Get Adobe Flash player

งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ 62/2

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 4 เม.ย. 62 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สรุปข้อมูลปริมาณขยะ ฯ ที่นำมากำจัด ณ ศูนย์จัดการมูลฝอยรวมเทศบาลนครสกลนคร เดือนมีนาคมและผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

อ่านเพิ่มเติม: งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ 62/2

งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม 62/2

การปฏิบัติงานประจำวัน แก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำ, ฝาท่อระบายน้ำ, ขุดวางท่อระบายน้ำ, ดูดลอกท่อและงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 3 เม.ย. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขที่สูบน้ำหนองสนมใหม่ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

อ่านเพิ่มเติม: งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม 62/2

งานควบคุมอาคาร 62_1

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

วันที่ 29 มี.ค. 62 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

อ่านเพิ่มเติม: งานควบคุมอาคาร 62_1

งานผังเมือง 62_1

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

วันที่ 29 มี.ค. 62 งานผังเมืองบริการประชาชนเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

อ่านเพิ่มเติม: งานผังเมือง 62_1

งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค 62

วันที่ 30 มี.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค เปลี่ยนพระบรมสาทิสลักษณ์ ฯ เสร็จทั้งสองจุดครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

อ่านเพิ่มเติม: งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค 62