Get Adobe Flash player

งานถ่ายโอนภารกิจ ตาม พ.ร.บ.น้ำมัน ฯ 62/2

ควบคุมการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ตาม พ.ร.บ. ฯ

วันที่ 26 ก.ค. 62 งานถ่ายโอนภารกิจตาม พ.ร.บ. ควบคุมน้ำมัน ฯ ร่วมกับพลังงานจังหวัดสกลนคร ควบคุมการทดสอบระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า สถานีบริการน้ำมัน บางจาก สหกรณ์การเกษตรเมืองสกลนคร ถนนสกลนคร-นาแก ครับ (ภาพโดย : กิติ, NDT)

 

วันที่ 25 ก.ค. 62 งานถ่ายโอนภารกิจตาม พ.ร.บ. ควบคุมน้ำมัน ฯ ร่วมกับพลังงานจังหวัดสกลนคร ควบคุมการทดสอบระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า สถานีบริการน้ำมัน หจก.อาร์อี ออยล์ ถนนนิตโย ครับ (ภาพโดย : กิติ, NDT)

 

วันที่ 17 พ.ค. 62 งานถ่ายโอนภารกิจ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมน้ำมัน ฯ ตรวจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง บจ.วิมลรัตน์ (1994) ถนนรัฐบำรุง เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต ครับ

 

วันที่ 10 พ.ค. 62 งานถ่ายโอนภารกิจ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมน้ำมัน ฯ ตรวจสอบถังเก็บน้ำมันเหนือพื้นดิน บจ.โฮมสกลเซนเตอร์ ถนนนิตโย ครับ

 

วันที่ 19 เม.ย. 62 งานถ่ายโอนภารกิจ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมน้ำมัน ฯ ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สาขาค่ายกฤษณ์สีวะรา ถนนนิตโย ครับ

 

วันที่ 5 เม.ย. 62 งานถ่ายโอนภารกิจตาม พ.ร.บ. ควบคุมน้ำมัน ฯ ร่วมกับพลังงานจังหวัดควบคุมการทดสอบถังน้ำมันใต้พื้นดินติดตั้งใหม่ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บจ.วิมลรัตน์ ถนนรัฐบำรุง ครับ (ภาพโดย : กิตติ)