Get Adobe Flash player

งานควบคุมอาคาร : 2561

รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 (บันทึกข้อมูลโดย : Apichart)

 

รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (บันทึกข้อมูลโดย : Apichart)

 

รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 (บันทึกข้อมูลโดย : Apichart)

 

รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 (บันทึกข้อมูลโดย : Apichart)

 

รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (บันทึกข้อมูลโดย : Apichart)

 

รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 (บันทึกข้อมูลโดย : Apichart)