Get Adobe Flash player

งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม 62_1

การปฏิบัติงานประจำวัน แก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำ, ฝาท่อระบายน้ำ, ขุดวางท่อระบายน้ำ, ดูดลอกท่อและงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 11 ธ.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ล้างอัดฉีดท่อระบายน้ำอุดตันอาคารบริเวณบขส. (เก่า), ที่สถานีคัดแยกขยะครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 3 ธ.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เชื่อมท่อที่ชำรุดพร้อมเรียงเศษปูนยาแนวหน้าท่อหนองสนม ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 30 พ.ย. 61 งานสถานที่ จัดสถานที่เตรียมต้อนรับ นายอารีย์ วงศ์อารยะ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และคณะ ที่สวนเด็จ ฯ (สระพังทอง) (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 29 พ.ย. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมฝาตะแกรงบ่อพักท่อระบายน้ำ ถนนสุขเกษม ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 22 พ.ย. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมถนนซอยมรรคลัย 5 ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 21 พ.ย. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ภารกิจทำคันคู ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 19 พ.ย. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมบ่อพักฝาตะแกรงทางออกบิ๊กซี และซ่อมแก้ไขฝาตะแกรงเหล็กชำรุดทางตลาดหน้าเทศบาลฯ ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 15 พ.ย. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เก็บผักตบและวัชพืช ในหนองหาร, เทคอนกรีตทำฝาสำรองเตรียมไว้ใช้งาน ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 13 พ.ย. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมหลังท่อสี่แยกทางเข้าวัดธาตุดูม และปากท่อหนองสนม, ล้างท่อระบายและบ่อพักน้ำหน้าร้านยายปราณีครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 12 พ.ย. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขท่อระบายน้ำที่น้ำเซาะเป็นโพรงหักทรุด จากพัฒนาการลงหนองสนมครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 10 พ.ย. 61 งานบำรุงษาและซ่อมแซมเทคอนกรีตซ่อมบ่อพักฯ ชำรุดถนนใสสว่างด้านหน้าโรงเรียนสกลราชฯครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 9 พ.ย. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เปลี่ยนฝาตะแกรงทางเข้าศาลากลางครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 8 พ.ย. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมแก้ไขท่อระบายน้ำ ประชาอุทิศซอย 9 ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 7 พ.ย. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมฝาตะแกรงบ่อบัก ถนนหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร, ซ่อมแก้ไขท่อฯทรุดในชุมชนห้วยโมง, เทคอนกรีตฝาท่อฯสำรองไว้ ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 6 พ.ย. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ลอกดิน ผักตบ วัชพืช ทางน้ำออกบ่อบำบัด, แก้ไขซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่ชำรุดระบายลงห้วยโมงหลังไอยรา, แก้ไขฝาตะแกรงบ่อพักชำรุดถนนสุขเกษมครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 2 พ.ย. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เทคอนกรีตซ่อมบ่อพักฯ ที่ชำรุดซอยหลังเทศบาลครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 31 ต.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม วางท่อระบายน้ำแก้ไขกลิ่นหน้าร้านน้องนิด ถนนเจริญเมือง ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 30 ต.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในท่อระบายน้ำหน้าร้านน้องนิด ถนนรอบเมือง ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 29 ต.ค.61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เป่าล้างท่อตันจากบ้านประชาชน ซอยสกลทวาปี 21, เก็บผักตบและวัชพืชหนองหารบริเณสวนผักลอยน้ำครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 26 ต.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เก็บฝาบ่อพักเก่าเรืองสวัสิ์, ลอกผักตบและวัชพืช ครับ(ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 25 ต.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ฉีดล้างท่อถนนมรรคาลัยหน้าร้านเลือดหมูหมอตุ้มและะเปรมปรีดา 3 ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 22 ต.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เทคอนกรีตซ่อมบ่อพักฯ ชำรุดพร้อมเปลี่ยนฝา ถนนรอบเมือง, ถนนศาลากลางจังหวัดครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 22 ต.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เทคอนกรีตซ่อมบ่อพักฯ ชำรุดพร้อมเปลี่ยนฝา ถนนรอบเมือง, ถนนศาลากลางจังหวัดครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 19 ต.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมฟุตปาธเป็นโพรงแยกวัดธาตุ ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 18 ต.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ฝ่ายช่างสุขาภิบาล ซ่อมแก้ไขฝาตะแกรงเหล็กเสียงดังถนนสุขเกษม ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

 

วันที่ 16 ต.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมแก้ไขฝาตะแกรงชำรุด หน้าโรงเรียนเทศบาล 3 และหน้าเรือนจำเก่า , ติดตั้งราวกันตกหนองสนมครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 11 ต.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ฝ่ายช่างสุขาภิบาล สูบน้ำเสียเข้าบำบัด, ล้างฟุตบาทหนองสนมและเก็บเครื่องสูบน้ำครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 10 ต.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ฝ่ายช่างสุขาภิบาล ตั้งเครื่องสูบน้ำสองเครื่องสูบน้ำเสียไปบ่อบำบัด, เทคอนกรีตซ่อมบ่อพักฯชำรุดถนนสายหน้าเรือนจำใหม่ชุมชนบ้านนาอ้อย ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 4 ต.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ฝ่ายช่างสุขาภิบาล เป่าลอกท่อระบายน้ำ ซอยสกลทวาปี 21 ตามคำร้องเรียน (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 3 ต.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมสูบน้ำเสียเข้าบำบัดครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 2 ต.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เตรียมย้ายเครื่องสูบไปท้ายบ่อพักเพื่อสูบน้ำเสียออกบ่อบำบัด และเชื่อมฝาตะแกรงเปลี่ยนที่ชำรุดซอยร่วมใจพัฒนาบ้านรุ่งฯ ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 1 ต.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อข้าง สนง.เกษตรจังหวัด ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)