Get Adobe Flash player

งานถ่ายโอนภารกิจ ตาม พ.ร.บ. โรงงาน 61

วันที่ 14 ส.ค. 61 งานถ่ายโอนภารกิจ ฯ รับชำระค่าธรรมเนียมรายปีโรงงาน จำพวกที่ ๒ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน ครับ(ภาพโดย : กิติศักดิ์)

อ่านเพิ่มเติม: งานถ่ายโอนภารกิจ ตาม พ.ร.บ. โรงงาน 61

งานถ่ายโอนภารกิจ ตาม พ.ร.บ.น้ำมัน ฯ 61

ควบคุมการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ตาม พ.ร.บ. ฯ

วันที่ 14 ส.ค. 61 งานถ่ายโอนภารกิจตาม พ.ร.บ. ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ก บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปิเรชั่น จำกัด ถนนสุขเกษม (ภาพโดย : กิติศักดิ์)

อ่านเพิ่มเติม: งานถ่ายโอนภารกิจ ตาม พ.ร.บ.น้ำมัน ฯ 61

งานศูนย์เครื่องจักรกล : ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล 61

ซ่อมบำรุงรักษาฯ, เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องจักรกล-รถยนต์, เชื่อม-ซ่อมฝาบ่อพักน้ำเสียและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 7 ส.ค. 61 งานศูนย์เครื่องจักรกล ออกแก้ไขตระแกรงฝาบ่อพักฯ..เสียงดัง..จากสี่แยกหน้าวัดธาตุ ถึง สามแยกหน้าโรงสีใหญ่..ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

อ่านเพิ่มเติม: งานศูนย์เครื่องจักรกล : ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล 61

งานวิศวกรรมออกแบบจราจร : ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล 61

วันที่ 14 ส.ค. 61 ทาสี ตีเส้น (ภาพโดย : วิชาญ)

อ่านเพิ่มเติม: งานวิศวกรรมออกแบบจราจร : ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล 61

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

ควบคุมการก่อสร้าง, ออกแบบ, เขียนแบบ, ประมาณราคา, ถนน คสล., ท่อระบายน้ำ และโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 2 ส.ค. 61 ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้างสะพาน ที่กำลังดำเนินการตีเส้นจราจรถนนบ้านดงพัฒนา และฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง บริการให้คำปรึกษาประชาชน เกี่ยวกับแผนงานและโครงการก่อสร้าง ในเขตเทศบาลนครสกลนคร ครับ (ภาพโดย : ประดิษฐ์)

อ่านเพิ่มเติม: ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง