Get Adobe Flash player

งานวิศวกรรมออกแบบจราจร 62_1

วันที่ 26 มี.ค. 62 งานวิศวกรรมออกแบบระบบจราจร ทาขาว แดง ถนนใจผาสุกและถนนกำจัดภัย ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 25 มี.ค. 62 งานวิศวกรรมออกแบบระบบจราจร ทาสี ขาว แดง ถนนใสสว่างครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 21 มี.ค. 62 งานวิศวกรรมออกแบบระบบจราจร ติดตั้งป้ายซอยรุ่งพัฒนา 3 ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 20 มี.ค. 62 งานวิศวกรรมออกแบบระบบจราจร ตรวจสอบ เก็บป้ายชำรุด เพื่อซ่อมแซม ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 19 มี.ค. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ทาสีขาว แดง แยกวัดธาตุครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 15 มี.ค. 62 งานวิศวกรรมออกแบบระบบจราจร ติดตั้งป้ายซอย ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 13 มี.ค. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ซ่อมแซมป้ายซอยที่ชำรุด ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 12 มี.ค. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร เก็บป้ายที่ชำรุดเพื่อซ่อมปรับปรุง และตัดกิ่งไม้ วัชพืชทีบดบังกระจกโค้ง ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 11 มี.ค. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ทางสาธารณะ ถนนอุฬารกูล ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 21 ก.พ. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ทาสีขาว-แดง เสาไฟฟ้า และแบริเออร์ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 14 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ทาขาว-แดง ถนนรัฐพัฒนา (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 11 ก.พ. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ตัดกิ่งวัชพืช ที่บดบังกระโค้ง ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 8 ก.พ. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ปรับปรุงติดตั้งป้ายบอกทาง ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 7 ก.พ. 62 งานวิศวกรรมจราจร ปรับแก้ไขป้ายบอกทาง่จุดถนนเจริญเมือง ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 28 ม.ค. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ทาสี ขาว-แดง, ขาว-ดำ ขอบทางเท้าหน้าสำนักงานเทศบาล ฯ ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 25 ม.ค. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร แก้ไขป้ายจราจรชำรุด, ตัดสลักเกลียวยึดป้ายออกเพื่อความปลอดภัย บริวเวณแยก ธ.กสิกรไทย, แก้ไขป้ายบอกสถานที่ ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 25 ม.ค. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร แก้ไขป้ายจราจรชำรุด, ตัดสลักเกลียวยึดป้ายออกเพื่อความปลอดภัย บริวเวณแยก ธ.กสิกรไทย, แก้ไขป้ายบอกสถานที่ ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 22 ม.ค. 62 งานวิศวกรรมออกแบบระบบจราจร ติดป้ายจราจร ป้ายเตือนแยก ตามคำร้องเรียน (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 21 ม.ค. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ติดกระจกโค้ง ซอยโสภาวดี, ทาขาวแดงหน้า บขส.2 และคลองระบายน้ำเข้าหนองสนม ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 17 ม.ค. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ทาสีช่องจอดรถยนต์ ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 16 ม.ค. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร จัดทำทางม้าลาย ข้าง โรงเรียนเทศบาล 3 ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 14 ม.ค. 62 งานวิศวกรรมออกแบบระบบจราจร ทาสีขาว แดง แยก โรงเรียนเทศบาล 3 ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 20 ธ.ค. 61 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ทาสีการ์ดเรล ถนนคูเมืองครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 19 ธ.ค. 61 งานวิศวกรรมออกแบบระบบจราจร ทาสีการ์ดเรล ถนนคูเมือง ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 17 ธ.ค. 61 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ทาขาว แดง ถนนรอบเมือง ช่วงใกล้ศูนย์เครื่องจักรกล และตีเส้นจราจรแยกบัวคำ ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

 

วันที่ 14 ธ.ค. 61 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร จัดทำช่องจราจร ถนน สกล- นาแก หน้าบัวคำค้าไม้ ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 13 ธ.ค. 61 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ทาขาว แดงแยก โรงเรียนเทศบาล 2 ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 12 ธ.ค. 61 งานวิศวกรรมออกแบบระบบจราจร ทาขาวแดง แยกหน้า โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 4 ธ.ค. 61 งานวิศวกรรออกแบบจราจร ทาสี ขาว-แดง ขอบถนน ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 3 ธ.ค. 61 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ตัดกิ่งไม้ เถาวัลย์ วัชพืช ที่บดบังป้าย, ทาสีหัวเกาะถนนหน้าศาลากลางตลอดแนว ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 28 พ.ย. 61 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ทาสีขอบทาง สวนแม่สวนลูก ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 27 พ.ย. 61 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร เก็บป้ายตามคำขอของแขวงการทาง, ทาสีทางม้าลายถนนใสสว่าง ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 20 พ.ย. 61 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร เก็บป้ายตามคำขอของแขวงการทาง, ทาสีทางม้าลายถนนใสสว่าง ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 16 พ.ย. 61 งานวิศวกรรมออกแบบระบบจราจร ทาสี ตีเส้น ทางม้าลาย ถนนใสสว่าง ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 15 พ.ย. 61 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ทาสี ตีเส้น ทางม้าลาย ถนนใสสว่าง ช่วงแยกโรงเรียน ชรก. ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 14 พ.ย. 61 งานวิศวกรรมออกแบบระบบจราจร ทาสีทางม้าลาย ถนนใสว่าง ช่วงหน้าโรงเรียนเชิงชุม ฯ ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 13 พ.ย. 61 งานวิศวกรรมออกแบบระบบจราจร ทาสีทางม้าลาย ถนนคูเมืองช่วงหน้าสำนักงานเทศบาลนครสกลนคร ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 12 พ.ย. 61 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ทาสี ตีเส้นทางม้าลาย หน้าโรงเรียนเทศบาล 2 ถนนรัฐพัฒนา ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 9 พ.ย. 61 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ทาสีขาวแดง ถนนเจริญเมือง หน้าโรงพยาบาลสกลนคร (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 6 พ.ย. 61 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร จัดทำทางม้าลายคนข้าม โรงเรียนเทศบาล 2 ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 5 พ.ย. 61 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ร่วมกับฝ่ายช่างสุขาภิบาล ใช้เครื่องจักรกล ยกแบริเออร์วางลงตำแหน่ง เพื่อแบ่งเส้นจราจร ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 2 พ.ย. 61 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ร่วมกับฝ่ายช่างสุขาภิบาล ใช้เครื่องจักรกล ยกแบริเออร์วางลงตำแหน่ง เพื่อแบ่งเส้นจราจร ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 1 ต.ค. 61 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ทาสีตีเส้นทางม้าลายถนนใสสว่าง ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 31 ต.ค. 61 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ตีเส้นจราจร ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 26 ต.ค. 61 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ทาสีตีเส้น ทางม้าลาย ถนนใสสว่าง ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 24 ต.ค. 61 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ซ่อมการ์ดเรลเพื่อใช้งานชั่วคราว ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 23 ต.ค. 61 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร เตรียมแบริเออร์เพื่อวางตามจุดต่าง ๆ ที่กำหนดแนวถนนที่ขบวนแห่ปราสาทผึ้งผ่าน ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 20 ต.ค. 61 วานวิศวกรรมออกแบบจราจร ทาขาวแดง แยกกรุงศรี, ทำช่องจอดรถ โรงรับจำนำ ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 19 ต.ค. 61 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ทาสี ขาว แดง แยกลานคนเมืองและแยกวัดแจ้ง ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 18 ต.ค. 61 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ทาสีทางคนข้ามแยกวัดธาตุเชิงชุม ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 17 ต.ค. 61 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ทาสีขอบทาง ขาว แดง ถนนสุขเกษมแยกศรีนคร, สี่แยกวัดธาตุเชิงชุม ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 16 ต.ค. 61 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ทาสีขอบทางและเกาะกลาง ถนนสุขเกษม ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 12 ต.ค. 61 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ทาสีขาวแดงขอบถนนสุขเกษม และวางแบริเออร์ ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 11 ต.ค. 61 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร วางแบริเออร์กั้นเขตก่อสร้างปะรำพิธีงานแห่ปราสาทผึ้ง 2561 ถนนสุขเกษม และทาสีขอบทางสี่แยกศูนย์ราชการ ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 9 ต.ค. 61 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ซ่อมป้ายซอยที่ชำรุดครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 8 ต.ค. 61 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร เตรียมพื้นที่ทาสี ถนนสุขเกษม ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 4 ต.ค. 61 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ช่วยจัดสถานที่ สนามมิ่งเมือง (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 3 ต.ค. 61 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ติดตั้งป้ายหน่วยงานผู้รับผิดชอบเกาะกลางถนนและเปลี่ยนป้ายจราจร (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 2 ต.ค. 61 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ทาสีขาว ดำ เกาะกลาง ถนนสุขเกษม (ภาพโดย : วิชาญ)