Get Adobe Flash player

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

ควบคุมการก่อสร้าง, ออกแบบ, เขียนแบบ, ประมาณราคา, ถนน คสล., ท่อระบายน้ำ และโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 8 ก.พ. 62 ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง เคลื่อนย้ายอุปกรณ์เครื่องมือเข้าหอ้งปฎิบัติการ ครับ (ภาพโดย : ประดิษฐ์)

 

วันที่ 6 ก.พ. 62 ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง จัดเตรียม ห้องทดสอบวัสดุ (LAB) และเก็บเครื่องมือ วัสดุอุกรณ์ เกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้าง ครับ (ภาพโดย : ประดิษฐ์, สุปวุฒิ)

 

วันที่ 24 ม.ค. 62 ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ตรวจรับ ทดสอบ กล้องระดับใหม่ ครับ (ภาพโดย : sompong)

 

วันที่ 21 ธ.ค. 61 นายช่างผู้ควบคุมงาน สำรวจดูสถานที่คุมงานปรับปรุงอาคารโรงคัดแยกครับ (ภาพโดย : กิติศักดิ์)

 

วันที่ 23 ต.ค. 61 ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ควบคุมงานปูยางพาราเอซี ถนนกลางสวัสดิ์ (ภาพโดย : นครินทร์)

 

วันที่ 21 ก.ย. 61 ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ตีเส้นจราจราจรถนนสันติธรรม ครับ (ภาพโดย : เปรมศักดิ์)

 

วันที่ 15 ก.ย. 61 ควบคุมงานปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเสรีไทย 3 (ภาพโดย : นครินทร์ ,....)

- ควบคุมงานปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ภาพโดย : นครินทร์)

- ควบคุมงานก่อสร้างถนนคสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเสรีไทย 3

 

วันที่ 11 ก.ย. 61 ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ควบคุมงานปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ภาพโดย : นครินทร์ )

 

วันที่ 10 ก.ย. 61 ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ควบคุมงานปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสันต์ธรรมต่อ และควบคุมงานก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมถนน คสล. ซอยเสรีไทย 3 ครับ (ภาพโดย : เปรมศักดิ์,...)

ควบคุมการก่อสร้าง, ออกแบบ, เขียนแบบ, ประมาณราคา, ถนน คสล., ท่อระบายน้ำ และโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลนครสกลนคร

 

วันที่ 8 ก.ย. 61 ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสันต์ธรรมต่อ ควบคุมงานซอยเสรีไทย 3 ครับ (ภาพโดย : เปรมศักดิ์)

 

วันที่ 7 ก.ย. 61 ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ควบคุมงานปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสันต์ธรรม ครับ (ภาพโดย : เปรมศักดิ์)

 

วันที่ 4 ก.ย. 61 ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง สำรวจชอยสามัคคีช่วง 2 ชอยหนองมันปลา 3 แยก 1 และเร่งจัดทำโครงการเร่งด่วนเพื่อจัดเข้าญัตติโอนงบรายจ่าย ปี พ.ศ. 2561 ครับ (ภาพโดย : ประดิษฐ์, สุปวุฒิ)

 

วันที่ 1 ส.ค. 61 นายช่างควบคุมงาน ควบคุมงานก่อสร้างท่อระบายน้ำและถนน คสล. ซอยเสรีไทย 3 (หนองทุ่งมั่ง)

 

วันที่ 30 ส.ค. 61 นายช่างควบคุมงาน ซอยเสรีไทย 3 ประสาน กฟภ. สกลนคร ย้ายเสาไฟฟ้าออกจากเขตถนน ก่อนเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ครับ (ภาพโดย : กิติศักดิ์)

 

วันที่ 2 ส.ค. 61 ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้างสะพาน ที่กำลังดำเนินการตีเส้นจราจรถนนบ้านดงพัฒนา และฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง บริการให้คำปรึกษาประชาชน เกี่ยวกับแผนงานและโครงการก่อสร้าง ในเขตเทศบาลนครสกลนคร ครับ (ภาพโดย : ประดิษฐ์)

 

วันที่ 27 มิ.ย. 61 ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้างสะพาน (ภาพโดย : นครินทร์)

 

วันที่ 20 มิ.ย. 61 ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง สำรวจถนนหน้าสวนสมเด็จและชอยร่วมพัดนาปั้มเชลล์ ครับ (ภาพโดย : ประดิษฐ์)

 

วันที่ 5 มิ.ย. 61 ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ควบคุมงานตอกเสาเข็มสะพานบ้านดงพัฒนา ระยะตอก 10 ครั้งสุดท้ายประมาณ 3 ซม. (ภาโดย : นครินทร์)

 

วันที่ 31 พ.ค. 61 ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ควบคุมงานตอกเสาเข็มสะพานบ้านดงพัฒนา ระยะตอก 10 ครั้งสุดท้ายประมาณ 3 ซม. (ภาโดย : นครินทร์)

 

วันที่ 3 พ.ค. 61 ตรวจสอบการบดอัดถนนชอยม่วงไข่ชุมชนนาเวงครับ (ภาพโดย : ประดิษฐ์) />

p>

 

วันที่ 27 เม.ย. 61 ช่างควบคุมงาน ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนซอยเสรีไทย 3/>

 

วันที่ 26 เม.ย. 61 ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง เร่งทำแบบและประมาณราคา โครงการไทยนิยมยั่งยืนให้เสร็จวันนี้ เพื่อจัดส่งให้ ก.สวัสดิการสังคมต่อไป (ภาพโดย : สุปวุฒิ)/>

 

 

วันที่ 20 เม.ย. 61 งานวิศวกรรม ฯ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง สำรวจโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก ถนนทางเข้าและบริเวณ บขส.2 แห่งที่ 2 เริ่มจาก ถนนนิตโย - บขส.2 และตรวจการก่อสร้าง ซ.ประชาอุทิศ 3 แยก 6 (ภาพโดย : สุปวุฒิ, เปรมศักดิ์)/>

 

วันที่ 11 เม.ย. 61 ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ตรวจสอบบริเวนตลาดบ้านธาตุชอยลุงกล่อมครับ (ภาพโดย : ประดิษฐ์) />

 

วันที่ 5 เม.ย. 61 ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ตรวจสอบชอยคำสะอาด 2 ชอยทรัพเจริญ (ภาพโดย : ประดิษฐ์)/>

 

วันที่ 30 มี.ค. 61 ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ซ่อม แคริเบท เครื่องมือ อุปกรณ์ทดสอบคอนกรีต (ภาพโดย : สุปวุฒิ)

 

p>วันที่ 28 มี.ค. 61 ควบคุมงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสุวรรณนิล (ชุมชนหนองแดง) (ภาพโดย : เปรมศักดิ์)

 

ควบคุมงานถนน ค.ส.ล. ซอยสุวรรณนิล และจัดทำราคากลาง บันทึกขออนุมัติจัด จ้าง กลุ่มงาน ที่ 7 เสร็จเรียบร้อย (ภาพโดย : เปรมศักดิ์, สุปวุฒิ)

 

ควบคุมงานถนน ค.ส.ล. ซอยสุวรรณนิล (ภาพโดย : เปรมศักดิ์)

 

ควบคุมงานก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุวรรนิลและก่อสร้างอาคารโรงเรียนอนุบาล ท.1 (ภาพโดย : กิติศักดิ์)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 6 มี.ค. 60 - สำรวจชุมชนธาตุดูม 2 และชุมชนดงพัฒนา ครับ (ภาพโดย : ประดิษฐ์)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 20 ก.พ. 60 - ควบคุมงาน (ภาพโดย : ประดิษฐ์)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 15 ก.พ. 60 - ควบคุมงาน (ภาพโดย : ประดิษฐ์)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 7 ก.พ. 60 - สำรวจออกแบบเพิ่มเติม ซอยมหานิยม (ภาพโดย : เปรมศักดิ์)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 1 ก.พ. 60 จัดทำราคาและแบบ ของงบเพิ่มเติม ปี 61 (ภาพโดย : สุปวุฒิ)

 

 

ปฏิบัติงานวันที่ 18 ม.ค. 60 เจ้าหน้าที่จากการประปาเขต 7 ร่วมหารือการวางท่อประปาโครงการก่อสร้างปี 61 (ภาพโดย : sompong)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 10 ม.ค. 60 ควบคุมการก่อสร้าง ชอยรุ่งพัฒนา 3/9 ครับ (ภาพโดย : ประดิาฐ์)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 9 ม.ค. 60 แก้ไขท่อประปาชอยแสนสบาย ชุมชนรุ่งพัฒนา 1 ครับ (ภาพโดย : ประดิษฐ์)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 8 ม.ค. 60 เร่งจัดทำราคากลาง และ ตรวจสอบโครงการในแผน 4 ปีเพื่อรองรับงบประมาณเพิ่มเติม (ภาพโดย : สุปวุฒิ)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 20 ธ.ค. 60 ตรวจสอบสะพานถนน ดงพัดนา (ข้างเทคนิค) ภาพโดย : ประดิษฐ์)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 14 พ.ย. 60 ตรวจสอบเขตปกปักดอนสวรรค์ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 2 พ.ย. 60 เขียนแบบและประมาณราคา 2 โครงการเร่งด่วนเพื่อเสนอของบ อุดหนุน (ภาพโดย : สุปวุฒิ)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 1 พ.ย. 60 สำรวจเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำประมาณราคาและแบบแปลน 2 โครงการเร่งด่วน เพื่อของบอุดหนุนเฉพาะกิจ เก็บรายละเอียดทางเท้า ถ. สกล-นาแก, เก็บข้อมูล ถ.เข้าบ่อขยะ (ภาพโดย : สุปวุฒิ)

- เก็บรายละเอียดทางเท้า ถ. สกล-นาแก

- เก็บข้อมูล ถ.เข้าบ่อขยะ

- สำรวจเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำประมาณราคาและแบบแปลน 2 โครงการเร่งด่วน เพื่อของบอุดหนุนเฉพาะกิจ

 

ปฏิบัติงานวันที่ 22 ก.ย. 60 ควบคุมงานก่อสร้าง (ภาพโดย : เปรมศักดิ์)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 11 ก.ย. 60 ควบคุมงานช่อมถนนหน้าวัดพระธาตุนารายเจงเวงครับ (ภาพโดย : ประดิษฐ์)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 2 ก.ย. 60 ควบคุมงานติดตั้งป้ายชอย และงานก่อสร้างถนน ครับ (ภาพโดย : ประดิษฐ์)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 1 ก.ย. 60 งานติดตั้งป้ายชอยต่าง ๆ ครับ (ภาพโดย : ประดิษฐ์)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 30 ส.ค. 60 สำรวจเกาะดอนสวรรค์ (ภาพโดย : ประดิษฐ์)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 27 ส.ค. 60 ตรวจงานช่อมแชมถนนเข้าวัดนารายเจงเวง, งานถากถางชอยทรายทองชชนาเวง และงานกำแพงกันดินครับ (ภาพโดย : ประดิษฐ์)

- ตรวจงานช่อมแชมถนนเข้าวัดนารายเจงเวง

- งานถากถางชอยทรายทองชชนาเวงครับ

- งานกำแพงกันดินครับ

 

ปฏิบัติงานวันที่ 25 ส.ค. 60 ตรวจสภาพถนนชอยต่าง ๆ งบ 58 ครับ (ภาพโดย : ประดิษฐ์)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 19 ส.ค. 60 บ่มคอนกรีตวันที่ 6 ครับ (ภาพโดย : ประดิษฐ์)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 18 ส.ค. 60 บ่มคอนกรีตวันที่ 5 ครับ (ภาพโดย : ประดิษฐ์)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 17 ส.ค. 60 บ่มคอนกรีตงานช่อมถนนใสสว่างตัดสุขเกษมครับ (ภาพโดย : ประดิษฐ์)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 15 ส.ค. 60 งานช่อมถนนใสสว่างตัดสุขเกษมครับ (ภาพโดย : ประดิษฐ์)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 13 ส.ค. 60 งานช่อมถนนใสสว่างตัดสุขเกษมครับ (ภาพโดย : ประดิษฐ์)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 7 ส.ค. 60 เร่งเขียนแบบโครงการซ่อมถนน 5 สาย ที่ชำรุดจากน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครสกลนคร (ภาพโดย : สุปวุฒิ)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 20 ก.ค. 60 - สำรวจทำงบประมาณ 60 (โอน) (ภาพโดย : เปรมศักดิ์)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 18 ก.ค. 60 - สำรวจ ตรวจสอบสถานที่เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำผัง ร.ร.อนุบาลเทศบาลนครสกลนคร, สำรวจเก็บรายละเอียดเพื่อออกแบบ เขียนแบบประมาณราคาให้ความอนุเคราะห์ สนง. สรรพสามิต พท.สกลนคร (ภาพโดย : สุปวุฒิ)

- สำรวจถนนราษฎรบำรุง(ชุมชนนาเวง)ครับ (ภาพโดย : ประดิษฐ์)

- งานตีเส้นจราจรซอยหน้าวัดป่า (ภาพโดย : นครินทร์)

- สำรวจ ตรวจสอบสถานที่เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำผัง ร.ร.อนุบาลเทศบาลนครสกลนคร, สำรวจเก็บรายละเอียดเพื่อออกแบบ เขียนแบบประมาณราคาให้ความอนุเคราะห์ สนง. สรรพสามิต พท.สกลนคร (ภาพโดย : สุปวุฒิ)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 17 ก.ค. 60 - สำรวจ ตรวจสอบสถานที่เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำผัง ร.ร.อนุบาลเทศบาลนครสกลนคร (ภาพโดย : ประดิษฐ์)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 12 ก.ค. 60 - ตรวจงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 3 ซอยเรียบร้อยดีครับ (ภาพโดย : เปรมศักดิ์)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 11 ก.ค. 60 - ควบคุมงานก่อสร้างซอยหนูแก้วและตรวจสอบงานก่อนส่งงานครับ (ภาพโดย : เปรมศักดิ์)

ตรวจสอบงานก่อนส่งงานครับ

 

ปฏิบัติงานวันที่ 5 ก.ค. 60 - ควบคุมงานก่อสร้าง, สำรวจงบ 60 ชอยทรัพเจริญถนนกลางสวัสดิ์ครับ (ภาพโดย : เปรมศักดิ์, ประดิษฐ์)

- ตรวจติดตามงานที่กำลังก่อสร้าง

- แนะนำนักศึกษาฝึกงาน

 

ปฏิบัติงานวันที่ 5 ก.ค. 60 - ควบคุมงานก่อสร้าง, สำรวจงบ 60 ชอยทรัพเจริญถนนกลางสวัสดิ์ครับ (ภาพโดย : เปรมศักดิ์, ประดิษฐ์)

- ควบคุมงานก่อสร้าง

- สำรวจงบ 60 ชอยทรัพเจริญถนนกลางสวัสดิ์ครับ

 

ปฏิบัติงานวันที่ 28 มิ.ย. 60 - ควบคุมงานให้ผู้รับจ้างเก็บเศษวัสดุในบ่อพ้กชอยคำสะอาด 6 ครับ (ภาพโดย : ประดิษฐ์)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 22 มิ.ย. 60 - ชอยคำสะอาด 6 ครับ (ภาพโดย : ประดิษฐ์)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 14 มิ.ย. 60 - นักศึกษาจาก มทร. และ ว.เทคนิค ฝึกงานควบคุมงานก่อสร้างและการสำรวจ (ภาพโดย : เปรมศักดิ์)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 9 มิ.ย. 60 - ชอยหนองมันปลา 2 ครับ (ภาพโดย : ประดิษฐ์)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 6 มิ.ย. 60 - คุมงานชอยหนองมันปลา 2 ครับ (ภาพโดย : ประดิษฐ์)

ควบคุมการก่อสร้าง, ออกแบบ, เขียนแบบ, ประมาณราคา, ถนน คสล., ท่อระบายน้ำ และโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลนครสกลนคร

 

ปฏิบัติงานวันที่ 5 มิ.ย. 60 - พาน้อง ๆ นักศึกษาฝึกงา่น สำรวจ/ควบคุมงานก่อสร้าง (ภาพโดย : เปรมศักดิ์)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 2 มิ.ย. 60 - ร่างผังบริเวณ ร.ร. อนุบาลเทศบาลรครสกลนคร, ตรวจสอบ วอร์มเครื่อง (ภาพโดย : สุปวุฒิ, ประดิษฐ์ )

 

ปฏิบัติงานวันที่ 1 มิ.ย. 60 - ชอยคำสะอาด 6 (ภาพโดย : ประดิษฐ์ )

 

ปฏิบัติงานวันที่ 31 พ.ค. 60 - - คุมงานชอยคำสะอาด 6, สำรวจซ่อมแซมอาคารสถานที่กองสาธารณสุข (ภาพโดย : ประดิษฐ์, เปรมศักดิ์)

- คุมงานชอยคำสะอาด 6 (ภาพโดย : ประดิษฐ์)

- สำรวจซ่อมแซมอาคารสถานที่กองสาธารณสุข (ภาพโดย : เปรมศักดิ์)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 27 พ.ค. 60 - สำรวจซ่อมแซมอาคารสถานที่กองสาธารณสุข (ภาพโดย : ประดิษฐ์)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 23 พ.ค. 60 - สำรวจ (ภาพโดย : ประดิษฐ์, เปรมศักดิ์)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 19 พ.ค. 60 - เร่งจัดทำเทศบัญญัติ งบ 61 ให้เสร็จวันนี้ (ภาพโดย : สุปวุฒิ)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 16 พ.ค. 60 - สำรวจและควบคุมงานก่อสร้าง (ภาพโดย : เปรมศักดิ์)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 14 พ.ค. 60 - ยาแนวท่อแล้วกลบหลังท่อ (ภาพโดย : ประดิษฐ์)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 12 พ.ค. 60 - คุมงานชอยหนองมันปลา 2 (ภาพโดย : ประดิษฐ์)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 11 พ.ค. 60 - จัดเตรียมเอกสารประชุมเกี่ยวกับป้ายซอยต่าง ๆ เวลา 15.00ณ ห้องท่านปลัด (ภาพโดย : sompong)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 10 พ.ค. 60 - ตุมงานติดตั้งป้ายชอยครับ (ภาพโดย : ประดิษฐ์)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 9 พ.ค. 60 - กำหนดจุดติดป้ายชอยครับ (ภาพโดย : ประดิษฐ์)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 8 พ.ค. 60 - คุมงานซอยหนองมันปลา 2 (ภาพโดย : ประดิษฐ์)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 6 พ.ค. 60 - คุมงานซอยคำสะอาด 6 , ซ่อมถนนเรืองสวิสดิ์ ซอย 7 , ซอยหนองมันปลา (ภาพโดย : ประดิษฐ์)

- คุมงานคำสะอาดซอย 6

- ซ่อมถนนเรืองสวิสดิ์ซอย 7

- ซอยหนองมันปลา

 

ปฏิบัติงานวันที่ 5 พ.ค. 60 - คุมงานซอยคำสะอาด 6 , ตรวจงานหลังคาคลุมทางเดิน ถนนไอทียู (ภาพโดย : ประดิษฐ์, เปรมศักดิ์ )

- คุมงานซอยคำสะอาด 6 (ภาพโดย : ประดิษฐ์ )

 

- ตรวจงานหลังคาคลุมทางเดิน ถนนไอทียู (ภาพโดย : เปรมศักดิ์ )

 

ปฏิบัติงานวันที่ 2 พ.ค. 60 - ออกแบบกำหนดตำแหน่งติดตั้งป้ายซอย 120 ป้าย อย่างเร่งด่วน (ภาพโดย : สุปวุฒิ )

 

ปฏิบัติงานวันที่ 2 พ.ค. 60 - ปรับปรุงแบบแปลน ประมวลผล โครงการ งบ ปี 61 ต่อ โดยเร่งด่วน (ภาพโดย : สุปวุฒิ, Aun aun)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 1 พ.ค. 60 - ปรับปรุงแบบแปลน ประมวลผล โครงการ งบ ปี 61 ต่อ โดยเร่งด่วน (ภาพโดย : สุปวุฒิ)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 28 เม.ย. 60 - ประมวลผล งบ  ปี 61 (ภาพโดย : สุปวุฒิ)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 25 เม.ย. 60 - สำรวจ เก็บข้อมูล เช็กระดับ ซ. หนองทุ่งมั่ง ถ.เสรีไทย (ภาพโดย : สุปวุฒิ)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 20 เม.ย. 60 - เขียนแบบ  ปรับปรุงแบบแปลน โครงการต่าง ๆ งบ 60 ของสำนักการศึกษา เงินอุดหนุน  ทั้ง 4 โรงเรียน (ภาพโดย : สุปวุฒิ)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 29 มี.ค. 60 - ควบคุมงานก่อสร้าง, ประมาณราคา/เขียนแบบงบ ฯ 2561 และควบคุมงานทำรั้วใหม่  ท. 4  กำลังเก็บงานสี (ภาพโดย : เปรมศักดิ์, สุปวุฒิ)

- ควบคุมงานก่อสร้าง

- ประมาณราคา/เขียนแบบงบ ฯ 2561

- ควบคุมงานทำรั้วใหม่ ท. 4 กำลังเก็บงานสี

 

ปฏิบัติงานวันที่ 27 มี.ค. 60 - จัดทำประมาณราคาและปรับปรุงแบบแปลน  งบ   61  (ภาพโดย : สุปวุฒิ)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 24 มี.ค. 60 - สำรวจงบถนน ปี 2561 และควบคุมงาน  (ภาพโดย : premsak)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 23 มี.ค. 60 - สำรวจงบถนน ปี 2561 (ภาพโดย : premsak)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 22 มี.ค. 60 - สำรวจงบถนน ปี 2561 (ภาพโดย : premsak)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 21 มี.ค. 60 - ปรับปรุบแบบและจัดทำราคากลาง งบ  60  โดยเร่งด่วน (ภาพโดย : สุปวุฒิ)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 17 ก.พ. 60 - งานซ่อมผิวจราจร (ภาพโดย : padit)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 15 ก.พ. 60 - เร่งจัดทำโครงการโอนงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒ โครงการ และแก้ไขปรับปรุงแบบสถานธนานุบาล, ตรวจสอบถนนสมพงษ์วิทยา (ภาพโดย : สุปวุฒิ, padit)

- เร่งจัดทำโครงการโอนงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒ โครงการ และแก้ไขปรับปรุงแบบสถานธนานุบาล/>

 

ปฏิบัติงานวันที่ 18 ม.ค. 60 - (ภาพโดย : premsak)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 26 ธ.ค. 59 - ปูยาง ถนน ต.พัฒนา (ภาพโดย : นครินทร์)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 1 ธ.ค. 59 - เร่งจัดทำโครงการ แบบ และประมาณราคาเพื่อส่งของบอุดหนุน ปี งปม. 61 (ภาพโดย : วุฒิ)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 17 พ.ย. 59 - ตรวจสอบความก้าวหน้าการก่อสร้างที่ โรงเรียนเทศบาล 1, ซ่อมรั้วบ้านประชาชนที่ชำรุดจากการก่อสร้างท่อระบายถนนประชาอุทิศ (ภาพโดย : วุฒิ, premsak)

 

วันที่ 6 ต.ค. 59 - งานวิศวกรรมทำการสำรวจถนนเส้น  ว. สารพัดช่าง (ภาพโดย : วุฒิ)

 

วันที่ 18 ส.ค. 59 - เร่งจัดทำงบรายจ่ายเพิ่มเติม (ภาพโดย : sompong)

 

วันที่ 2 ส.ค. 59 - เริ่มเทพื้นตลาด (ภาพโดย : kitisak)

 

วันที่ 1 ส.ค. 59 - ควบคุมงานก่อสร้าง ตลาดบายพาส ครับ (ภาพโดย : Premsak)

 

วันที่ 19 ก.ค. 59 - แก้ไขปัญหาตามคำร้องเรียน ซอยธาตุดุม 11 (ภาพโดย : kitisak)

 

วันที่ 8 ก.ค. 59 - ปิดประกาศสะพาน-อาคาร ห้วยนาหลุม (ภาพโดย : padit)

วันที่ 3 ก.ค. 59 - ประมาณราคางบฯ ๖๐ ครับ (ภาพโดย : padit)

วันที่ 2 ก.ค. 59 - สำรวจงบประมาณ2560 (ภาพโดย : premsak)

 

วันที่ 24 มิ.ย. 59 - สัปดาห์นี้เจ้าหน้าที่เร่งทำโครงการเข้าแผน  3  ปี  พ.ศ.2560-2562 (ภาพโดย : วุฒิ)

วันที่ 8 มิ.ย. 59 - ตรวจวัดความหนาแผ่นหลังคาตลาด ความหนาตามแบบแปลน (ภาพโดย : kitisak)

 

2 มิ.ย. 59 - (ภาพโดย : kitisak)

 

26 พ.ค. 59 - แก้ไขป้าย บขส.แล้วเสร็จครับ (ภาพโดย : premsak)

 

 

7 ธ.ค. 59 - ทดสอบหาความยาวเสาเข็มตลาดบายพาส (ภาพโดย : Kitisak)

24 พ.ย. 58 - งานสำรวจ, งานวิศวกรรม ซ่อมบำรุงเครื่องมือสำรวจให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และคำนวณราคากลาง งบ 58  เพิ่มเติม (ภาพโดย : วุฒิ)


 

17 พ.ย. 58 ซ่อมเครื่องอัดคอนกรีต (ภาพโดย : วุฒิ)

- ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ดำเนินการตามโครงการ  งปม. รายจ่าย ปี  58 เพิ่มเติม รวม  15  โครงการ เป็นเงิน   27,828,000  บาท

@ ถนน คสล. สมพงษ์วิทยา 

@ ควบคุมการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยธรรมอักษร

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร เร่งจัดทำแบบประมาณราคา เพื่อจัดทำเทศบัญญัติ 2559และโอน 2558

 

ทดสอบชั้นรองพื้นทางสายข้างโรบินสัน