กฎหมายควบคุมอาคาร

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

- พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522

- พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2535 (ฉบับที่ 2)

- พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2543 (ฉบับที่ 3)

- พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2550 (ฉบับที่ 4)

กฎกระทรวง


- ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 [กำหนดลักษณะและขนาดของที่จอดรถ และประเภทของอาคารที่ต้องมีที่จอดรถ]

- ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยึด และเก็บรักษาไว้ ขายหรือถือเงินไว้แทนตัวทรัพย์สิน]

- ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนแปลง การใช้อาคาร]

- ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (กำหนดลักษณะของอาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา และเพื่อกิจการอื่น ที่จะใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้]

- ฉบับที่ ุ6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทน ตลอดจนลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการ ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมอาคาร และการรับน้ำหนัก ความต้านทาน และความคงทนของอาคาร หรือพื้นดินที่รองรับอาคาร]

- ฉบับที่ 60 (พ.ศ.2549)

- กฎ กระทรวงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภทและระบบความ ปลอดภัยของโรงมหรสพ และอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการอนุญาตให้ใช้อาคาร เพื่อประกอบกิจการ โรงมหรสพ พ.ศ. 2550

- กฎ กระทรวง ฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [เพิ่มเติม ข้อ 2/1 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2528)]

- กฎ กระทรวงกำหนดชนิดหรือประเภทของอาคาร หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบ งานออกแบบและคำนวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร พ.ศ. 2550

- กฎ กระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รอบรับอาคาร ในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550

- กฎ กระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 9 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) กำหนดรายละเอียดในเรื่องการจัดให้มี ห้องน้ำและห้องส้วมในอาคารประเภทต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น]

- กฎ กระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหรือดัดแปลงอาคาร สำหรับอาคารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ พ.ศ.2552

- กฎ กระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [กำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ใบรับรอง ใบแทน การต่อใบอนุญาตกรณีต่าง ๆ การตรวจแบบแปลน ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร และการยกเว้นค่าธรรมเนียม]

- กฎกระทรวงกำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ.2552

- กฎ กระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 48 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะห่าง ของอาคารที่ก่อสร้างในที่ดินเจ้าของเดียวกัน]

- กฎ กระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [การยกเลิกฎกระทรวง ฉบับที่ 38 (พ.ศ. 2536) และการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารปรับ ปรุงหรือแก้ไขระบบ ความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยของอาคาร]

- กำหนดแบบบัตรประจำตัวนายช่างและบัตรประจำตัวนายตรวจ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2549

- กฎ กระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออก ใบรับรอง การขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง และการออกใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบรับรอง]

- กฎ กระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [กำหนดการกระทำซึ่งไม่ถือเป็นการดัดแปลงอาคาร และกำหนดส่วนของโครงสร้างของอาคาร ที่การรื้อส่วนนั้นถือเป็นการรื้อถอนอาคาร]

- กฎ กระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [กำหนดกรณีที่ให้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารให้ผิดไปจากผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต และวิธีการหรือเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ ในใบอนุญาตได้]

- กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

- กฎ กระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือ ผู้ครอบครองอาคารดำเนินการแก้ไขอาคารที่ติดตั้งลูกกรงเหล็กดัด หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน]

- กฎ กระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2533) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [กำหนดขนาดหรือน้ำหนักของป้ายที่ติดหรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะน้อย กว่าความสูงของป้าย]

- กฎกระทรวง ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

- กฎ กระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [กำหนดแบบ และวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย แบบและจำนวนห้องน้ำและห้องส้วม ระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศ ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองสำหรับกรณีฉุกเฉิน]

- กฎ กระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [แก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 เพื่อกำหนดลักษณะ และขนาดของที่จอดรถ รวมทั้งการกำหนดลักษณะของอาคาร จอดรถซึ่งติดตั้งระบบยกรถขึ้นลงระหว่างชั้นของอาคารด้วยลิฟต์หรือระบบ เคลื่อนย้ายรถด้วย เครื่องจักรกล]

- กฎกระทรวง ฉบับที่ 45 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

- กฎ กระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [แก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) กำหนดลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้เป็นโครงสร้าง หลักของอาคาร และกระจกที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก เหตุเพลิงไหม้]

- กฎ กระทรวง ฉบับที่ 49 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [การกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน และความคงทำของอาคารหรือพื้นที่รองรับอาคาร สำหรับการก่อสร้างอาคารในเขตที่อาจได้รับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว]

- กฎ กระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2538)]

- กฎ กระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [กำหนดลักษณะ แบบ รูปทรง สัดส่วน เนื้อที่ ที่ตั้งของอาคาร ระดับ เนื้อที่ของที่ว่างภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร และระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผู้อื่น หรือระหว่างอาคาร กับถนน ทางเท้าหรือที่สาธารณะ]

- กฎ กระทรวง ฉบับที่ 56 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 1 วรรคสี่ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528)ฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 45 (พ.ศ. 2538)ฯ]

- กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548

- กฎ กระทรวงกำหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ดำเนินการ ต้องทำการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ. 2548

- กฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. 2548

- กฎ กระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไข ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร สำหรับอาคารในโครงการที่รัฐจัดให้มีหรือพัฒนาเพื่อเป็นที่อยู่สำหรับผู้มี รายได้น้อย พ.ศ. 2548

- กฎ กระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [กำหนดระบบการระบายน้ำและการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล]