Get Adobe Flash player

งานควบคุมอาคาร : 2561

รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร ปี พ.ศ. 2561 (บันทึกข้อมูลโดย : Apichart)

- เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 (บันทึกข้อมูลโดย : Apichart)

 

- เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 (บันทึกข้อมูลโดย : Apichart)

 

- เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (บันทึกข้อมูลโดย : Apichart)

 

- เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 (บันทึกข้อมูลโดย : Apichart)

 

- เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (บันทึกข้อมูลโดย : Apichart)

 

- เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 (บันทึกข้อมูลโดย : Apichart)

 

- เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 (บันทึกข้อมูลโดย : Apichart)

 

- เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (บันทึกข้อมูลโดย : Apichart)

 

- เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 (บันทึกข้อมูลโดย : Apichart)