Get Adobe Flash player

งานถ่ายโอนภารกิจ ตาม พ.ร.บ. โรงงาน 62

วันที่ 17 ต.ค. 61 งานถ่ายโอนภารกิจตาม พ.ร.บ. น้ำมัน ฯ และโรงงาน บริการประชาชนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

 

วันที่ 10 ต.ค. 61 งานถ่ายโอนภารกิจตาม พ.ร.บ. น้ำมัน ฯ และโรงงาน ติดประกาศ เทศบาลนครสกลนคร เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน จำพวกที่ ๒ ครับ

 

วันที่ 2 ต.ค. 61 งานถ่ายโอนภารกิจ ฯ รับชำระค่าธรรมเนียมรายปีโรงงาน จำพวกที่ ๒ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน ครับ