Get Adobe Flash player

งานถ่ายโอนภารกิจ ตาม พ.ร.บ. โรงงาน 62

วันที่ 18 มี.ค. 62 งานถ่ายโอนภารกิจตาม พ.ร.บ. น้ำมัน ฯ และโรงงาน บริการประชาชนเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน ครับ

 

วันที่ 9 พ.ย. 61 งานถ่ายโอนภารกิจตาม พ.ร.บ. น้ำมัน ฯ และโรงงาน ปิดประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการการประกอบกิจการโรงงาน ถนน รัฐบำรุง เทศบาลนครสกลนคร

 

วันที่ 30 ต.ค. 61 งานถ่ายโอนภารกิจตาม พ.ร.บ. น้ำมัน ฯ และโรงงาน ปิดประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการการประกอบกิจการโรงงาน ถนน เลี่ยงเมือง เทศบาลนครสกลนคร

 

วันที่ 29 ต.ค. 61 งานถ่ายโอนภารกิจตาม พ.ร.บ. น้ำมัน ฯ และโรงงาน ตรวจโรงงานจำพวกที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน ถนน เลี่ยงเมือง เทศบาลนครสกลนคร

 

วันที่ 26 ต.ค. 61 งานถ่ายโอนภารกิจตาม พ.ร.บ. น้ำมัน ฯ และโรงงาน ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน ถนน รัฐบำรุง เทศบาลนครสกลนคร

 

วันที่ 17 ต.ค. 61 งานถ่ายโอนภารกิจตาม พ.ร.บ. น้ำมัน ฯ และโรงงาน บริการประชาชนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

 

วันที่ 10 ต.ค. 61 งานถ่ายโอนภารกิจตาม พ.ร.บ. น้ำมัน ฯ และโรงงาน ติดประกาศ เทศบาลนครสกลนคร เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน จำพวกที่ ๒ ครับ

 

วันที่ 2 ต.ค. 61 งานถ่ายโอนภารกิจ ฯ รับชำระค่าธรรมเนียมรายปีโรงงาน จำพวกที่ ๒ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน ครับ