Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือ

1. การประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง

2. การประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 1, 2

   แบบฟอร์มเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2

    - ใบแจ้งประกอบกิจการโรงงาน (รง.1)

    - ใบแจ้งการโอนใบประกอบกิจการโรงงาน

แบบฟอร์มเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

1. ใบแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (ผู้ต้องการประกอบกิจการแจ้ง) ( แบบ ธพ.ป.1)

2. ใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (หน่วยงานผู้รับแจ้ง) (แบบ ธพ.ป.2

3. แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ (ธพ.น.1) และ ตัวอย่างการออกแบบ ธพ.น.1 

4. แบบใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (แบบ ธพ.น.2) และ ตัวอย่างตัวอย่างแบบ ธพ.น.2

5. แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฯ (ธพ.น.3) และ ตัวอย่างการออกแบบ ธพ.น.3

6. แบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการฯ (ธพ.น.4) และ ตัวอย่างการออกแบบ ธพ.น.4

7. แบบคำขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการฯ (ธพ.น.5) และ ตัวอย่างการออกแบบ ธพ.น.5

8. แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการฯ (ธพ.น.6) และ ตัวอย่างการออกแบบ ธพ.น.6

 

เอกสารเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร

 คำขอต่างๆ 
     1. คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1)
     2. คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข.2)
     3. คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ ข.3)
     4. คำขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ เพื่อการอื่น (แบบ ข.4)
     5. คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้าย อาคาร
      ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น (แบบ ข.5)
     6. คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข.6)
     7. คำขอใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบรับรอง (แบบ ข.7)
     8. คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร
      หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ ข.8)

 

ใบแจ้งการโอนการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2