งานสวนสาธารณะ 62_1

จัดสวนสาธารณะ อาคารสถานที่ งานจัดสถานที่เกี่ยวกับงานประเพณีต่าง ๆ จัดเตรียมสถานที่ในการเตรียมการรับเสด็จฯ จัดสถานที่ตามที่หน่วยงานขอความร่วมมือ 

วันที่ 29 มี.ค. 62 งานสวนสาธารณะ ทำเสวียนรอบต้นไม้บริเวณสวนลูกครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 27 มิ.ย. 62 งานสวนสาธารณะ ปลูกหญ้าที่สวนแม่ สวนลูก, ปลูกต้นไม้ที่จุดถ่ายรูปชมวิมตะวันรอนที่หนองหาร คูสุด, ทำคอกกั้นกระถางดอกไม้ และเปลี่ยนสายฉีดชำระห้องน้ำสวนลูก 3 ชุด ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 26 มี.ค. 62 งานสวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมบริเวณป้ายตะวันรอนที่หนองหารคูสุด ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 20 มี.ค. 62 งานสวนสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝกคูสุด และเก็บภาพนิ่งและถ่ายวิดีโอ ส่งมูลนิธิสวนสมเด็จครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 18 มี.ค. 62 งานสวนสาธารณะ ปลูกบัวข้างสวนลูก (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 16 มี.ค. 62 งานสวนสาธารณะ นำกระถางต้นดอกไม้ประดับตกแต่งเต็นท์ สถานที่ ที่ลาน ร. 5 ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 15 มี.ค. 62 งานสวนสาธารณะ ขอความอนุเคราะห์บัวประดับจาก ม. เกษตรฯ เพื่อปลูกบริเวณริมตลิ่งสวนแม่ สวนลูก ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 9 มี.ค. 62 งานสวนสาธารณะ ร่วมกับงานป้องกันตัดต้นไม้บริเวณสำนักงานเทศบาล ฯ ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 8 มี.ค. 62 งานสวนสาธารณะ ตัดหญ้า ทำความสะอาดและปลูกต้นไม้ ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 7 มี.ค. 62 งานสวนสาธารณะ ปักชำต้นแสงจันทร์ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 5 มี.ค. 62 งานสวนสาธารณะ ฉาบผนังช่องลมอาคารผู้สูงอายุ ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 27 ก.พ. 62 ติดบานช่องลมอาคารผู้สูงอายุ และก่อฉาบทำคอกมิเตอร์น้ำประปาศูนย์เด็กเล็กนาอ้อย (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 26 ก.พ. 62 งานสวนสาธารณะ ใส่ช่องลมอาคารผู้สูงอายุครับ (ภาพโดย : เอกพงษ์)

 

วันที่ 25 ก.พ. 62 นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ออกตรวจพื้นที่สวนสาธารณะหนองทรายขาว เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงสวน ฯ ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

 

วันที่ 21 ก.พ. 62 นายรุ่งโรจน์ โคตรพรหม ผอ.ส่วนการโยธา เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) ที่ราชภัฏสกลนคร ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

 

วันที่ 21 ก.พ. 62 นายรุ่งโรจน์ โคตรพรหม ผอ.ส่วนการโยธา เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) ที่ราชภัฏสกลนคร ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

 

วันที่ 20 ก.พ. 62 งานสวนสาธารณะ ซ่อมลานโยคะ ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 15 ก.พ. 62 งานสวนสาธารณะ ซ่อมสุขภัณฑ์ ห้องน้ำสวนหนองทรายขาว ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 12 ก.พ. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขร่องระบายน้ำโรงคัดแยกขยะและตัดถนนวางท่อระบายน้ำข้ามถนนเข้าธนาคาร เพื่อแก้ไขการระบายน้ำ นาอ้อยซอย 3 ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 11 ก.พ. 62 งานสวนสาธารณะ จัดตกแต่งต้นไม้จุดชมวิวถ่ายรูป ป้าย "ตะวันรอนที่หนองหาร" (ภาพโดย : เอกพงษ์)

 

วันที่ 9 ก.พ. 62 งานสวนสาธารณะ ทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์กังหันชัยพัฒนา ครับ (ภาพโดย : เอกพงษ์)

 

วันที่ 8 ก.พ. 62 งานสวนสาธารณะ จัดวางแต่งหินภูเขา ป้ายถ่ายรูป ชมวิวตะวันรอนที่หนองหาร ครับ (ภาพโดย : เอกพงษ์)

 

วันที่ 7 ก.พ. 62 งานสวนสาธารณะ ติดตั้งเสาป้ายตะวันรอนที่หนองหาร และสำรวจต้นมะปราง ครับ (ภาพโดย : เอกพงษ์, พลังจิต, สราวุธ)

 

วันที่ 6 ก.พ. 62 งานสวนสาธารณะ ตัดแต่งต้นไม้ ถนนคูเมือง ครับ (ภาพโดย : เอกพงษ์)

 

วันที่ 5 ก.พ. 62 งานสวนสาธารณะ ค้ำยันต้นไม้, ปลูกบัวแดงที่หนองหาร ครับ (ภาพโดย : เอกพงษ์)

 

วันที่ 1 ก.พ. 62 งานสวนสาธารณะ ติดตั้งเสาป้ายตะวันรอนที่หนองหาร ครับ (ภาพโดย : เอกพงษ์)

 

วันที่ 31 ม.ค. 62 งานสวนสาธารณะ ติดตั้งเสาป้ายตะวันรอนที่หนองหาร ครับ (ภาพโดย : เอกพงษ์)

 

วันที่ 29 ม.ค. 62 งานสวนสาธารณะ ประดับต้นไม้หน้าหอพระครับ (ภาพโดย : เอกพงษ์)

 

วันที่ 28 ม.ค. 62 งานสวนสาธารณะ ซ่อมประตูห้องน้ำหญิงภายในสวนสมเด็จ ฯ ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 25 ม.ค. 62 งานสวนสาธารณะ นำกระถางดอกไม้ ต้นไม้ ประดับตกแต่งเวทีกลางงานกาชาด 2562 ที่หน้าศาลากลาง ฯ และย้ายกระถางดอกไม้จากแยกเจริญเมืองไปประดับที่สวนลูก ครับ (ภาพโดย : เอกพงษ์)

 

วันที่ 24 ม.ค. 62 งานสวนสาธารณะ เก็บกระถางดอกไม้แยกอารยะ, ทำเสวียนรอบต้นไม้เพื่อเก็บใบไม้ไปทำปุ๋ยหมัก, จัดประดับดอกไม้ ต้นไม้เวที สถานที่งานกาชาด ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 23 ม.ค. 62 งานสวนสาธารณะ ซ่อมอุปกรณ์สุขภัณฑ์ ห้องน้ำลาน ร.5 และเก็บของทำความสะอาดหอพระ ครับ (ภาพโดย : เอกพงษ์)

 

วันที่ 18 ม.ค. 62 งานสวนสาธารณะ เก็บตอไม้ต้นกระถินณรงค์ออกจากสวนสมเด็จ ฯ ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 18 ม.ค. 62 งานสวนสาธารณะ เก็บตอไม้ต้นกระถินณรงค์ออกจากสวนสมเด็จ ฯ ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 17 ม.ค. 62 งานสวนสาธารณะ นำหินตกแต่งจุดถ่ายรูปชมวิวหนองหาร, ทำคอกกระถางดอกไม้, เก็บตอไม้ในสวนสมเด็จ, ติดตั้งป้ายเตือน และตัดแต่งต้นคูณถนนคูเมือง ครับ (ภาพโดย : เอกพงษ์, สราวุธ)

 

วันที่ 16 ม.ค. 62 งานสวนสาธารณะ ประดับ ตกแต่ง จัดสวนหย่อม ครับ (ภาพโดย : เอกพงษ์)

 

วันที่ 15 ม.ค. 62 งานสวนสาธารณะ ทำคอกกระถางดอกไม้, ตกแต่งจุดถ่ายรูป ชมวิวหนองหาร ครับ (เอกพงษ์, สราวุธ)

 

วันที่ 14 ม.ค. 62 งานสวนสาธารณะ ตัดแต่งกิ่งไม้ตามถนนสุขเกษม ครับ (ภาพโดย : เอกพงษ์)

 

วันที่ 9 ม.ค. 62 งานสวนสาธารณะ ตัดต้นมะขามตามที่ท่านรองนายยก ฯ มอบหมาย ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 4 ม.ค. 62 งานสวนสาธารณะ ซ่อมประตูห้องน้ำสวนลูกครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 26 ธ..ค. 61 งานสวนสาธารณะ ปรับพื้นที่ ทำความสะอาดหลังลาน ร.5 เตรียมเป็นเรือนเพาะขยายพันธุ์กล้าไม้ของงานสวน ต่อเนื่องจากเมื่อวาน ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

 

วันที่ 25 ธ.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ร่วมประชุมแผนพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฯ ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 21 ธ.ค. 61 งานสวนสาธารณะ นำต้นดอกไม้ประดับตกแต่งสถานที่ลานคนเมืองและสวนสมเด็จ ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 20 ธ.ค. 61 งานสวนสาธารณะ พรวนดิน ต้นดอกไม้ในเกาะกลาง ถ. สกล-นาแก ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 19 ธ.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ติดตั้งดาวบริเวณเกาะกลางถนนสุขเกษม ช่วงหน้าหอพระ ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 18 ธ.ค. 61 งานสวนสาธารณะ นำม้านั่งหินอ่อนวางที่หน้าโรงเรียนสกลราช ฯ และขุดหลุมเตรียมปลูกมะปราง สวนละ 1 หลุม ครับ (ภาพโดย : เอกพงษ์)

 

วันที่ 17 ธ.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ทาสี กระถางดอกไม้ที่ประดับตามถนน และติดตั้งโครงเหล็กรูปดาว ประดับในช่างเทศกาลวันคริสต์มาส ครับ (ภาพโดย : สราวุธ,เอกพงษ์)

 

วันที่ 13 ธ.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ร่วมกับพัฒนาที่ดินจังหวัด ตรวจสอบดินที่สวนสมเด็จ, ปลูกต้นมะปราง ข้างศาลาที่ประทับ สวนลูก, ติดป้ายเตือนในบริเวณสวน ฯ และทำโครงเหล็กรูปดาว ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 4 ธ.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ซ่อมห้องน้ำสวนสมเด็จ ครับ (ภาพโดย : เอกพงษ์)

 

วันที่ 1 ธ.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ทำความสะอาดสถานที่ ดอนสวรรค์และซ่อมห้องน้ำ ครับ (ภาพโดย : เอกพงษ์, พลังจิต)

 

วันที่ 29 พ.ย. 61 งานสวนสาธารณะ ซ่อมป้าย ซ่อมห้องน้ำและทำความความสะอาดสวนสมเด็จ ครับ (ภาพโดย : เอกพงษ์)

 

วันที่ 28 พ.ย. 61 งานสวนสาธารณะ รดน้ำ พรวนดิน ทำความสะอาด ดูแลสวน, ทาสี ซ่อมปรับปรุงป้ายในสวนสมเด็จ ฯ ครับ (ภาพโดย : เอกพงษ์, สราวุธ)

 

 

วันที่ 16 พ.ย. 61 งานสวนสาธารณะ ทาสีศาลาลอยพระประทีป และตัดแต่งกิ่งไม้ริมถนนสกลนคร-นาแก ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 9 พ.ย. 61 งานสวนสาธารณะ ตัดแต่งกิ่งไม้ในสวนสมเด็จ ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 8 พ.ย. 61 งานสวนสาธารณะ ทาสีคันหินรอบสระพังทองและย้ายต้นหูกระจง ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 7 พ.ย. 61 งานสวนสาธารณะ ตัดหญ้าที่สนามมิ่งเมือง ครับ (ภาพโดย : แมน ดีอินทร์)

 

วันที่ 6 พ.ย. 61 งานสวนสาธารณะ ดูแล รดน้ำพรวนดิน ต้นไม้ และทำความสะอาดสวนหนองทรายขาวและหนองบัว ครับ (ภาพโดย : แมน ดีอินทร์)

 

วันที่ 2 พ.ย. 61 งานสวนสาธารณะ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ เกาะกลางถนนสกลนคร-นาแก, เก็บกวาดทำความสะอาด หนองทรายขาว ครับ (ภาพโดย : แมน ดีอินทร์)

 

วันที่ 1 พ.ย. 61 งานสวนสาธารณะ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บกวาดทำความสะอาด หนองทรายขาว, จัดตกแต่งสวน, ประดับเวที ครับ (ภาพโดย : แมน ดีอินทร์, เอกพงษ์)

 

วันที่ 31 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ตัดหญ้า ทำความสะอาด ดูแลสวนหนองทรายขาว ครับ (ภาพโดย : แมน ดีอินทร์)

 

 

วันที่ 29 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ เปลี่ยนอุปกรณ์ สุขภัณฑ์ ห้องน้ำเทศบาลนครสกลนคร (ภาพโดย : เอกพงษ์)

 

วันที่ 28 ต.ค. 61 สโมสรไลอ้อนส์ภาค 310 e ปลูกต้นชมพูพันธ์ุทิพย์บริเวณสวนสมเด็จ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 26 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ตกแต่งเต็นท์งานกฐินเทศบาลนครสกลนคร 2561 ด้วยกระถางดอกไม้ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 24 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ตกแต่งไม้ดอกเพิ่มเติมที่ประตูเมืองครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 23 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ประดับตกแต่ง สวนหย่อมและเวเทีสนามมิ่งเมือง และเก็บ ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 22 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ จัดตกแต่งสวนหย่อม สถานที่จัดงาน สนามมิ่งเมือง ครับ (ภาพโดย : เอกพงษ์)

 

วันที่ 21 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ซ่อมเปลี่ยนมอเตอร์ปั้มน้ำตก, ประดับตกแต่งสถานที่, ภาพบรรยากาศที่สวนสมเด็จวันนี้ ครับ (ภาพโดย : สราวุธ, เอกพงษ์)

 

วันที่ 20 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ พัฒนาทำความสะอาดดอนสวรรค์ครับ (ภาพโดย : สราวุธ, เอกพงษ์)

 

วันที่ 19 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ใช้สถานที่สวนสมเด็จจัดงานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (สมเด็จย่า) และซ่อมห้องน้ำลาน ร.5 ครับ(ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 18 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ซ่อมสุขภัณฑ์ห้องน้ำลาน ร.5, ล้างทำความสะอาดศาลาลอยพระประทีป ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 15 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ทาสีกระถางต้นไม้และทำคอกใส่กระถางให้สวยงาม ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 13 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ จัด ประดับ ตกแต่ง ฟุตบาท ถนนสุขเกษม ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 12 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ จัดตกแต่ง เปลี่ยนต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ และทำคอกไม้ใส่กระถางต้นใม้เพื่อประดับสถานที่ให้สวยงาม ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 11 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกสำนักงาน ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 10 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ จัดสวนประดับตกแต่ง ฟุตบาททางเท้า หน้าสำนักงานเทศบาลนครสกลนครและทำความสะอาดบริเวณตลิ่ง ครับ

 

วันที่ 9 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ จัดสถานที่สวนสมเด็จเป็นสภาพกาแฟ ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 8 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ตรวจเช็คกังหันน้ำและทำคอกใส่กระถางต้นไม้เพิ่มเติม (ภาพโดย : เอกพงษ์, สราวุธ)

 

วันที่ 6 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ จัดวางกระถางไม้ดอก ไม้ประดับตามแนวถนนเพื่อความสวยงาม ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 5 สวนสาธารณะ นำไม้ดอกไม้ประดับ ตกแต่งสถานที่ วัดพระธาตุเชิงชุม และจัดสถานที่ที่ลาน ร.5 ครับ (ภาพโดย : เอกพงษ์)

 

วันที่ 4 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ทำคอกใส่ต้นไม้ และนำกระถางต้นไม้ประดับตกแต่งสำนักงาน ฯ (ภาพโดย : เอกพงษ์)

 

วันที่ 3 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ทาสีรั้วสวนสมเด็จครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 2 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ กั้นห้องเก็บวัสดุ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 1 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ เทฐานเครื่องทำน้ำเย็นและทาสีคันหินสระพังทองครับ (ภาพโดย : สราวุธ)