Get Adobe Flash player

งานผังเมือง 61

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

วันที่ 23 มี.ค. 2561 บริการประชาชน เกี่ยวกับอาคารและผังเมือง

 

วันที่ 22 มี.ค. 2561 บริการประชาชน เกี่ยวกับอาคารและผังเมือง (ภาพโดย : sompong)

 

วันที่ 21 มี.ค. 2561 บริการประชาชน เกี่ยวกับอาคารและผังเมือง (ภาพโดย : sompong)

 

วันที่ 19 มี.ค. 2561 บริการประชาชน เกี่ยวกับอาคารและผังเมือง

 

วันที่ 15 มี.ค. 2561 บริการประชาชน เกี่ยวกับอาคารและผังเมือง

 

วันที่ 12,13,14 มี.ค. 2561 บริการประชาชน เกี่ยวกับอาคารและผังเมือง

 

วันที่ 6 มี.ค. 2561 บริการประชาชน เกี่ยวกับอาคารและผังเมือง

 

วันที่ 5 มี.ค. 2561 บริการประชาชน เกี่ยวกับอาคารและผังเมือง

 

วันที่ 28 ก.พ.2561 บริการประชาชน เกี่ยวกับอาคารและผังเมือง

 

วันที่ 27 ก.พ.2561 บริการประชาชน เกี่ยวกับอาคารและผังเมือง

 

วันที่ 20 ก.พ.2561 บริการประชาชน เกี่ยวกับอาคารและผังเมือง

 

วันที่ 19 ก.พ.2561 บริการประชาชน เกี่ยวกับอาคารและผังเมือง

 

วันที่ 16 ก.พ.2561 บริการประชาชน เกี่ยวกับอาคารและผังเมือง

 

วันที่ 15 ก.พ.2561 บริการประชาชน เกี่ยวกับอาคารและผังเมือง

 

วันที่ 13 ก.พ.2561 ตรวจการก่อสร้างอาคารและบันทึกข้อตกลงตามข้อร้องเรียน (ภาพโดย : กิติศักดิ์)

 

วันที่ 12 ก.พ.2561 ตรวจการก่อสร้างอาคารและบันทึกข้อตกลงตามข้อร้องเรียน (ภาพโดย : กิติศักดิ์)

 

วันที่ 9 ก.พ.2561 บริการประชาชน เกี่ยวกับอาคารและผังเมืองวันนี้ ครับ

 

วันที่ 6 ก.พ.2561 บริการประชาชน เกี่ยวกับอาคารและผังเมืองวันนี้ ครับ

 

วันที่ 5 ก.พ.2561 บริการประชาชน เกี่ยวกับอาคารและผังเมืองวันนี้ ครับ

 

วันที่ 2 ก.พ.2561 บริการประชาชน เกี่ยวกับอาคารและผังเมืองวันนี้ ครับ

 

วันที่ 1 ก.พ.2561 บริการประชาชน เกี่ยวกับอาคารและผังเมืองวันนี้ ครับ

 

วันที่ 31 ม.ค.2561 บริการประชาชน เกี่ยวกับอาคารและผังเมืองวันนี้ ครับ

 

วันที่ 30 ม.ค. 2561 บริการประชาชน เกี่ยวกับอาคารและผังเมืองวันนี้ ครับ

 

วันที่ 29 ม.ค. 2561 บริการประชาชน เกี่ยวกับอาคารและผังเมืองวันนี้ ครับ

วันที่ 29 ม.ค. 2561 บริการประชาชน เกี่ยวกับอาคารและผังเมืองวันนี้ ครับ

 

วันที่ 26 ม.ค. 2561 บริการประชาชน เกี่ยวกับอาคารและผังเมืองวันนี้ ครับ

 

วันที่ 25 ม.ค. 2561 บริการประชาชน เกี่ยวกับอาคารและผังเมืองวันนี้ ครับ

 

วันที่ 24 ม.ค. 2561 บริการประชาชน เกี่ยวกับอาคารและผังเมืองวันนี้ ครับ

 

วันที่ 22 ม.ค. 2561 บริการประชาชน เกี่ยวกับอาคารและผังเมืองวันนี้ ครับ

 

วันที่ 17 ม.ค. 2561 บริการประชาชน เกี่ยวกับอาคารและผังเมืองวันนี้ ครับ

 

วันที่ 16 ม.ค. 2561 บริการประชาชน เกี่ยวกับอาคารและผังเมืองวันนี้ ครับ

 

วันที่ 15 ม.ค. 2561 บริการประชาชน เกี่ยวกับอาคารและผังเมืองวันนี้ ครับ

 

วันที่ 12 ม.ค. 2561 บริการประชาชน เกี่ยวกับอาคารและผังเมืองวันนี้ ครับ

 

วันที่ 11 ม.ค. 2561 บริการประชาชน เกี่ยวกับอาคารและผังเมืองวันนี้ ครับ

 

วันที่ 9 ม.ค. 2561 บริการประชาชน เกี่ยวกับอาคารและผังเมืองวันนี้ ครับ

 

วันที่ 8 ม.ค. 2561 บริการประชาชน เกี่ยวกับอาคารและผังเมืองวันนี้ ครับ

 

วันที่ 4 ม.ค. 2561 บริการประชาชน เกี่ยวกับอาคารและผังเมืองวันนี้ ครับ

 

วันที่ 3 ม.ค. 2561 บริการประชาชน เกี่ยวกับอาคารและผังเมืองวันนี้ ครับ

 

วันที่ 28 ธ.ค. 2560 บริการประชาชน เกี่ยวกับอาคารและผังเมืองวันนี้ ครับ

 

วันที่ 26 ธ.ค. 2560 บริการประชาชน เกี่ยวกับอาคารและผังเมืองวันนี้ ครับ

 

วันที่ 25 ธ.ค. 2560 บริการประชาชน เกี่ยวกับอาคารและผังเมืองวันนี้ ครับ

 

วันที่ 22 ธ.ค. 2560 บริการประชาชน เกี่ยวกับอาคารและผังเมืองวันนี้ ครับ

 

วันที่ 19 ธ.ค. 2560 บริการประชาชน เกี่ยวกับอาคารและผังเมืองวันนี้ ครับ

 

วันที่ 14 ธ.ค. 2560 บริการประชาชน เกี่ยวกับอาคารและผังเมืองวันนี้ ครับ

 

วันที่ 12 ธ.ค. 2560 บริการประชาชน เกี่ยวกับอาคารและผังเมืองวันนี้ ครับ

 

วันที่ 8 ธ.ค. 2560 บริการประชาชน เกี่ยวกับอาคารและผังเมืองวันนี้ ครับ

 

วันที่ 7 ธ.ค. 2560 บริการประชาชน เกี่ยวกับอาคารและผังเมืองวันนี้ ครับ

 

วันที่ 6 ธ.ค. 2560 บริการประชาชน เกี่ยวกับอาคารและผังเมืองวันนี้ ครับ

 

วันที่ 4 ธ.ค. 2560 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคารและผังเมือง (ภาพโดย : sompong)

 

วันที่ 30 พ.ย. 2560 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคารและผังเมือง (ภาพโดย : sompong)

 

วันที่ 29 พ.ย. 2560 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคารและผังเมือง (ภาพโดย : sompong)

 

วันที่ 28 พ.ย. 2560 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคารและผังเมือง (ภาพโดย : sompong, ชยันต์)

 

วันที่ 27 พ.ย. 2560 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคารและผังเมือง (ภาพโดย : sompong, ชยันต์)

 

วันที่ 24 พ.ย. 2560 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคารและผังเมือง (ภาพโดย : sompong, ชยันต์)

 

วันที่ 22 พ.ย. 2560 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคารและผังเมือง (ภาพโดย : ชยันต์)

 

วันที่ 22 พ.ย. 2560 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคารและผังเมือง (ภาพโดย : ชยันต์)

 

วันที่ 21 พ.ย. 2560 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคารและผังเมือง (ภาพโดย : ชยันต์)

 

วันที่ 20 พ.ย. 2560 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคารและผังเมือง (ภาพโดย : ชยันต์)

 

วันที่ 17 พ.ย. 2560 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคารและผังเมือง (ภาพโดย : sompong)

 

วันที่ 16 พ.ย. 2560 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคารและผังเมือง (ภาพโดย : sompong)

 

วันที่ 2 พ.ย. 2560 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคารและผังเมือง (ภาพโดย : sompong, ชยันต์)

 

วันที่ 10 ต.ค. 2560 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคารและผังเมือง

 

วันที่ 10 ต.ค. 2560 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคารและผังเมือง