Get Adobe Flash player

งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย 63/1

ห้องปฏิบัติการ บ่อบำบัดน้ำเสีย, ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 28 ก.พ. 63 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เก็บตัวอย่างน้ำระบบบำบัดอาคารสำนักงานเทศบาลเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ครับ (ภาพโดย : พัชรินทร์)

 

วันที่ 19 ก.พ. 63 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เก็บตัวอย่างน้ำแหล่งน้ำธรรมชาติ (สระพังทอง) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและทำควาทสะอาดบริเวณรั้วโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครสกลนคร ครับ (ภาพโดย : น้ำ)

 

วันที่ 12 ก.พ. 63 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เก็บตัวอย่างน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประจำสัปดาห์ ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 5 ก.พ. 63 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เก็บดินทำความสะอาดถนนหน้าโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ ทน.สน. ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 15 ม.ค. 63 นายรุ่งโรจน์ โคตรพรหม ผอ.ส่วนการโยธา ร่วมประชุมติดตามแผนแม่บทฯ หนองหาร ที่สทนช. กรุงเทพฯ ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

 

วันที่ 15 ม.ค. 63 นายรุ่งโรจน์ โคตรพรหม ผอ.ส่วนการโยธา ร่วมประชุมติดตามแผนแม่บทฯ หนองหาร ที่สทนช. กรุงเทพฯ ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

 

วันที่ 11 ม.ค. 63 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย จัดนิทรรศการ ในงานวันเด็ก ที่สนามมิ่งเมือง ครับ (ภาพโดย : พัชรินทร์, พิชยา)

 

วันที่ 10 ม.ค. 63 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ร่วมกับศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เก็บตัวอย่างน้ำบาดาล ตรวจวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย ณ ศูนย์จัดการมูลฝอยรวม ทน.สน. ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 9 ม.ค. 63 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เก็บตัวอย่างน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย ทน.สน. ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามแผนงาน ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 8 ม.ค. 63 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ทำความสะอาด สถานีสูบน้ำเสียคูหมากเสื่่อ ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 6 ม.ค. 63 บริษัท มิราเคิล สอบเทียบความถูกต้อง (Calibration) เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำ ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ ทน.สน. ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 12 ธ.ค. 62 งานควบคุมตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสวนสมเด็จฯ ประจำเดือนธันวาคม 62 (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 11 ธ.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดบน้ำเสียเก็บตัวอย่างน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย ทน.สน. เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 9 ธ.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ตัดหญ้าทำความสะอาด ภายในบริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย บ้านเอื้ออาทรสกลนคร ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 6 ธ.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสียซ่อมต่อท่อประปาเข้าไปในห้องน้ำ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสียหลังการซ่อมแซม ระบบบำบัดน้ำเสียบ้านเอื้ออาทร ครับ ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 2 ธ.ค. 62 เวลา 11.00 น. นายสุรทิน พิจารณ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ และคณะ ลงพื้นที่ดูงานระบบบำบัดน้ำเสีย ทน.สน. ครับ (ภาพโดย : ดลยา)

 

วันที่ 19 พ.ย. 62 ส่วนการโยธา สูบน้ำที่หนองจอกวันนี้ ปริมาณน้ำเหลือน้อยและไม่มีลากอวน ใช้เครื่องสูบน้ำตัวเล็ก ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

 

วันที่ 18 พ.ย. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ต้อนรับคณะนักศึกษาสาขาวิชาภุูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ม.แม่โจ้ เชียงใหม่ ศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสีย ทน.สน. ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 11 พ.ย. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ทำความสะอาดบริเวณภายในบ่อบำบัดน้ำเสีย ทน.สน.ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 9 พ.ย. 62 ส่วนการโยธา ประกอบติดตั้งท่อสูบน้ำใน เพื่อสูบน้ำจากหนองหารเข้าเติมสระพังทอง ให้ได้ระดับน้ำตามที่กำหนดครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

 

วันที่ 8 พ.ย. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ฉีดพ่นน้ำหมัก EM เพื่อช่วยปรับสภาพคุณน้ำในสระพังทองให้มีคุณภาพดีขึ้น เตรียมงานลอยกระทง ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 7 พ.ย. 62 งานควบคุมและตราจสอบบำบัดน้ำเสีย ตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องเติมอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสียบ้านเอื้ออาทร ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 6 พ.ย. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เก็บตัวอย่างน้ำระบบบำบัดเสียและศูนย์จัดการมูลฝอยรวม ทน.สน. ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพกับม.เกษตรฯ สน. ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 30 ต.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบกำจัดต้นไมยราพยักษ์ บ่อบึงประดิษฐ์ ระบบบำบัดน้ำเสีย ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 29 ต.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ร่วมตรวจเหตุร้องเรียนกับกองสาธารณสุขฯ ของสถานประกอบการ เกี่ยวกับการระบายน้ำเสีย/น้ำเสียซึม ออกสู่ภายนอก ครับ ในเขตเทศบาล ฯ ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 28 ต.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย สูบน้ำหนองหาร เข้าสระพังทอง เตรียมงานลอยกระทง ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 21 ต.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ทำความสะอาด เก็บเศษซากปลาชอคเกอร์ ณ บ่อบำบัดน้ำเสีย ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 16 ต.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ตัดกิ่งไม้รอบๆ สำนักงานบ่อบำบัดน้ำเสีย ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 15 ต.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ล้างทำความสะอาด เครื่่องตักขยะอัตโนมัติ หลังจากขุดลอกตะกอน สถานีสูบน้ำเสียคูหมากเสื่อ ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 9 ต.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เก็บวัชพืชลอยน้ำริมฝั่งถนนคูสุด บริเวณระหว่างสวนแม่สวนลูกกับถนนคูสุด ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 2 ต.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ตัดหญ้าทำความสะอาดรอบสำนักงานบ่อบำบัดน้ำเสีย ครับ (ภาพโดย : เรวัต)