Get Adobe Flash player

งานควบคุมอาคาร 61

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

วันที่ 16 ส.ค. 61 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

 

วันที่ 15 ส.ค. 61 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

 

วันที่ 14 ส.ค. 61 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

 

วันที่ 10 ส.ค. 61 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

 

วันที่ 9 ส.ค. 61 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

 

วันที่ 8 ส.ค. 61 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

 

วันที่ 7 ส.ค. 61 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

 

วันที่ 6 ส.ค. 61 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

 

วันที่ 3 ส.ค. 61 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

 

วันที่ 2 ส.ค. 61 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

 

วันที่ 1 ส.ค. 61 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

 

วันที่ 25 ก.ค. 61 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

 

วันที่ 23 ก.ค. 61 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

 

วันที่ 10 ก.ค. 61 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

 

วันที่ 6 ก.ค. 61 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

 

วันที่ 5 ก.ค. 61 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

 

วันที่ 4 ก.ค. 61 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

 

วันที่ 3 ก.ค. 61 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

 

วันที่ 2 ก.ค. 61 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

 

วันที่ 27 มิ.ย. 61 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

 

วันที่ 26 มิ.ย. 61 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

 

วันที่ 25 มิ.ย. 61 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

 

วันที่ 22 มิ.ย. 61 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

 

วันที่ 21 มิ.ย. 61 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

 

วันที่ 20 มิ.ย. 61 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

 

วันที่ 19 มิ.ย. 61 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

 

วันที่ 18 มิ.ย. 61 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

 

วันที่ 15 มิ.ย. 61 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

 

วันที่ 14 มิ.ย. 61 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

 

วันที่ 7 มิ.ย. 61 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชนเกี่ยวกับการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน และรับรองอาคาร

 

วันที่ 6 มิ.ย. 61 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชนเกี่ยวกับการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน และรับรองอาคาร

 

วันที่ 5 มิ.ย. 61 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชนเกี่ยวกับการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน และรับรองอาคาร /p>

 

วันที่ 4 มิ.ย. 61 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชนเกี่ยวกับการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน และรับรองอาคาร /p>

 

วันที่ 1 มิ.ย. 61 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชนเกี่ยวกับการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน และรับรองอาคาร /p>

 

วันที่ 24 พ.ค. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับการก่อสร้าง / ดัดแปลง / รื้อถอนอาคาร

 

วันที่ 23 พ.ค. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับการก่อสร้าง / ดัดแปลง / รื้อถอนอาคาร

 

วันที่ 22 พ.ค. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับการก่อสร้าง / ดัดแปลง / รื้อถอนอาคาร

 

วันที่ 21 พ.ค. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 18 พ.ค. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 15 พ.ค. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 11 พ.ค. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 10 พ.ค. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 9 พ.ค. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 30 เม.ย. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 26-27 เม.ย. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 24-25 เม.ย. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 23 เม.ย. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 20 เม.ย. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 19 เม.ย. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 18 เม.ย. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 10 เม.ย. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 9 เม.ย. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 5 เม.ย. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 4 เม.ย. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 3 เม.ย. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 30 มี.ค. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 28 มี.ค. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 26 มี.ค. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 23 มี.ค. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 19 มี.ค. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 16 มี.ค. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 12,13,14 มี.ค. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 28 ก.พ. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 27 ก.พ. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 20 ก.พ. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 19 ก.พ. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 16 ก.พ. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 13 ก.พ. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 12 ก.พ. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 9 ก.พ. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 6 ก.พ. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 5 ก.พ. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 2 ก.พ. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 31 ม.ค. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 30 ม.ค. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 29 ม.ค. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 25 ม.ค. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 24 ม.ค. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 23 ม.ค. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 22 ม.ค. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 18 ม.ค. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 17 ม.ค. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 16 ม.ค. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 15 ม.ค. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 12 ม.ค. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 11 ม.ค. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 10 ม.ค. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 09 ม.ค. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 08 ม.ค. 2561 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 28 ธ.ค. 2560 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 27 ธ.ค. 2560 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 26 ธ.ค. 2560 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 21 ธ.ค. 2560 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 14 ธ.ค. 2560 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 13 ธ.ค. 2560 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 8 ธ.ค. 2560 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

 

วันที่ 6 ธ.ค. 2560 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคารและผังเมือง

 

วันที่ 4 ธ.ค. 2560 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคารและผังเมือง (ภาพโดย : sompong)

 

วันที่ 28 พ.ย. 2560 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคารและผังเมือง (ภาพโดย : sompong)