Get Adobe Flash player

งานไฟฟ้าสาธารณะ ส.ค. 60

ปฏิบัติงานวันที่  31 ส.ค. 60 - ตรวจเช็ค ซ่อมแซม ติดตั้ง ไฟฟ้า (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  30 ส.ค. 60 - ตรวจเช็ค ซ่อมแซม ติดตั้ง ไฟฟ้า (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  29 ส.ค. 60 - ตรวจเช็ค ซ่อมแซม ติดตั้ง ไฟฟ้า (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  28 ส.ค. 60 - ตรวจเช็ค ซ่อมแซม ติดตั้ง ไฟฟ้า (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  27 ส.ค. 60 - ตรวจเช็ค ซ่อมแซม ติดตั้ง ไฟฟ้า (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  26 ส.ค. 60 - ตรวจเช็ค ซ่อมแซม ติดตั้ง ไฟฟ้า (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  25 ส.ค. 60 - ตรวจเช็ค ซ่อมแซม ติดตั้ง ไฟฟ้า (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  24 ส.ค. 60 - ตรวจเช็ค ซ่อมแซม ติดตั้ง ไฟฟ้า (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  23 ส.ค. 60 - ตรวจเช็ค ซ่อมแซม ติดตั้ง ไฟฟ้า (ภาพโดย : เอนก)

 

 

 

ปฏิบัติงานวันที่  21 ส.ค. 60 - ตรวจเช็ค ซ่อมแซม ติดตั้ง ไฟฟ้า (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  20 ส.ค. 60 - ตรวจเช็ค ซ่อมแซม ติดตั้ง ไฟฟ้า (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  19 ส.ค. 60 - ตรวจเช็ค ซ่อมแซม ติดตั้ง ไฟฟ้า (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  18 ส.ค. 60 - ตรวจเช็ค ซ่อมแซม ติดตั้ง ไฟฟ้า (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  17 ส.ค. 60 - ตรวจเช็ค ซ่อมแซม ติดตั้ง ไฟฟ้า (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  16 ส.ค. 60 - ซ่อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  15 ส.ค. 60 - ซ่อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  13 ส.ค. 60 - ซ่อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  12 ส.ค. 60 - ซ่อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  11 ส.ค. 60 - ซ่อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  9 ส.ค. 60 - ซ่อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  8 ส.ค. 60 - ซ่อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  7 ส.ค. 60 - ตรวจสอบระบบไฟฟ้า, ติดตั้งไฟกระพริบตามแยก แทนสัญญาณไฟจราจรที่ชำรุดจากน้ำท่วม (ภาพโดย : เอนก)