งานถ่ายโอนภารกิจ ตาม พ.ร.บ.น้ำมัน ฯ

งานถ่ายโอนภารกิจ ตาม พ.ร.บ. น้ำมันเชื้อเพลิง

เมื่อวันที่ ๑๖  ธันวาคม ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเทศบาลนครสกลนคร ได้เข้าตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓  (สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ก.) บริษัท พีอาร์ออยล์ จำกัด ตั้งอยู่ ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร