Get Adobe Flash player

ตรวจสถานบริการ 61 : เทิดศักดิ์

ตรวจความปลอดภัยสถานบริการ

วันที่ 24 เม.ย. 61 วิศวกรโยธา สำนักการช่าง ร่วมตรวจสถานบริการที่ขอต่อใบอนุญาต (ภาพโดย : เทิดศักดิ์)

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจสถานบริการ 61 : เทิดศักดิ์

ฝ่ายสาธารณูปโภค 61 (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน)

วันที่ 20 เม.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณ.ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร (ภาพโดย : ชัยณรงค์)/>

อ่านเพิ่มเติม: ฝ่ายสาธารณูปโภค 61 (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน)

งานไฟฟ้าสาธารณะ มี.ค. 61

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 30 มี.ค. 61 - ปฏิบัติงานทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ ตรวจเช็ค ซ่อม แก้ไข เปลี่ยนวัสดุ,ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง,เก็บ ,ไฟสัญาณจราจร (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ มี.ค. 61

ด่านชุมชน สำนักการช่าง

วันที่ 14 เม.ย. 61 สำนักการช่างจัดเจ้าหน้าที่ร่วมตั้งด่านชุมชน ที่ชุมชนธาตุดูม หน้าสนามกีฬาเทศบาลนครสกลนคร (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

อ่านเพิ่มเติม: ด่านชุมชน สำนักการช่าง

สำนักการช่างร่วมรับเสด็จ : 21 มี.ค. 61

วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อมด้วย นายจรุณ คนใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง นำคณะพนักงาน พนักงานจ้าง สำนักการช่าง ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (ภาพโดย : พิชยา)

อ่านเพิ่มเติม: สำนักการช่างร่วมรับเสด็จ : 21 มี.ค. 61