Get Adobe Flash player

งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม 62

การปฏิบัติงานประจำวัน แก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำ, ฝาท่อระบายน้ำ, ขุดวางท่อระบายน้ำ, ดูดลอกท่อและงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 22 ต.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เทคอนกรีตซ่อมบ่อพักฯ ชำรุดพร้อมเปลี่ยนฝา ถนนรอบเมือง, ถนนศาลากลางจังหวัดครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 19 ต.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมฟุตปาธเป็นโพรงแยกวัดธาตุ ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 18 ต.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ฝ่ายช่างสุขาภิบาล ซ่อมแก้ไขฝาตะแกรงเหล็กเสียงดังถนนสุขเกษม ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

 

วันที่ 16 ต.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมแก้ไขฝาตะแกรงชำรุด หน้าโรงเรียนเทศบาล 3 และหน้าเรือนจำเก่า , ติดตั้งราวกันตกหนองสนมครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 11 ต.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ฝ่ายช่างสุขาภิบาล สูบน้ำเสียเข้าบำบัด, ล้างฟุตบาทหนองสนมและเก็บเครื่องสูบน้ำครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 10 ต.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ฝ่ายช่างสุขาภิบาล ตั้งเครื่องสูบน้ำสองเครื่องสูบน้ำเสียไปบ่อบำบัด, เทคอนกรีตซ่อมบ่อพักฯชำรุดถนนสายหน้าเรือนจำใหม่ชุมชนบ้านนาอ้อย ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 4 ต.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ฝ่ายช่างสุขาภิบาล เป่าลอกท่อระบายน้ำ ซอยสกลทวาปี 21 ตามคำร้องเรียน (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 3 ต.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมสูบน้ำเสียเข้าบำบัดครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 2 ต.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เตรียมย้ายเครื่องสูบไปท้ายบ่อพักเพื่อสูบน้ำเสียออกบ่อบำบัด และเชื่อมฝาตะแกรงเปลี่ยนที่ชำรุดซอยร่วมใจพัฒนาบ้านรุ่งฯ ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 1 ต.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อข้าง สนง.เกษตรจังหวัด ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)