งานสวนสาธารณะ

จัดสวนสาธารณะ อาคารสถานที่ งานจัดสถานที่เกี่ยวกับงานประเพณีต่าง ๆ จัดเตรียมสถานที่ในการเตรียมการรับเสด็จฯ จัดสถานที่ตามที่หน่วยงานขอความร่วมมือ 

วันที่ 29 ก.ย. 61 งานสวนสาธารณะ สนับสนุนสถานที่สวนสมเด็จ สระพังทองจัดกิจกรรมเพลงดนตรีกวีศิลป์ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 28 ก.ย. 61 งานสวนสาธารณะ ซ่อมประตูสวนสมเด็จ ครับ (ภาพโดย : เอกพงษ์)

 

วันที่ 27 ก.ย. 61 งานสวนสาธารณะ ปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 26 ก.ย. 61 งานสวนสาธารณะ ตัดแต่งต้นไม้, ตัดแต่งชาฮ๊กเกี้ยนถนนเสรีไทย ครับ (ภาพโดย : เอกพงษ์, สราวุธ)

 

วันที่ 25 ก.ย. 61 งานสวนสาธารณะ ทาสีกระถางต้นไม้ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 24 ก.ย. 61 งานสวนสาธารณะ ตัดแต่งต้นกล้วยที่เบียดสายไฟฟ้ากองสวัสดิการเก่า, ทาสีกระถางต้นไม้, เก็บกระถางต้นไม้ และทาสีขาวที่นั่งพักชมวิวริมตลิ่งหนองหารครับ (ภาพโดย : สราวุธ, เอกพงษ์)

 

วันที่ 21 ก.ย. 61 งานสวนสาธารณะ จัดกระถางต้นไม้ประดับตกแต่งเวทีงานเลี้ยงเกษียณ และรับมอบต้นไม้จากโรงเรียนเทศบาล 1 เพื่อนำไปปลูกบริเวณคูเมือง และซ่อมป้ายครับ (ภาพโดย : เอกพงษ์, สราวุธ)

 

วันที่ 19 ก.ย. 61 งานสวนสาธารณะ ประสานตัดไฟฟ้าแรงสูง เพื่อทำความสะอาดวัชพืชรอบหม้อแปลง, ตัดแต่งต้นไม้บริเวณอาคารผู้สูงอายุ ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 13 ก.ย. 61 งานสวนสาธารณะ ปรับปรุงเรือนเพาะชำ และทำความสะอาดดูแลสวนสมเด็จ ครับ (ภาพโดย : เอกพงษ์, สราวุธ)

 

วันที่ 11 ก.ย. 61 ประดับตกแต่งกระถางต้นไม้ ศาลา SML ชุมชนดงพัฒนา ครับ (ภาพโดย : เอกพงษ์)

 

วันที่ 10 ก.ย. 61 งานสวนสาธารณะ ซ่อมปรับปรุง ตู้ป้อมยามสวนสมเด็จ ครับ (ภาพโดย : เอกพงษ์)

 

วันที่ 6 ก.ย. 61 งานสวนสาธารณะ ย้ายต้นไม้ไปเรือนเพาะชำใหม่ ครับ (ภาพโดย : เอกพงษ์)

 

วันที่ 5 ก.ย. 61 งานสวนสาธารณะ ทำชั้นวางกระถางต้นไม้เพิ่มเติม (ภาพโดย : เอกพงษ์, สราวุธ)

 

วันที่ 4 ก.ย. 61 งานสวสนสาธารณะ ตัดแต่งต้นคูณถนนคูเมือง (ภาพโดย : เอกพงษ์)

 

วันที่ 3 ก.ย. 61 งานสวนสาธารณะ ย้ายต้นใหม้ไปเรือนเพาะชำใหม่ ครับ (ภาพโดย : เอกพงษ์)

 

วันที่ 1 ก.ย. 61 งานสวนสาธารณะ ตัดแต่งกิ่งไม้ตามชุมชน (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 31 ส.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ซ่อมร้านค้าโอท๊อปสวนสมเด็จ, สำรวจต้นไม้กับผู้รับเหมา, ตัดแต่งต้นไทรและตัดแต่งต้นไม้ซอยข้าง สนง.เทศบาล ฯ ครับ (ภาพโดย : เอกพงษ์)

 

วันที่ 30 ส.ค. 61 งานสวนสาธารณะ เพาะชำต้นไม้ (ภาพโดย : เอกพงษ์)

 

วันที่ 29 ส.ค. 61 งานสวนสาธารณะ พรวนดินดูแลต้นไม้ที่สวนสมเด็จ ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 28 ส.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ใช้สถานที่สวนสมเด็จ เป็นสภาพกาแฟ ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 25 ส.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ประดับตกแต่งตามเกาะกลาง และสำนักงานเทศบาลนครสกลนคร ชั้น 2 ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 24 ส.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ย้ายต้นไม้ไปเรือนเพาะชำใหม่, ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และดูแลสวนสมเด็จ ครับ (ภาพโดย : เอกพงษ์,สราวุธ)

 

วันที่ 23 ส.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ย้ายต้นไม้ที่ลาน ร.5 ลงมาเรือนเพาะชำที่โรงฆ่าสัตว์เก่าเทศบาลฯ (ภาพโดย : เอกพงษ์)

 

วันที่ 22 ส.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ย้ายต้นไม้ที่ลาน ร.5 ลงมาเรือนเพาะชำที่โรงฆ่าสัตว์เก่าเทศบาลฯ (ภาพโดย : เอกพงษ์)

 

วันที่ 21 ส.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ย้ายต้นไม้ที่ลาน ร.5 ลงมาเรือนเพาะชำที่โรงฆ่าสัตว์เก่าเทศบาลฯ และ ซ่อมท่อเมนสปริงเกอร์ สวนสมเด็จครับ (ภาพโดย : เอกพงษ์, สราวุธ)

 

วันที่ 20 ส.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ก่อสร้างเรือนเพาะชำครับ (ภาพโดย : เอกพงษ์)

 

วันที่ 17 ส.ค. 61 งานสวนสาธารณะ นำกระถางต้นไม้ประดับเวที และทำเรือนเพาะชำ ครับ (ภาพโดย : เอกพงษ์)

 

วันที่ 15 ส.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ซ่อมอปกกรฌ์ออกกำลังกายสวนหย่อมหนองทรายขาว ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 10 ส.ค. 61 ควบคุมงานจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 9 ส.ค. 61 งานสวนสาธารณะ เพาะชำต้นโกสน ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 5 ส.ค. 61 งานสวนสาธารณะ จัด ตัดแต่งต้นไม้ บริเวณสวนสมเด็จ ครับ(ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 3 ส.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ทำความสะอาดบริเวณสวนสมเด็จ ครับ(ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 2 ส.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ทำความสะอาดรอบศาลาอเนกประสงค์ สวนสมเด็จครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 1 ส.ค. 61 งานสวนสาธารณะ มุงหลังคาเรือนเพาะชำและสำรวจพบต้นสโนถูกน้ำท่วม ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 31 ก.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ทำค้ำยัน ต้นพยุง ในสวนสมเด็จ และเปลี่ยนต้นไม้ลานรวมน้ำใจครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

 

วันที่ 23 ก.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ซ่อมทางเดิน อาคารสำนักงานเทศบาล และจัดวางกระถางดอกไม้ครับ (ภาพโดย : เอกพงษ์)

 

วันที่ 21 ก.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ทำคอกไม้ไผ่กั้นรอบกังหันครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 19 ก.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ซ่อมม้านั่งลานคนเมืองครับ (ภาพโดย : เอกพงษ์, สราวุธ)

 

วันที่ 13 ก.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ดูและต้นไม้ในเรือนเพาะชำ, ทำคอกใส่กระถางดอกไม้ และซ่อมห้องน้ำสวนลูก (ภาพโดย : เอกพงษ์, สราวุธ)

 

วันที่ 12 ก.ค. 61 งานสวสนสาธารณะ ทำคอกกระถางต้นไม้ (ภาพโดย : เอกพงษ์)

 

วันที่ 11 ก.ค. 61 กรอกถุงดำเตรียมเพาะชำต้นไม้ ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 10 ก.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ประดับตกแต่งสถานที่สนามกีฬาเทศบาลนครสกลนคร และตัดแต่งต้นไม้เกาะกลางถนน ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 6 ก.ค. 61 งานสวนสาธารณะ จัดดอกไม้ตกแต่งชิงช้า เกาะกลางถนนสุขเกษม และบรรยากาศที่สวนสมเด็จ สระพังทองวันนี้ ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 5 ก.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ทาสี, ตัดแต่งต้นไม้, ดูแลสวน, ประดับตกแต่งชิงช้า, ประดิษฐ์ดอกไม้, ทำความสะอาดห้องน้ำ, และพัฒนาบ่อบำบัดน้ำเสีย ครับ (ภาพโดย : พลังจิต, สราวุธ)

 

วันที่ 4 ก.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ประดับตกแต่กระถางดอกไม้บริเวณ ถนนสุขเกษม, มุงหลังคาสถานที่จำหน่ายสินค้าในสวนสมเด็จ และควบคุมงานจ้างเหมาดูแลสวน ครับ (ภาพโดย : พลังจิต, เอกพงษ์)

 

วันที่ 3 ก.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ซ่อมท่อเมนส์สปริงเกอร์ และมุงหลังคา (ภาพโดย : สราวุธ, เอกพงษ์)

 

วันที่ 2 ก.ค. 61 นายจรุณ คนใหญ่ ผอ.สำนักการช่าง ปลูกต้นไม้ที่ริมถนนรอบสระพังทอง, งานสวนสาธารณะปลูกต้นเฟื้องฟ้าริมสนามแข่งเรือและทาสี ครับ(ภาพโดย : วิชาญ, เอกพงษ์)

 

วันที่ 28 มิ.ย. 61 งานสวนสาธารณะ ทำคอกกั้นผักตบชวา ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 27 มิ.ย. 61 งานสวนสาธารณะ ปูพื้นตัวหนอนบริเวณเรือนเพาะชำ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 26 มิ.ย. 61 งานสวนสาธารณะ เพาะชำต้นเทียนทอง และควบคุมงานจ้างเหมาดูแลสวน และปลูกต้นสโนริมตลิ่งคูเมืองครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 21 มิ.ย. 61 งานสวนสาธารณะ ขนอิฐตัวหนอนเพื่อนำไปตกแต่งซุ้มภายในสวนสมเด็จ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 20 มิ.ย. 61 งานสวนสาธารณะ จัดบริเวณสวนสมเด็จเป็นสภากาแฟ ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 19 มิ.ย. 61 งานสวนสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝกเพิ่มเติมบริเวณสวนลูก (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 18 มิ.ย. 61 งานสวนสาธารณะ ตัดแต่งต้นไม้หน้าศูนย์เครื่องจักรกล และเก็บกระถางต้นไม้ที่สนามกีฬาเทศบาลนครสกลนคร ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 13 มิ.ย. 61 งานสวนสาธารณะ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 12 มิ.ย. 61 งานสวนสาธารณะ ซ่อมน้ำพุสระพังทองครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 11 มิ.ย. 61 งานสวนสาธารณะ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 8 มิ.ย. 61 งานสวนสาธารณะ เพาะแพงพวย และมุงหลังคาเรือนเพาะชำ (ต่อ) ครับ

 

วันที่ 7 มิ.ย. 61 งานสวนสาธารณะ มุงหลังคาเรือนเพาะชำ ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 6 มิ.ย. 61 งานสวนสาธารณะ ซ่อมคันปูน แยกวงเวียน กวส. 3 และประดับตกแต่งไม้ประดับโรงเรียนธาตุนารายณ์ตามคำร้องขอครับ(ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 5 มิ.ย. 61 งานสวนสาธารณะ ซ่อมคันปูน แยกวงเวียน กวส. 3 ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 4 มิ.ย. 61 งานสวนสาธารณะ ซ่อมป้าย ฯ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 31 พ.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ควบคุมงานจ้างเหมาดูแลสวน และตรวจ เช็คซ่อม น็อตยึดหัวน้ำพุหลุด (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 30 พ.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ปั้มน้ำพุ สระพังทองครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 25 พ.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ทำโครงไม้ค้ำต้นหูกระจง ข้างอาคาร สนง. ทน.สน. , ลำเลียงกระเบื้องมาทำโครงหลังคาเรือนเพาะชำ และติดเลขครุภัณฑ์ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 24 พ.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ปลูกไม้ดอกเพิ่มเติม หน้าวัดบ้านนาอ้อย (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 23 พ.ค. 61 งานสวนสาธารณะ จัดบริเวณสวนสมเด็จเป็นสถานที่ จัดสภากาแฟ , ติดตั้งเครื่องทำน้ำดื่ม และออกเลขรหัสครุภัณฑ์ เก้าอี้พนักพิงจำนวน 74 ตัว (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 22 พ.ค. 61 งานสวนสาธารณะ เก็บกิ่งไม้ ต้นไม้ ที่สวนสมเด็จ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 19 พ.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ประดับตกแต่งต้นไม้ ดอกไม้ ที่ลานรวมใจ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 18 พ.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ซ่อมรั้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 17 พ.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ตัดตกแต่ง ค้ำยันต้นไม้ล้ม ในสวนสมเด็จ เนื่องจากพายุ ฝน ช่วงบ่ายวันนี้ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 16 พ.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ก่อสร้างเรือนเพาะชำใหม่ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 10 พ.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ควบคุมงานจ้างเหมาดูแลสวนฯ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 8 พ.ค. 61 งานสวนสาธารณะ เทฐานเรือนเพาะชำ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 4 พ.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ปลูกตันไม้เพิ่ม ถนน สกล-นาแก และเตรียมเสาเหล็กทำโรงเรือนเพาะชำ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 3 พ.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ตีแบบเรือนเพาะชำ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 2 พ.ค. 61 งานสวนสาธารณะ เปลี่ยนชุดชักโครก ห้องน้ำฝั่งประปา สวนสมเด็จ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 1 พ.ค. 61 งานสวนสาธารณะ จัดสถานที่สวนสมเด็จเป็นสภากาแฟ และซ่อมแซมอุปกรณ์ห้องน้ำ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 30 เม.ย. 61 งานสวนสาธารณะ ปลูกต้นปาล์มสามเหลี่ยม เกาะกลางวัดป่า (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 26 เม.ย. 61 งานสวนสาธารณะ เก็บปอเทือง เกาะกลางถนน ชุมชนนาอ้อย (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 25 เม.ย. 61 งานสวนสาธารณะ ควบคุมงานจ้างเหมาดูแลสวน และเก็บต้นปอเทืองแยกป่าไม้ (ภาพโดย : สราวุธ)/>

 

วันที่ 24 เม.ย. 61 งานสวนสาธารณะ พัฒนาบริเวณโรงฆ่าสัตว์ เนื่องในวันเทศบาลครับ ( ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 23 เม.ย. 61 งานสวนสาธารณะ เก็บไม้ดอก ไม้ประดับ หน้าเทศบาลนครสกลนคร (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 18 เม.ย. 61 งานสวนสาธารณะ ควบคุมงานจ้างเหมาดูแลสวน ฯ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 17 เม.ย. 61 งานสวนสาธารณะ ควบคุมงานจ้างเหมาดูแลสวน, เก็บต้นดอกไม้ วัสดุอุปกรณ์ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 11 เม.ย. 61 งานสวนสาธารณะ ร่วมประชุมมูลนิธิสวนสมเด็จ ฯ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 5 เม.ย. 61 งานสวนสาธารณะ ชำต้นกระดุมทอง (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 2 เม.ย. 61 งานสวนสาธารณะ ปลูกไม้ดอกเพิ่มเติมหนองทรายขาวและรื้อเรือนเพาะชำ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 30 มี.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ควบคุมงานจ้างเหมาดูแลสวน ฯ ,อนุเคราะห์สถานที่ สนับสนุนสภากาแฟ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 29 มี.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ฝ่ายสาธารณูปโภค เตรียมย้ายเรือนเพาะชำ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 27 มี.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ปฏิบัติงานควบคุมงานจ้างเหมาดูแลสวน ฯ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 26 มี.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ปฏิบัติงาน เก็บ ต้นไม้ และวัสดุอุปกรณ์ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 24 มี.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ควบคุมงานจ้างเหมาดูแลสวน ฯ รถน้ำต้นไม้ เกาะกลางถนน (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 23 มี.ค. 61 เก็บ ต้นไม้ ดอกไม้ วัสดุอุกรณ์ และควบคุมงานจ้างเหมาดูแลสวนสมเด็จ ฯ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 22 มี.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ควบคุมงานจ้างเหมาดูแลสวน,จัดตกแต่งสวน และสำรวจพันธุ์ไม้ดอนสวรรค์ (ภาพโดย : สราวุธ)

- สำรวจพันธุ์ไม้ดอนสวรรค์

 

วันที่ 19 มี.ค. 61 ควบคุมงานจ้างเหมาสวนสมเด็จ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 16 มี.ค. 61 จัดประดับดอกไม้ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 15 มี.ค. 61 จัดสวน ซุ้ม ประดับดอกไม้ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 14 มี.ค. 61 ประดับต้นดอกไม้ ศาลมเหศักดิ์ และเตรียมต้นไม้ประดับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 13 มี.ค. 61 ดูแลสวนฯ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 12 มี.ค. 61 จัดตกแต่งซุ้ม ปรับปรุงทางเดิน และประชาสัมพันธ์จังหวัดถ่ายวีดีทัศน์สวนสมเด็จ ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 9 มี.ค. 2561 - ตัดแต่ง กิ่งไม้ ทำซุ้ม และเตรียมต้นดอกไม้ประดับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 6 มี.ค. 2561 - ประดับต้นไม้เพิ่มบริเวณลานรวมน้ำใจและสี่แยกบ้านธาตุ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 5 มี.ค. 2561 - ประดับต้นไม้เพิ่มบริเวณลานรวมน้ำใจและสี่แยกบ้านธาตุ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 28 ก.พ. 2561 - ทำความสะอาด ดูแลต้นไม้ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 15 ก.พ. 2561 - กั้นผักตบชวาสวนลูก (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 12 ก.พ. 2561 - ขัดสีทำความสะอาดป้าย,ดูแลต้นดอกไม้เกาะกลางถนน และซ่อมแซมเรือนเพาะชำ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 10 ก.พ. 2561 - ซ่อมท่อน้ำประปา สวน ฯ หนองทรายขาว (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 9 ก.พ. 2561 - ดูแลต้นไม้ เรือนเพาะชำ สวนฯ (ภาพโดย : แมน)

 

วันที่ 8 ก.พ. 2561 - เก็บสนุ่นคูเมือง และซ่อมพื้นทางเดิน (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 6 ก.พ. 2561 - ปลูกกระดุมทอง (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 6 ก.พ. 2561 - ปลูกกระดุมทอง (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 31 ม.ค. 2561 - ตัดแต่งต้นอินทผาลัม, และสวนฯ เป็นสถานที่ จัดสภากาแฟ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 26 ม.ค. 2561 - ตัดแต่งทางขึ้นศูนย์ราชการ, รดน้ำต้นไม้ ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 25 ม.ค. 2561 - รดน้ำต้นไม้, วางม้านั่งภายในสวนสมเด็จ ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 23 ม.ค. 2561 - พรวนดินไม้ผล บริเวณสวนสมเด็จ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 22 ม.ค. 2561 - กำจัดผักตบชวา บริเวณสวนแม่สวนลูก ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 19 ม.ค. 2561 - ดูและต้นไม้ เกาะกลางถนน ไอ.ทียู ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 11 ม.ค. 2561 - ควบคุมงาน ดูแล สวนสมเด็จ (ภาพโดย :สราวุธ)

 

วันที่ 10 ม.ค. 2561 - ปลูกเฟื้องฟ้าแยกสยามรัตน์และซ่อมแซมห้องน้ำสวนสมเด็จ ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 9 ม.ค. 2561 - ประชุมนโยบายจ้างเหมาเอกชนดูแล งานรักษาความสะอาด, งานสวนสาธารณะ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 6 ม.ค. 2561 - จัดสวนคูเมืองเก่า และสถานที่จัดงานกาชาด (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 5 ม.ค. 2561 - พรวนดิน. ไม้ผล. สวนสมเด็จ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 29 ธ.ค. 2560 - ปลูกต้นดอกไม้ ดูแลสวน (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 27 ธ.ค. 2560 - ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมแยกหอนาฬิกา (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 22 ธ.ค. 2560 - ปลูก ประดับต้นดอกไม้ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 19 ธ.ค. 2560 - ประดับตกแต่งต้นคริสต์มาส (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 18 ธ.ค. 2560 - ประดับตกแต่งต้นคริสต์มาส (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 16 ธ.ค. 2560 - (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 15 ธ.ค. 2560 - (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 14 ธ.ค. 2560 - รดน้ำพรวนดินต้นไม้คูสุด (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 12 ธ.ค. 2560 - ประดับเฟื่องฟ้าลานรวมน้ำใจครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

- ดูแลสวน

- ประดับเฟื่องฟ้าลานรวมน้ำใจครับ

 

วันที่ 4 ธ.ค. 2560 - เก็บดาวเรืองบริเวณซุ้มในหลวง (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 1 ธ.ค. 2560 - ยกโป๊ะครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 30 พ.ย. 2560 - กั้นตลิ่งสระพังทอง (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 29 พ.ย. 2560 - สนัสนุนการจัดกิจกรรม ในสวนสมเด็จ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 28 พ.ย. 2560 - ตัดแต่ง กิ่งไม้ ดูแลสวนฯ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 27 พ.ย. 2560 - จ้างเหมาดูแลสวน ฯ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 23 พ.ย. 2560 - งานสวน ฯ อนุเคราะห์สถานที่ ให้หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 29 (ภาพโดย : jaroon)

จัดแสดงดนตรีในพื้นที่สาธารณะ ตามนโยบายของ มทภ.2 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยให้ดนตรีเป็นสื่อในการ ปชส.ผลงานของ รัฐบาล,คสช และภาพลักษณ์ของ ทบ. (ภาพโดย : jaroon) http\://www4.sakoncity.go.th/index.php/38-2015-07-28-08-32-03

 

วันที่ 17 พ.ย. 2560 - ตัดหญ้า, เก็บปอเทืองลานลาน ร 5 และก็บดาวเรืองสระพังทอง (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 9 พ.ย. 2560 - ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง นำเรือกำจัดวัชพืชและผักตบชวา ที่สวนแม่สวนลูก(ภาพโดย : jaroon)

- ประสานชุดเรือกำจัดวัชพืชของกรมโยธาธิการและผังเมือง ทำการเก็บผักตบชวา บริเวณชายตลิ่งสวนแม่ สวนลูก ทำให้ภูมิทัศน์สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจฯลฯ

 

วันที่ 3 พ.ย. 2560 - ตกแต่งดาวเรืองหน้าลาน ร 5 (ภาพโดย : สราวุธ)

 

 

วันที่ 1 พ.ย. 2560 - จัดตกแต่งต้นดอกดาวเรือง (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 31 ต.ค. 2560 - รดน้ำต้นไม้ และทดสอบระบบไฟน้ำตก (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 30 ต.ค. 2560 - เก็บดาวเรือง ย้ายไปสวนสมเด็จ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 28 ต.ค. 2560 - เก็บ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 27 ต.ค. 2560 - รดน้ำต้นไม้ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 24 ต.ค. 2560 - ประดับต้นดอกดาวเรืองและกำจัดวัชพืช (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 20 ต.ค. 2560 - ทาสีคอกไม้ไผ่ และตัดเฟื่องฟ้าศาลากลางครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 19 ต.ค. 2560 - ทำความสะอาด (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 18 ต.ค. 2560 - จัดหาถังเก็บน้ำเตรียมรดต้นดอกความเรือง, ยกคอกไม้ไผ่ เตรียมประดับดอกดาวเรือง (ภาพโดย : พลังจิต, สราวุธ)

- จัดหาถังเก็บน้ำเตรียมรดต้นดอกความเรือง

ยกคอกไม้ไผ่ เตรียมประดับดอกดาวเรือง

 

วันที่ 17 ต.ค. 2560 - ร่วมกับภาคเอกชน ประดับดาวเรือง ในเขตเทศบาลนครสกลนคร (ภาพโดย : สราวุธ, พลังจิต)

 

วันที่ 16 ต.ค. 2560 - ตัดแต่งต้นไม้ และตัดปอเทือง ถนนสกล - นาแก (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 14 ต.ค. 2560 - จัดทำที่ประดับดอกดาวเรือง (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 13 ต.ค. 2560 - ประดับดอกดาวเรืองตามแยกต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร ร่วมกับภาคเอกชน (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 12 ต.ค. 2560 - ประดับดอกดาวเรืองแยกต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร ร่วมกับภาคเอกชน (ภาพโดย : สราวุธ, พลังจิต)

 

วันที่ 11 ต.ค. 2560 - ประดับดอกดาวเรืองแยกต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร ร่วมกับภาคเอกชน (ภาพโดย : สราวุธ, พลังจิต)

 

วันที่ 10 ต.ค. 2560 - ประดับดอกดาวเรืองร่วมกับ อบจ. และภาคเอกชน (ภาพโดย : สราวุธ, พลังจิต)

 

วันที่ 4 ต.ค. 2560 - ประดับเวทีซุ้ม (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 3 ต.ค. 2560 - ประดับดาวเรืองลานรวมน้ำใจ, เก็บกวาดเกาะกลางถนน (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 30 ก.ย. 2560 - ปลูกดาวเรือง (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 25 ก.ย. 2560 - ปลูกดาวเรือง (ภาพโดย : สราวุธ)

 วันที่ 22 ก.ย. 2560 - ทาสี (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 19 ก.ย. 2560 - ทาสี (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 18 ก.ย. 2560 - ถอนปอเทืองปลูกดาวเรืองแทน (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 14 ก.ย. 2560 - งานป้องกันรดน้ำเช้าเย็น, ปลูกดาวเรืองที่คูเมืองเก่า(คูสุด) (ภาพโดย : สราวุธ)

- งานป้องกันรดน้ำเช้าเย็น

- ปลูกดาวเรืองที่คูเมืองเก่า(คูสุด)

 

วันที่ 12 ก.ย. 2560 - ปลูกดาวเรื่องหน้าสวนลูก (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 7 ก.ย. 2560 - ถอนปอเทืองออกที่บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ ปลูกดาวเรืองแทน (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 7 ก.ย. 2560 - ตัดไม้ที่ล้ำเขตถนน (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 30 ส.ค. 2560 - เทพื้นและฉาบบล็อคตัวหนอน (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 28 ส.ค. 2560 - ประดับดอกดาวเรือง (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 21 ส.ค. 2560 - ดอกดาวเรืองที่ หน้า ทน.สน. (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 19 ส.ค. 2560 - ปูตัวหนอนพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 25 ก.ค. 2560 - ปรับพื้นที่ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 21 ก.ค. 2560 - (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 15 ก.ค. 2560 - ตัดต้นกระถินณรงค์ที่ล้มทับเรือนเพาะชำลาน ร 5 (ภาพโดย : สราวุธ)

- ตัดหญ้า

- ตัดต้นกระถินณรงค์ที่ล้มทับเรือนเพาะชำลาน ร 5

 

วันที่ 15 ก.ค. 2560 - (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 14 ก.ค. 2560 - หยอดเมล็ดดาวเรือง, ใส่ปุ๋ยต้นดาวเรือง, ตีแปลงเกาะกลางถนนแยกหอนาฬิกา (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 6 ก.ค. 2560 - ทำคอกใส่ต้นดาวเรือง (ภาพโดย : พลังจิต, สราวุธ)

 

วันที่ 4 ก.ค. 2560 - ทำคอกใส่ต้นดาวเรือง (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 1 ก.ค. 2560 - ตัดแต่งต้นไม้ศูนย์ผู้สูงอายุ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 1 ก.ค. 2560 - เตรียมประดับหัวเกาะปลูกดาวเรือง (ภาพโดย : สราวุธ)

วันที่ 30 มิ.ย. 2560 - (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 29 มิ.ย. 2560 - งานสวนดูสถานประดับงานลูกเสือ, เกาะกลางถนนนาแก (ภาพโดย : พลังจิต, สราวุธ)

- งานสวนดูสถานประดับงานลูกเสือ

- ทำแปลงปลูกดอกไม้

- เกาะกลางถนนนาแก

 

วันที่ 28 มิ.ย. 2560 - (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 27 มิ.ย. 2560 - ตีแปลงปลูก (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 21 มิ.ย. 2560 - ตีแปลงลงปอเทืองที่ลาน ร.5 (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 19 มิ.ย. 2560 - ย้ายเครื่องออกกำลังกาย บ้านเอื้ออาทร (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 17 มิ.ย. 2560 - ลงถุงดำ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 13 มิ.ย. 2560 - ขอบคุณงานศูนย์เครื่องจักรกลที่ช่วยประกอบ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 9 มิ.ย. 2560 - ปุ๋ยอัดเม็ดโรยบางๆ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 8 มิ.ย. 2560 - กำลังตีแปลงปลูกปอเทืองและทานตะวัน (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 7 มิ.ย. 2560 - (ภาพโดย : สราวุธ)

- กรอกถุง

 

 

วันที่ 6 มิ.ย. 2560 - (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 3 มิ.ย. 2560 - (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 2 มิ.ย. 2560 - ปักแนวเขตทำแปลงปลูกปอเทือง ทานตะวัน ดาวเรือง (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 28 พ.ต. 2560 - ปลูกดาวเรืองหน้าจวนเมื่อวาน ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 23 พ.ต. 2560 (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 18 พ.ต. 2560 ตัดแต่งต้นไม้ ข้างป่าไม้, พาแกนนำชุมชนเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนขับเคลื่อนจังหวัดน่าอยู่สู่สังคมสีเขียว@จ.ลำปางนำทีมโดยท่านผอ.ไหม(ภาพโดย : สราวุธ)

- ตัดแต่งต้นไม้ ข้างป่าไม้

- พาแกนนำชุมชนเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนขับเคลื่อนจังหวัดน่าอยู่สู่สังคมสีเขียว@จ.ลำปางนำทีมโดยท่านผอ.ไหม

 

วันที่ 12 พ.ต. 2560 (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 11 พ.ต. 2560 ตัดหญ้า (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 28 เมษายน 2560 ปลูกต้นหูกระจงเสริมพื้นที่ว่าง บริเวณริมตลิ่งสระพังทอง (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 27 เมษายน 2560 (ภาพโดย : สราวุธ)

 

ปฏิบัติงานวันที่  19 ขอบคุณงานป้องกันที่ช่วยสนับสนุนน้ำ (ภาพโดย : สราวุธ)

- ขอบคุณงานป้องกันที่ช่วยสนับสนุนน้ำ

 

ปฏิบัติงานวันที่  12 เมษายน. 60 - ซ่อมก๊อกน้ำห้องน้ำสวนสมเด็จ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

ปฏิบัติงานวันที่  5 เมษายน. 60 - ตัดต้นกระถินณรงค์ สวนสมเด็จ (ภาพโดย : สราวุธ)

- ตัดต้นกระถินณรงค์ สวนสมเด็จ

 

ปฏิบัติงานวันที่  29 มี.ค. 60 - เตรียมหลุมปลูกไม้ผล และย้ายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง  หมู่บ้านเอื้ออาทรครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

- เตรียมหลุมปลูกไม้ผล

- ย้ายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่บ้านเอื้ออาทรครับ

 

ปฏิบัติงานวันที่  27 มี.ค. 60 - (ภาพโดย : เรวัต)

ปฏิบัติงานวันที่  8 มี.ค. 60 - (ภาพโดย : ;สราวุธ)

 

วันที่ 25 ก.พ. 60 - (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 19 ม.ค. 60 - ประดับต้นไม้ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 13 ม.ค. 60 - ประดับต้นไม้, ซ่อมร่องน้ำสวนลูก (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 12 ม.ค. 60 - (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 11 ม.ค. 60 - (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 10 ม.ค. 60 - (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 7 ม.ค. 60 - วันนี้ เป็นตัวแทนเทศบาล ประชุมที่สำนักงบประมาณ กลุ่มจังหวัด ชี้แจงต่อกรรมการกลั่นกรองงบฯกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่เทศบาลเสนอโครงการ ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียหนองสนม 17ล้าน ผ่านพ้นด้วยดีครับ อยู่ในกลุ่มโครงการที่จะได้รับงบฯ ไม่มีประเด็นท้วงติงในที่ประชุมครับ(ภาพโดย : สราวุธ)

 

 

ปฏิบัติงานวันที่ 5 ม.ค. 60 - (ภาพโดย : สราวุธ)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 28 ธ.ค. 59 - (ภาพโดย : สราวุธ)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 16 ธ.ค. 59 - ทาสีคอกไม้ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 15 ธ.ค. 59 - พรวนดิน  คูสุด (ภาพโดย : สราวุธ)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 13 ธ.ค. 59 - ตัดต้นไม้ลาน ร.5 (ภาพโดย : สราวุธ)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 8 ธ.ค. 59 - (ภาพโดย : สราวุธ)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 6 ธ.ค. 59 - ซ่อมทางเท้าสวนลูก (ภาพโดย : สราวุธ)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 24 พ.ย. 59 - (ภาพโดย : สราวุธ, พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 23 พ.ย. 59 - ติดป้ายชื่อต้นไม้ (ภาพโดย : สราวุธ, พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 18 พ.ย. 59 - นำคันหินปิดทางเข้าสวนหนองทรายขาว (ภาพโดย : สราวุธ, พลังจิต)

 

@ วันที่ 2 พ.ย. 59 - ทาสีและซ่อมป้ายเลนจักรยาน (ภาพโดย : สราวุธ)

 

@ วันที่ 26 ต.ค. 59 - ตัดแต่งต้นเฟื่องฟ้า ถนนสกล-อุดร (ภาพโดย : สราวุธ)

 

@ วันที่ 17 ต.ค. 59 - (ภาพโดย : สราวุธ)

 

@ วันที่ 12 ต.ค. 59 - (ภาพโดย : สราวุธ)

 

@ วันที่ 10 ต.ค. 59 - (ภาพโดย : สราวุธ)

 

@ วันที่ 9 ต.ค. 59 - (ภาพโดย : สราวุธ)

 

@ วันที่ 8 ต.ค. 59 - ตัดแต่งต้นไม้สนามมิ่งเมือง (ภาพโดย : สราวุธ)

 

@ วันที่ 7 ต.ค. 59 - ถ่ายน้ำตกเทียม (ภาพโดย : สราวุธ)

 

@ วันที่ 6 ต.ค. 59 - ทาสีและซ่อมแซมศาลาโยคะ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

@ วันที่ 5 ต.ค. 59 - เปลี่ยนตัวอักษรน้ำตก (ภาพโดย : สราวุธ)

 

@ วันที่ 30 ก.ย. 59 - ตัดแต่งต้นไม้ประติมากรรม (ภาพโดย : สราวุธ)

 </>

@ วันที่ 28 ก.ย. 59 - ทาสีกระถางต้นไม้ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

@ วันที่ 27 ก.ย. 59 - ทาสีป้ายสวนหย่อมกาชาดและทาสีรั้วงานเทศกิจ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

@ วันที่ 24 ก.ย. 59 - ค้ำยันต้นทองกวาว (ภาพโดย : สราวุธ)

 

@ วันที่ 20 ก.ย. 59 - ปลูกหญ้าแฝก ริมตลิ่งคูเมือง (ภาพโดย : สราวุธ)

 

@ วันที่ 19 ก.ย. 59 - (ภาพโดย : สราวุธ)

 

@ วันที่ 15 ก.ย. 59 - ตัดแต่งต้นคูณหน้าบ่อบำบัด และย้ายเครื่องออกกำลังกาย (ภาพโดย : สราวุธ)

 

@ วันที่ 13 ก.ย. 59 - (ภาพโดย : สราวุธ)

 

@ วันที่ 8 ก.ย. 59 - (ภาพโดย : สราวุธ)

 

@ วันที่ 6 ก.ย. 59 - เก็บกิ่งไม้ถนนสกล-อุดร (ภาพโดย : สราวุธ)

 

 

@ วันที่ 2 ก.ย. 59 - (ภาพโดย : สราวุธ)

@ วันที่ 1 ก.ย. 59 - เปิดทำการแล้ว "รถจักรยานปั่นฟรี" ที่สวนแม่สวนลูก (ภาพโดย : สราวุธ)

 

@ วันที่ 28 ส.ค. 59 - (ภาพโดย : สราวุธ)

 

@ วันที่ 22 ส.ค. 59 - ตัดแต่งต้นไม้ล้ำทางเท้าทางเข้าเมือง (ภาพโดย : สราวุธ)

@ วันที่ 18 ส.ค. 59 - ตัดหญ้าบา้นพักข้าราชการสำนักการช่าง (ภาพโดย : สราวุธ)

@ วันที่ 17 ส.ค. 59 - พรวนดินถอนหญ้าต้นอินทนิลคูเมือง ,ประชุมรับรองมาตรฐานสวนสาธารณะ (ภาพโดย : สราวุธ, OPOR)

 

 

@ วันที่ 14 ส.ค. 59 - ต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จ (ภาพโดย : phalangchit, Indykrub,)

@ วันที่ 10 ส.ค. 59 - โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชฯ (ภาพโดย : สราวุธ พิลาโฮม)

 

@ วันที่ 5 ส.ค. 59 - ติดตั้งป้ายให้ความรู้การออกกำลังกาย (ภาพโดย : สราวุธ พิลาโฮม)

@ วันที่ 30 ก.ค. 59 - (ภาพโดย : สราวุธ พิลาโฮม)

 

@ วันที่ 9 ก.ค. 59 - อนุเคราะห์สถานที่ฯ (ภาพโดย : สราวุธ พิลาโฮม)

 

@ วันที่ 8 ก.ค. 59 - เตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้, ทาสีตู้เครื่องเสียง (ภาพโดย : สราวุธ พิลาโฮม)

 

@ วันที่ 7 ก.ค. 59 - รับกล้าไม้ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ (ภาพโดย : สราวุธ พิลาโฮม)

 

 

@ วันที่ 5 ก.ค. 59 - เพาะขยายพันธุ์ต้นไม้ (ภาพโดย : สราวุธ พิลาโฮม)

 

@ วันที่ 29 มิ.ย. 59 - ปั่นฟรีรถในสวน (ภาพโดย : สราวุธ พิลาโฮม)

@ วันที่ 29 มิ.ย. 59 - พรีเซนเตอร์ vip, สวนมิ่งเมืองบริจาคต้นไม้ปลูกสี่แยกหอนาฬิกาเก่า (ภาพโดย : สราวุธ พิลาโฮม)

 

@ วันที่ 22 มิ.ย. 59 - รับมอบป้ายเชิดชูเกียรติจากกรมอนามัย (ภาพโดย : สราวุธ พิลาโฮม)

 

 

 

@ วันที่ 21 มิ.ย. 59 - ประชุมมูลนิธิสวนสมเด็จ สกลนคร  (ภาพโดย : สราวุธ พิลาโฮม)

@ วันที่ 10 มิ.ย. 59 - ตัดแต่งต้นไมั, ตกแต่งเหล็กค้ำตนมะขามให้กลมกลืน (ภาพโดย : สราวุธ พิลาโฮม)

@ วันที่ 8 มิ.ย. 59 - ซ่อมห้องน้ำ ที่สวนสมเด็จ (ภาพโดย : สราวุธ พิลาโฮม)

@ วันที่ 3 มิ.ย. 59 - ศูนย์นาอ้อยขออนุเคราะห์ปลูกต้นไม้ที่ผู้ปกครองนักเรียนบริจาค (ภาพโดย : สราวุธ พิลาโฮม)

 

 

@ วันที่ 2 มิ.ย. 59 - ซ่อมแซมป้ายสวนลูก (ภาพโดย : สราวุธ พิลาโฮม)

@ วันที่ 26 พ.ค. 59 - ประมงจังหวัดขอพันธุ์ปลาตะเพียน, คํ้ายันต้นจาน, ปลูกต้นอินทนิลหน้าอาคารอเนกประสงค์ (ภาพโดย : Phalangchit, สราวุธ พิลาโฮม)

 

@ วันที่ 24 พ.ค. 59 - ซ่อมคันหิน  สวนลูก, ปลูกต้นสโนรอบคูเมือง, ต้นอินทนิลแตกยอดอ่อนแข็งแรงทุกต้น (ภาพโดย : สราวุธ พิลาโฮม)

@ วันที่ 11 พ.ค. 59 - พัฒนาเรือนเพาะลาน ร  5 (ภาพโดย : สราวุธ พิลาโฮม)

 

 

@ วันที่ 10 พ.ค. 59 - พรวนดิน  ต้นไม้คูสุด ครับ (ภาพโดย : สราวุธ พิลาโฮม)

@ วันที่ 3 พ.ค. 59 - ทาสีวงเวียน, เปลี่ยนใบพัดเครื่องตีน้ำใช้งานได้ตามปกติ, และป้ายแยกเลน (ภาพโดย : สราวุธ พิลาโฮม)

 

@ วันที่ 28 มี.ค. 59 - ทำแนววงเวียนคูเมือง (ภาพโดย : สราวุธ พิลาโฮม)

@ วันที่ 27 มี.ค. 59 - คนงาน jca มาทำความสะอาดในสะพานหน้าสวนสมเด็จฯ (ภาพโดย : สราวุธ พิลาโฮม)

 

 

@ วันที่ 28 มี.ค. 59 - ทาสีซุ้มและซ่อมรอยแตกร้าวหน้าสหกรณ์ครู (ภาพโดย : สราวุธ พิลาโฮม)

 

 

@ วันที่ 14 มี.ค. 59 - ปลูกไม้ผลสวนลูกครับ (ภาพโดย : สราวุธ พิลาโฮม)

 

@ วันที่ 1 มี.ค. 59 - ตกแต่งซุ้ม (ภาพโดย : สราวุธ พิลาโฮม)

 

@ วันที่ 28 ม.ค. 59 - เตรียมแปลงปลูกต้นไม้ห้องสมุดสมเด็จพระเทพ (ภาพโดย : สราวุธ พิลาโฮม)

 

 

@ วันที่ 26 ม.ค. 59 - บรรยากาศในสวนสมเด็จฯ วันนี้... (ภาพโดย : สราวุธ พิลาโฮม)

@ ปฏิบัติงาน 14 ม.ค. 59 - ทำความสะอาด  พัฒนาดอนสวรรค์   กับนักศึกษาราชภัฏครับ (ภาพโดย : สราวุธ พิลาโฮม)

@ ปฏิบัติงาน 12 ม.ค. 59 - เก็บท่อส่งน้ำพุ (ภาพโดย : สราวุธ พิลาโฮม)

 

 

@ ปฏิบัติงาน 6 ม.ค. 59 - ทำความสะอาดเรือนเพาะชำสวนสมเด็จครับ (ภาพโดย : สราวุธ พิลาโฮม)

@ ปฏิบัติงาน 17 ธ.ค. 58 - โรงเรียนเทศบาล 1 ใช้สวนสมเด็จฯ จัดกิจกรรมนักเรียน (ภาพโดย : สราวุธ พิลาโฮม)

 

@ ปฏิบัติงาน 30 พ.ย. 58 - ตัดแต่งต้นไม้  ตัดหญ้า  อาคารผู้สูงอายุ (ภาพโดย : สราวุธ พิลาโฮม)

@ ปฏิบัติงาน 24 พ.ย. 58 - ทดสอบน้ำพุ สระพังทอง (ภาพโดย : สราวุธ พิลาโฮม)

 

@ ปฏิบัติงาน 23 พ.ย. 58 - ตกแต่งซุ้มทรงพระเจริญ (ภาพโดย : สราวุธ พิลาโฮม)

@ ปฏิบัติงาน 10 พ.ย. 58 - (ภาพโดย : สราวุธ พิลาโฮม)

@ ปฏิบัติงาน 9 พ.ย. 58 - (ภาพโดย : สราวุธ พิลาโฮม)

 

@ ปฏิบัติงาน 7 พ.ย. 58 - ประชุมสวนสาธารณะโครงการสมเด็จฯ กับกลุ่มบิ๊กทรีที่  ม. ขอนแก่น (ภาพโดย : สราวุธ พิลาโฮม)

@ ปฏิบัติงาน 20 ค.ต. 58 - (ภาพโดย : สราวุธ พิลาโฮม)

@ ปฏิบัติงาน 20 ค.ต. 58 - (ภาพโดย : สราวุธ พิลาโฮม)

@ ปฏิบัติงาน 15 ค.ต. 58 - คณะโครงการบริหารจัดการน้ำข้ามพรมแดน ศึกษาดูงานดอนสวรรค์ (ภาพโดย : สราวุธ พิลาโฮม)

@ ปฏิบัติงาน 14 ค.ต. 58 - เคลียร์เส้นทางรอบดอนสวรรค์ , ทาสีคันหินและกระถางต้นไม้บริเวณลาน ร. 5(ภาพโดย : สราวุธ พิลาโฮม)

- จ้างเหมาทาสีรั้วสวนสมเด็จ

 

- เคลียร์เส้นทางรอบดอนสวรรค์

 

- ทาสีคันหินและกระถางต้นไม้บริเวณลาน ร  5

@ ปฏิบัติงาน 10 ค.ต. 58 - (ภาพโดย : สราวุธ พิลาโฮม)

- เรือกำจัดวัชพืชสนามแข่งเรือ

- อนุเคราะห์สถานที่จัด กิจกรรม 

@ ปฏิบัติงาน 1 ค.ต. 58 -  ทาสีรั้วสวนสมเด็จ (ภาพโดย : สราวุธ พิลาโฮม)

@ ปฏิบัติงาน 30 ก.ย. 58 

- ทำความสะอาดรั้วเพื่อทาสีรั้วใหม่บริเวณสวนสมเด็จ

- เรือกำจัดวัชพืชของโยธาเริ่มเก็บวัชพืชบริเวณสนามแข่งเรือครับ

- โรงเรียนบ้านหนองค้า  อ  กุดบาก  ขอความอนุเคราะห์แสดงบริเวณลานผู้สูงอายุ สวนสมเด็จ

- เพาะขยายพันธ์ต้นไม้เพิ่มเติม

- ทำที่ครอบกระถาง

 

@ ปฏิบัติงาน 29 ก.ย. 58 - ทำความสะอาดรอบๆบริเวณศาล  ห้องน้ำ สนามหญ้า

@ ปฏิบัติงาน 22 ก.ย. 58 - ตัดแต่งต้นไม้ผู้สูงอายุ

@ ปฏิบัติงาน 21 ก.ย. 58 - ย้ายสนามเด็กเล่นบ้านเอื้ออาทร ตามคำร้องขอครับ

@ ปฏิบัติงาน 15 ก.ย. 58

@ ปฏิบัติงาน 14 ก.ย. 58 - ตัดหญ้าหลังวัดพระธาตุ

@ ปฏิบัติงาน 11 ก.ย. 58 - ปลูกไม้ผลในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และสวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา (สวนแม่สวนลูก)

@ ปฏิบัติงาน 10 ก.ย. 58 - ซ่อมแซมห้องน้ำหนองทรายขาว

@ ปฏิบัติงาน 9 ก.ย. 58 - ซ่อมแซมห้องน้ำหนองทรายขาว

@ ปฏิบัติงาน 7 ก.ย. 58 - jca ตัดแต่งต้นไม้หน้าวัดบ้านนาอ้อย และเก็บต้นไม้แห้งตาย  ถ สกล-นาแก

@ ปฏิบัติงาน 4 ก.ย. 58 - ทาสีตู้ตอนโทรลภายในสวน

@ ปฏิบัติงาน 2 ก.ย. 58 - ตัดหญ้าบ้านพักพนักงานเทศบาลฯ

@ ติดตั้งป้ายคำแนะนำการออกกำลังกาย

@ ปูบล็อคสนามและปูหญ้าแท่นประปา

@ จัดสถานที่"ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ๘๓ พรรษา แม่ของแผ่นดิน" ๑๔ สค.๕๘.ที่ สระพังทอง

@ ตัดแต่งต้นไม้เมตตาธรรมมูลนิธิ

@ ตรวจจ้างเหมาสวนลูก 10 ส.น. 58

@

@ ทำความสะอาดหญ้าบนตัวหนอนภายในสวนสมเด็จฯ

@ ค้ำต้นไม้ที่เอียงสวนสมเด็จฯ 

@ อนุเคราะห์สถานที่สวนสมเด็จฯ เป็นที่ทดสอบสมรรถภาพร่างกายสัสดีจังหวัด

@ ประดับต้นไม้แยกหอนาฟฬิกา

@ ตัดหญ้า จัดตกแต่งต้นไม้ บริเวณอาคารผู้สูงอายุ (ไฟฟ้าเก่า)

@ จัด ตกแต่ง สถานที่ ถนนหนทาง เพื่อความสวยงาม

@ ติดตั้งถังขยะเพิ่มเติม ในสวนสาธารณะฯ เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม

@ จัดประดับตกแต่งสำนักงาน