Get Adobe Flash player

สำนักการช่าง ชั้น ๓

สำนักงานเทศบาลนครสกลนคร

๑๖๙๕  ถนนสุขเกษม อ.เมืองสกลนคร

จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

งานควบคุมอาคาร โทร. ๐-๔๒๗๑-๓๙๕๐ ต่อ ๑๕๑๕

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง โทร. ๐-๔๒๗๑-๓๙๕๐ ต่อ ๑๕๐๐

โทรสาร. ๐-๔๒๗๑-๓๙๕๑

 

 

สำนักการช่าง

...............................

สำนักการช่าง  ให้มีนักบริหารงานช่าง ๙  เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักการช่าง รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ คำนวณ จัดทำข้อมูล วางโครงการ วิเคราะห์วิจัยด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ควบคุมงานอาคารและผังเมือง งานโยธาทั่วไป จัดสถานที่ ดูแลซ่อมบำรุงถนน ทางเท้า ไฟฟ้า ประปา จัดสวนสาธารณะ งานซ่อมเครื่องจักรกล  งานวิศวกรรมจารจร งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานควบคุมดูแลตรวจสอบและบำบัดน้ำเสีย การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง งานควบคุมเก็บรักษา เบิกจ่ายพัสดุ อุปกรณ์ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและแบ่งหน่วยงานราชการออกเป็น ๒ ส่วน ๖ ฝ่าย ๑๔ งาน ดังนี้.-

                   ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมืองมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง  ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง ดังนี้.-

๑.      ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรม  ดังนี้.-

                             ๑.๑  งานวิศวกรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรมถนนและสะพาน งานอาคาร และงานก่อสร้างอื่น งานวางโครงการและการก่อสร้างด้านวิศวกรรม งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานวิศวกรรม งานออกรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม  งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณออกแบบ กำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานควบคุมก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม ถนนและสะพาน งานสำรวจและออกแบบถนน คสล. งานสำรวจและออกแบบถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต งานจัดทำราคากลางงานก่อสร้างต่างๆ งานตรวจสอบทดสอบคุณภาพวัสดุในงานก่อสร้าง งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                             ๑.๒ งานสถาปัตยกรรม  มีหน้าที่ออกแบบคำนวณ เขียนแบบ งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้าง งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ของสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรม งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบ งานวิเคราะห์ วิจัย งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ งานออกแบบการจัดสถานที่ งานรัฐพิธี งานประเพณีอื่น ๆ งานเขียนแบบด้านมัณฑศิลป์และศิลปกรรมต่าง ๆ งานด้านช่างศิลป์ งานออกรายการเพื่อออกแบบงานวิเคราะห์ด้านสถาปัตยกรรมของอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.     ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานควบคุมอาคาร  และงานผังเมือง  ดังนี้.-

                             ๒.๑ งานควบคุมอาคาร มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างอาคาร งานตรวจสอบกำหนดผังบริเวณ แนวระดับของอาคารที่ขออนุญาต งานตรวจรับรองอาคาร และหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง งานรองรับระวังแนวเขตที่ดิน งานตรวจสอบการขออนุญาต งานตรวจสอบแก้ไขปัญหาเรื่องราวและให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร งานตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการ และหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                             ๒.๒ งานผังเมือง มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์ งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบกทางน้ำ งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง การตรวจสอบการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติผังเมือง งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม  งานจัดทำผังเมืองรวม  งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด งานสำรวจรวบรวมข้อมูลด้านผังเมือง งานให้คำปรึกษาด้านผังเมืองและสิ่งแวดล้อม งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน งานแผนที่ภาษี รายงานการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับแผนที่ภาษี งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

-  ๒  -

                             ๒.๓ งานควบคุมการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงและโรงงานมีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาต การต่ออายุและการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง การตรวจตรา ได้แก่ การตรวจสถานที่ประกอบกิจการ การตรวจพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต การตรวจและทดสอบด้านเทคนิคและวิศวกรรมเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง การสำรวจ จัดทำข้อมูลโรงงาน การรับชำระค่าธรรมเนียม การรับเรื่องร้องเรียน รับแจ้งเรื่องต่าง ๆ ของผู้ประกอบกิจการโรงงาน การกำกับดูแลโรงงาน การรับแจ้งโอน/เปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการโรงงาน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                   ส่วนการโยธา  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานหน้าที่ของฝ่ายสาธารณูปโภค ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและระบบจราจร  ดังนี้.-

๓.     ฝ่ายสาธารณูปโภค มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบำรุงรักษาทางและสะพาน งานสวนสาธารณะ  งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ  ดังนี้.-

๓.๑ งานบำรุงรักษาทางและสะพาน  มีหน้าที่ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำที่ชำรุดทรุดโทรมให้ใช้การได้ดี เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกสบาย ปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลที่ตัดใหม่ เสริมไหล่ทาง ขุดลอกหนอง บึง ภายในเขตให้มีสถานที่ใช้งานได้ดี เพื่อป้องกันน้ำในฤดูฝน ปรับปรุงไหล่ทางให้เป็นบ่อบำบัดน้ำ ปลูกพืชน้ำให้ดูสวยงาม มีสต๊อกหินลูกรัง  เพื่อบริการแก่ชุมชนตลอดทั้งปี โดยมีการขนส่งจากบ่อด้วยตนเอง งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานประมาณราคาเกี่ยวกับการบำรุงรักษาทางและสะพาน งานควบคุมพัสดุงานบำรุงรักษาทางและสะพาน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๒ งานสวนสาธารณะ มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว์ งานควบคุมดูแลบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้บริการเรือเร็วในการเที่ยวชมหนองหาร งานก่อสร้าง ซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่เกี่ยวกับงานสาธารณะ งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์ งานดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ งานจัดทำ ดูแลรักษาเรือนเพาะชำ และขยายพันธ์ไม้ต่าง ๆ งานประมาณราคาในการดำเนินการเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ต่าง ๆ งานประดับตกแต่งสถานที่เกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ จัดสวน ประดับ ตกแต่งในงานพิธี งานประเพณี งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.๓ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ  มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการก่อสร้างซ่อมบำรุงรักษาอาคารทางเท้า และสิ่งติดตั้งอื่น ๆ งานควบคุมดูแล การจัดอาคารสถานที่ งานจัดสถานที่เกี่ยวกับงานประเพณีต่าง ๆ จัดเตรียมสถานที่ในการเตรียมการรับเสด็จฯ จัดสถานที่ตามที่หน่วยงานขอความร่วมมือ งานประมาณราคาการบำรุงรักษาด้านสาธารณูปการอื่น ๆ งานควบคุมพัสดุงานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ งานด้านการก่อสร้างซ่อมบำรุงรักษาเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่าง งานออกแบบเขียนแบบเกี่ยวกับงานไฟฟ้า งานควบคุมดูแลเกี่ยวกับงานไฟฟ้า งานจัดสถานที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานไฟฟ้า งานประมาณราคาเกี่ยวกับงานไฟฟ้า สำรวจประมาณการในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.     ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและระบบจราจร มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานศูนย์เครื่องจักรกล   งานวิศวกรรมออกแบบจราจร  ดังนี้.-

๔.๑ งานศูนย์เครื่องจักรกล  มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานควบคุมการใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรกล ตรวจสอบสภาพรถยนต์ เครื่องยนต์ เครื่องจักรกล รายงานการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง  งานตรวจสอบซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล งานควบคุมพัสดุและอุปกรณ์ยานพาหนะและเครื่องจักรกล งานตรวจสอบซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

-  ๓  -

๔.๒ งานวิศวกรรมออกแบบจราจร  มีหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวมข้อมูล  ศึกษาวิเคราะห์และวางแผน ออกแบบ รวมทั้งพัฒนาระบบโครงข่ายถนน ระบบการจราจรและขนส่ง การจัดให้มีและอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งส่งเสริมความปลอดภัยด้านการจราจรและขนส่งในเขตพื้นที่ การศึกษาปัญหาด้านการจราจรและขนส่ง วิเคราะห์วิจัยวางแผนและจัดทำโครงการเสนอแนะ การพัฒนาการขนส่งให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแผน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดเก็บสถิติข้อมูลการจราจรและขนส่งสภาพและลักษณะการจราจร เพื่อประกอบการวางแผนจัดระเบียบการจราจร และเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเขตพื้นที่ ตลอดจนเพื่อเป็นแนวทางการพยากรณ์แนวโน้มของการจราจรและ การขนส่งในพื้นที่ในอนาคต  การออกแบบรูปแบบการขนส่งประเภทต่าง ๆ การออกแบบการจราจร เช่น การขยาย การต่อเชื่อมทาง การขยายทางร่วม ทางแยก การปิดเปิดเกาะกลางถนน การเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบโครงข่าย การคมนาคมและขนส่งให้มีประสิทธิภาพ การกำหนดมาตรฐานเพื่อจัดและควบคุมระบบการคมนาคมและขนส่งทางบก และทางน้ำ การควบคุมการจอดรถยนต์ การเสนอแนะมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้รถ ใช้ถนน ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมในการก่อสร้าง และจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยด้านการจราจร การวิเคราะห์ วางแผนด้านการคมนาคมและขนส่ง ด้านการจราจร การเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายเพื่อลดอุบัติเหตุและปัญหาการจราจร อันได้แก่ การเดินรถทางเดียว การห้ามจอดรถ ติดตั้งป้ายเตือนป้ายบอกเส้นทาง ติดตั้งกระจกโค้ง การปรับปรุงเครื่องหมายจราจรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  ตรวจสอบและแก้ไขเส้นทางจราจรที่คาดว่าจะเกิดอันตราย  การประสาน งานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ วิจัยการจราจรมาดำเนินการร่วมกันอันจะเป็นการวางระบบการจราจร และแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ การวางแผนและออกแบบด้านสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร การติดตั้งระบบไฟสัญญาณจราจร ติดตั้งการ์ดแลน การควบคุมสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจรการติดตั้งบำรุงรักษาและซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ การซ่อมบำรุง รักษา จัดทำ และติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์ถนน ได้แก่ ป้ายเครื่องหมายจราจร เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ขอบทางอุปกรณ์ถนนที่เป็นเครื่องเสริมสวัสดิภาพ และความปลอดภัยแก่ประชาชน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๕.     ฝ่ายช่างสุขาภิบาล มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานหน้าที่ของงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้.-

๕.๑ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  มีหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบการปฏิบัติงานกำจัดขยะมูลฝอย และควบคุมสถานที่กำจัดมูลฝอย งานกำจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักวิชาการสุขาภิบาล งานปฏิบัติงานกระบวนการเดินเครื่องมือเครื่องจักรกล เครื่องจักรโรงงาน รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ งานควบคุมโรงงานและห้องทดลอง ตรวจสอบการปรับปรุงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ งานด้านเอกสาร เช่น รายงานข้อมูลปริมาณขยะ แจ้งค่าธรรมเนียมกำจัดขยะ งานอาคารและสถานที่ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๕.๒ งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย มีหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบการปฏิบัติงานออกแบบก่อสร้างระบบการระบายน้ำทั่วไป เช่น ท่อ ทาง รางระบายน้ำฝน หรือน้ำทิ้ง งานควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโรงบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ สามารถบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งก่อนปล่อยน้ำทิ้ง งานวิจัยและประเมิน การจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดน้ำเสียให้บริการข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการวางแผน การศึกษา วิเคราะห์ การเจริญเติบโตของประชากร จำนวนผู้ขออนุญาตต่อท่อเชื่อม การจัดเก็บรายได้ รวมทั้งการติดตามประเมินผลและการประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานในฝ่ายบำบัดน้ำเสีย งานรับน้ำเสียจากอาคารสถานประกอบการต่าง ๆ ในเขตควบคุมการบำบัดน้ำเสียเข้าระบบ

-  ๔  -

บำบัดน้ำเสีย งานตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร สถานประกอบการมิให้ปล่อยน้ำเสียทำลายสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ เช่น ทะเล คูคลอง ที่สาธารณะ รวมทั้งการปล่อยน้ำทิ้งลงสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต งานรับเรื่องราวคำร้องขออนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง การตรวจสอบเอกสาร รวมทั้งการสำรวจทำผังแนวท่อและประมาณการจำนวนผู้ขออนุญาต งานประเมินอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาตขอต่อท่อเชื่อมน้ำเสีย - น้ำทิ้ง รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ขออนุญาตต่อท่อเชื่อม งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบการบำบัดน้ำเสีย งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคาร  สถานที่โรงบำบัดน้ำเสีย ท่อน้ำเสีย ท่อระบายน้ำฝน  ท่อระบายน้ำโสโครกและท่อน้ำทิ้ง งานดูแลรักษาบ่อบำบัดน้ำเสีย งานทำความสะอาด ล้างลอกท่อ รางระบายน้ำเสีย น้ำฝน หรือน้ำทิ้ง งานตักขยะในบ่อสูบน้ำเสีย บ่อพักและบ่อตักไขมัน งานตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากโรงบำบัดน้ำเสียและแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำต่าง ๆ ควบคุมการเติมคลอรีนหลังจากบำบัดน้ำเสียจากโรงบำบัดน้ำเสียในน้ำเสียจากแหล่งอื่น ๆ ควบคุมการใช้สารเคมีต่าง ๆ ในระบบบำบัดน้ำเสีย  การตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย น้ำทิ้ง จากสถานประกอบการของเอกชนในรายที่น่าสงสัยหรือประชาชนร้องขอ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๖.     ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานหน้าที่ของงานธุรการและแผนงาน  งานการเงินและพัสดุ ดังนี้.-

                             ๖.๑ งานธุรการและแผนงาน  มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน สารบรรณของสำนักการช่าง ดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงาน  และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อ และอำนวยความสะดวกต่าง ๆ งานประสานงานเกี่ยวกับส่วนราชการภายในและภายนอกสำนักงาน งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ  งานจัดทำคำสั่ง ประกาศ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน งานด้านบริหารงานบุคคลของสำนักการช่าง    งานรวบรวมสถิติการให้บริการประชาชน งานจัดเตรียมแบบพิมพ์คำร้องแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในสำนักการช่าง  งานควบคุมและจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและงบประมาณในความรับผิดชอบ งานสวัสดิการ งานดูแลรักษาและเตรียมประสาน งานเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเกี่ยวกับงานพัสดุ งานจัดทำคำสั่ง และประกาศเกี่ยวกับงานพัสดุ งานควบคุมจัดทำทะเบียนพัสดุอุปกรณ์ งานจัดทำพัสดุ งานจัดเก็บรายได้ งานเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับระเบียบหนังสือในการปฏิบัติงานของสำนักการช่าง งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                             ๖.๒ งานการเงินและพัสดุ  มีหน้าที่รับผิดชอบงานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักการช่าง งานจัดทำรายงานขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างของสำนักการช่าง งานควบคุมตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินในงบประมาณและนอกงบประมาณ งานควบคุมการรับ-จ่ายพัสดุของสำนักการช่างและจัดทำทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาเอกสารการเบิกจ่ายเงินของสำนักการช่าง งานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนการใช้จ่ายเงินของสำนักการช่าง การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย งานจัดทำเช็ค และจัดเอกสารการจ่ายเงิน งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่น ๆ   งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

...............................................

ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือ

1. การประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง

2. การประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 1, 2

   แบบฟอร์มเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2

    - ใบแจ้งประกอบกิจการโรงงาน (รง.1)

    - ใบแจ้งการโอนใบประกอบกิจการโรงงาน

แบบฟอร์มเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

1. ใบแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (ผู้ต้องการประกอบกิจการแจ้ง) ( แบบ ธพ.ป.1)

2. ใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (หน่วยงานผู้รับแจ้ง) (แบบ ธพ.ป.2

3. แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ (ธพ.น.1) และ ตัวอย่างการออกแบบ ธพ.น.1 

4. แบบใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (แบบ ธพ.น.2) และ ตัวอย่างตัวอย่างแบบ ธพ.น.2

5. แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฯ (ธพ.น.3) และ ตัวอย่างการออกแบบ ธพ.น.3

6. แบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการฯ (ธพ.น.4) และ ตัวอย่างการออกแบบ ธพ.น.4

7. แบบคำขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการฯ (ธพ.น.5) และ ตัวอย่างการออกแบบ ธพ.น.5

8. แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการฯ (ธพ.น.6) และ ตัวอย่างการออกแบบ ธพ.น.6

 

เอกสารเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร

 คำขอต่างๆ 
     1. คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1)
     2. คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข.2)
     3. คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ ข.3)
     4. คำขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ เพื่อการอื่น (แบบ ข.4)
     5. คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้าย อาคาร
      ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น (แบบ ข.5)
     6. คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข.6)
     7. คำขอใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบรับรอง (แบบ ข.7)
     8. คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร
      หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ ข.8)

 

ใบแจ้งการโอนการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2

กฎหมายการขุดดินถมดิน

พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน

- พระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓