Get Adobe Flash player

คุณภาพน้ำ : งานบำบัดน้ำเสีย

ห้องปฏิบัติการ บ่อบำบัดน้ำเสีย, ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสกลนคร

วันที่  4 มิ.ย. 2561 : ปรับปรุงจุดน้ำออกของระบบบำบัดน้ำเสีย (ภาพโดย :เรวัต  ร้อยพิลา )

อ่านเพิ่มเติม: คุณภาพน้ำ : งานบำบัดน้ำเสีย

งานถ่ายโอนภารกิจ ตาม พ.ร.บ. โรงงาน 61

วันที่ 1 มิ.ย. 61 งานถ่ายโอนภารกิจตาม พ.ร.บ. โรงงาน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน (ภาพโดย : sompong)

อ่านเพิ่มเติม: งานถ่ายโอนภารกิจ ตาม พ.ร.บ. โรงงาน 61

งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร

 ปฏิบัติงาน 24 พ.ค.2561 -เย็บผ้าฟางไว้คลุมขยะ ช่วยลดกลิ่นเหม็น (ภาพโดย : เรวัต  ร้อยพิลา )

อ่านเพิ่มเติม: งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ

งานไฟฟ้าสาธารณะ พ.ค. 61

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 31 พ.ค. 61 - ปฏิบัติงานในและนอกเวลาราชการ ตรวจเช็ค ซ่อม แก้ไข เปลี่ยนวัสดุ,ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง,เก็บ ,ไฟสัญาณจราจร (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ พ.ค. 61

งานไฟฟ้าสาธารณะ เม.ย. 61

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 30 เม.ย. 61 - ปฏิบัติงานในและนอกเวลาราชการ ตรวจเช็ค ซ่อม แก้ไข เปลี่ยนวัสดุ,ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง,เก็บ ,ไฟสัญาณจราจร (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ เม.ย. 61