Get Adobe Flash player

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 62

วันที่ 11 ธ.ค. 61 นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป็นประธานที่ประชุมสำนักการช่าง เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการ (ภาพโดย : OPOR)

อ่านเพิ่มเติม: ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 62

ช่างศิลป์ ฯ ฝ่ายสาธารณูปโภค 62

วันที่ 3 ธ.ค. 61 ช่างศิลป์ ติดป้ายโฟมบริจาคโลหิต ตามที่หน่วยงานกาชาดขอความอนุเคราะห์ ครับ (ภาพโดย : แอ๊ดฅนป้ายสี " 07 " )

อ่านเพิ่มเติม: ช่างศิลป์ ฯ ฝ่ายสาธารณูปโภค 62

งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ 62_1

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 30 พ.ย. 61 งานกำจัดขยะ ฯ ต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ศึกษาดูงานศูนย์จัดการมูลฝอยรวมเทศบาลนครสกลนคร (ภาพโดย : เรวัต)

อ่านเพิ่มเติม: งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ 62_1

งานไฟฟ้าสาธารณะ พ.ย. 61

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 30 พ.ย. 61 - งานไฟฟ้าสาธารณะ ปฏิบัติงานตรวจเช็ค ซ่อม แก้ไข, เปลี่ยนวัสดุ, ติดตั้งระบบ, เก็บ ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญาณจราจร (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ พ.ย. 61

งานถ่ายโอนภารกิจ ตาม พ.ร.บ.น้ำมัน ฯ 62_1

ควบคุมการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ตาม พ.ร.บ. ฯ

วันที่ 30 พ.ย. 61 งานถ่ายโอนภารกิจ ตาม พ.ร.บ. น้ำมัน ฯ ตรวจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ก สถานีบริการน้ำมัน ฯ บจ. เพียวพลังงานไทย ถนนสกล-กาฬสินธุ์ เพื่อประกอบการพิจารณา ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ปี พ.ศ. 2562 ครับ

อ่านเพิ่มเติม: งานถ่ายโอนภารกิจ ตาม พ.ร.บ.น้ำมัน ฯ 62_1