.๑ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  มีหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบการปฏิบัติงานกำจัดขยะมูลฝอย และควบคุมสถานที่กำจัดมูลฝอย งานกำจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักวิชาการสุขาภิบาล งานปฏิบัติงานกระบวนการเดินเครื่องมือเครื่องจักรกล เครื่องจักรโรงงาน รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ งานควบคุมโรงงานและห้องทดลอง ตรวจสอบการปรับปรุงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ งานด้านเอกสาร เช่น รายงานข้อมูลปริมาณขยะ แจ้งค่าธรรมเนียมกำจัดขยะ งานอาคารและสถานที่ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๕.๒ งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย มีหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบการปฏิบัติงานออกแบบก่อสร้างระบบการระบายน้ำทั่วไป เช่น ท่อ ทาง รางระบายน้ำฝน หรือน้ำทิ้ง งานควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโรงบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ สามารถบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งก่อนปล่อยน้ำทิ้ง งานวิจัยและประเมิน การจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดน้ำเสียให้บริการข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการวางแผน การศึกษา วิเคราะห์ การเจริญเติบโตของประชากร จำนวนผู้ขออนุญาตต่อท่อเชื่อม การจัดเก็บรายได้ รวมทั้งการติดตามประเมินผลและการประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานในฝ่ายบำบัดน้ำเสีย งานรับน้ำเสียจากอาคารสถานประกอบการต่าง ๆ ในเขตควบคุมการบำบัดน้ำเสียเข้าระบบ

-  ๔  -

บำบัดน้ำเสีย งานตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร สถานประกอบการมิให้ปล่อยน้ำเสียทำลายสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ เช่น ทะเล คูคลอง ที่สาธารณะ รวมทั้งการปล่อยน้ำทิ้งลงสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต งานรับเรื่องราวคำร้องขออนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง การตรวจสอบเอกสาร รวมทั้งการสำรวจทำผังแนวท่อและประมาณการจำนวนผู้ขออนุญาต งานประเมินอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาตขอต่อท่อเชื่อมน้ำเสีย - น้ำทิ้ง รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ขออนุญาตต่อท่อเชื่อม งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบการบำบัดน้ำเสีย งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคาร  สถานที่โรงบำบัดน้ำเสีย ท่อน้ำเสีย ท่อระบายน้ำฝน  ท่อระบายน้ำโสโครกและท่อน้ำทิ้ง งานดูแลรักษาบ่อบำบัดน้ำเสีย งานทำความสะอาด ล้างลอกท่อ รางระบายน้ำเสีย น้ำฝน หรือน้ำทิ้ง งานตักขยะในบ่อสูบน้ำเสีย บ่อพักและบ่อตักไขมัน งานตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากโรงบำบัดน้ำเสียและแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำต่าง ๆ ควบคุมการเติมคลอรีนหลังจากบำบัดน้ำเสียจากโรงบำบัดน้ำเสียในน้ำเสียจากแหล่งอื่น ๆ ควบคุมการใช้สารเคมีต่าง ๆ ในระบบบำบัดน้ำเสีย  การตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย น้ำทิ้ง จากสถานประกอบการของเอกชนในรายที่น่าสงสัยหรือประชาชนร้องขอ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๖.     ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานหน้าที่ของงานธุรการและแผนงาน  งานการเงินและพัสดุ ดังนี้.-

                             ๖.๑ งานธุรการและแผนงาน  มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน สารบรรณของสำนักการช่าง ดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงาน  และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อ และอำนวยความสะดวกต่าง ๆ งานประสานงานเกี่ยวกับส่วนราชการภายในและภายนอกสำนักงาน งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ  งานจัดทำคำสั่ง ประกาศ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน งานด้านบริหารงานบุคคลของสำนักการช่าง    งานรวบรวมสถิติการให้บริการประชาชน งานจัดเตรียมแบบพิมพ์คำร้องแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในสำนักการช่าง  งานควบคุมและจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและงบประมาณในความรับผิดชอบ งานสวัสดิการ งานดูแลรักษาและเตรียมประสาน งานเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเกี่ยวกับงานพัสดุ งานจัดทำคำสั่ง และประกาศเกี่ยวกับงานพัสดุ งานควบคุมจัดทำทะเบียนพัสดุอุปกรณ์ งานจัดทำพัสดุ งานจัดเก็บรายได้ งานเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับระเบียบหนังสือในการปฏิบัติงานของสำนักการช่าง งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                             ๖.๒ งานการเงินและพัสดุ  มีหน้าที่รับผิดชอบงานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักการช่าง งานจัดทำรายงานขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างของสำนักการช่าง งานควบคุมตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินในงบประมาณและนอกงบประมาณ งานควบคุมการรับ-จ่ายพัสดุของสำนักการช่างและจัดทำทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาเอกสารการเบิกจ่ายเงินของสำนักการช่าง งานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนการใช้จ่ายเงินของสำนักการช่าง การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย งานจัดทำเช็ค และจัดเอกสารการจ่ายเงิน งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่น ๆ   งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

...............................................