Get Adobe Flash player

จิตอาสา ฯ สำนักการช่าง 62/2

วันที่ 12 ส.ค. 62 พนักงานสำนักการช่างร่วมกิจกรรมจิตอาสา ครับ (ภาพโดย : เรวัต, ชัยเชาฐา, สราวุธ, รุ่งโรจน์)

อ่านเพิ่มเติม: จิตอาสา ฯ สำนักการช่าง 62/2

งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย 62/2

ห้องปฏิบัติการ บ่อบำบัดน้ำเสีย, ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 13 ส.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสียเติมน้ำมันเครื่องสูบน้ำและสูบพร่องน้ำที่หนองสนม และเก็บขยะหน้าตะแกรงดักขยะ สถานีสูบน้ำเสีย ทน.สน. ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

อ่านเพิ่มเติม: งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย 62/2

งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ 62/2

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 8 ส.ค. 62 ส่วนการโยธา สำนักการช่างรับเตาเผาถ่านแบบประหยัดพลังงาน ขนาด 200 ลิตร จากสนง.ท้องถิ่นจังหวัด จัดงาน สาธิต มอบที่ ทต.เชียงเครือ เอามาใช้ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ของกองสาธารณสุขฯ ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

อ่านเพิ่มเติม: งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ 62/2

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 62/2

วันที่ 6 ส.ค. 62 ประชุมพนักงานสำนัการช่าง ที่ห้องใจผาสุข ครับ (ภาพโดย : พิชยา)

อ่านเพิ่มเติม: ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 62/2

งานโรงงานคัดแยกขยะมูลฝอยฯ 62/2

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 7 ส.ค. 62 งานโรงงานคัดแยกขยะมูลฝอย ปฏิบัติงานประจำวัน ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

อ่านเพิ่มเติม: งานโรงงานคัดแยกขยะมูลฝอยฯ 62/2