Get Adobe Flash player

งานโรงงานคัดแยกขยะมูลฝอยฯ 63/1

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 14 ก.พ. 63 รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาดูงานที่โรงงานขยะฯ (ภาพโดย : OPOR, พัชรินทร์)

 

วันที่ 13 ม.ค. 63 งานโรงงานคัดแยกขยะ ฯ ปฏิบัติงานประจำวัน ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

 

วันที่ 20 ธ.ค. 62 งานโรงงานคัดแยกขยะมูลฝอย นำส่งปุ๋ยผลผลิตจากโรงงาน ฯ จำนวน 1,200 กิโลกรัม ให้งานสวนสาธารณะ ใช้ประโยชน์ ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 16 ธ.ค. 62 นายรุ่งโรจน์ โคตรพรหม ผอ.ส่วนการโยธา ร่วมประชุม ที่ศาลากลางบริษัทผลิตไฟฟ้าจากขยะนำเสนอโครงการ ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

 

วันที่ 16 ธ.ค. 62 งานโรงงานคัดแยกขยะ ฯ นำส่งปุ๋ยผลผลิตจากโรงงาน ฯ ให้งานสวนสาธารณะไว้ใช้งานครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 11 ธ.ค. 62 งานโรงงานคัดแยกขยะ เก็บขยะลักลอบทิ้งข้างทางเข้าบ่อ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 10 ธ.ค. 62 งานโรงงานคัดพแยกขยะ ส่งปุ๋ยผลผลิตที่ได้จากโรงงาน ฯ ให้งานสวนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน ส่งปุ๋ย 2,080 กก. ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 9 ธ.ค. 62 งานโรงงานคัดแยกขยะ นำส่งปุ๋ยผลผลิตจากโรงงาน ฯ จำนวน 2 ตัน ให้งานสวนสาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์ และเปลี่ยนใบกวนขยะ บ่อล้างครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 7 พ.ย. 62 งานโรงงานคัดแยกขยะ ฯ ทำความสะอาดก่อนเดินระบบวันนี้ ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 7 พ.ย. 62 งานโรงงานคัดแยกขยะ ฯ ทำความสะอาดก่อนเดินระบบวันนี้ ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 1 ต.ค. 62 นิสิตชั้นปีที่ 3 อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ สน. ศึกษาดูงานศูนย์จัดการมูลฝอยรวม ทน.สน. ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 1 พ.ย. 62 งานโรงงานคัดแยกขยะมูลฝอย ทำที่รองรับขยะอัดก้อน เครื่องที่ 2 ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 17 ต.ค. 62 ขนย้ายเครื่องอัดก้อนขยะพลาสติกจากคณะสาธารณสุขฯ มข. สนับสนุนมาเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์จัดการขยะของทน.สกลนคร กำลังเดินทางสู่สกลนครครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

 

วันที่ 15 ต.ค. 62 นายรุ่งโรจน์ โคตรพรหม ผอ. ส่วนการการโยธา ตรวจงานโรงงานคัดแยกขยะมูลฝอย ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

 

วันที่ 10 ต.ค. 62 งานโรงงานคัดแยกขยะมูลฝอย ทำความสะอาดระบบคัดแยก ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 9 ต.ค. 62 งานโรงงานคัดแยกขยะมูลฝอย ทำความสะอาดระบบคัดแยก ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 2 ต.ค. 62 งานโรงงานคัดแยกขยะฯ ปรับแก้ขยะพันติดใบพัด (ภาพโดย : วิชาญ)