Get Adobe Flash player

งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ 63/1

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 6 ก.พ. 63 สรุปปริมาณมูลฝอยฯ และ ผลการการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 3 ก.พ. 63 นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพนักงานที่ทำงานที่โรงกำจัดขยะ บ.คำผักแพรวโพนยางคำครับ (ภาพโดย นิวิตร, วิชาญ)

 

วันที่ 23 ม.ค. 63 เวลา 10.00 น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หัวโทน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ที่เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ ทน.สน. ณ ห้องประชุมสุขเกษมชั้น 5 สนง.ทน.สน. ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 22 ม.ค. 63 งานกำจัดขยะมูลฝอยร่วมกับช่างศิลป์ เตรียมสถานที่ ต้อรับคณะศึกษาดูงาน ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 21 ม.ค. 63 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการมูลฝอย ทน.สน. ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 26 ธ.ค. 62 งานกำจัดขยะมูลฝอย เสริมดินลูกรัง ปรับสภาพถนนภายในศูนย์จัดการมูลฝอยรวม ทน.สน. ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 18 ธ.ค. 62 จนท.จาก ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่สำรวจศูนย์จัดการมูลฝอยรวม ทน.สน. เพื่อวางแผนพัฒนาศักยภาพ ศูนย์ฯ ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 12 พ.ย. 62 นายรุ่งโรจน์ โคตรพรหม ผอ.ส่วนการโยธา ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันดิบที่ทำ Mou ร่วมกับ มข. และวางแผนเตรียมการเพิ่มเนื้อที่บ่อน้ำฝน เพื่อเพิ่มการเก็บกักน้ำขยะให้มากขึ้นไม้ให้ไหลออกสู่ภายนอก ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 9 ต.ค. 62 งานกำจัดขยะ ฯ เขียนหมายเลขครุภัณฑ์ภายใน ห้องประชุมบ่อกำจัดขยะ ครับ (ภาพโดย : เรวัต)