งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ 62/2

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 8 ส.ค. 62 ส่วนการโยธา สำนักการช่างรับเตาเผาถ่านแบบประหยัดพลังงาน ขนาด 200 ลิตร จากสนง.ท้องถิ่นจังหวัด จัดงาน สาธิต มอบที่ ทต.เชียงเครือ เอามาใช้ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ของกองสาธารณสุขฯ ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

 

วันที่ 28 พ.ค. 62 ล้างทำความสะอาดเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะ ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 24 พ.ค. 62 ประชุมพนักงานบ่อกำจัดขยะ เพื่อปรับปรุงแก้ไขการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 23 พ.ค. 62 งานกำจัดขยะมูลฝอยร่วมกับฝ่ายสาธารณูปโภค ลงดินลูกรังเสริมผิวถนนที่บ่อกำจัดขยะครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 16 พ.ค. 62 เทศบาลตำบลนากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ศึกษาดูงานระบบกำจัดขยะมูลฝอย ทน.สน. ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 26 เม.ย. 62 กรมควบคุมมลพิษ หารือการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมใจผาสุก (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 4 เม.ย. 62 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สรุปข้อมูลปริมาณขยะ ฯ ที่นำมากำจัด ณ ศูนย์จัดการมูลฝอยรวมเทศบาลนครสกลนคร เดือนมีนาคมและผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย ครับ (ภาพโดย : เรวัต)