Get Adobe Flash player

งานไฟฟ้าสาธารณะ ม.ค. 61

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 31 ม.ค. 61 - ตรวจเช็ค ซ่อม แก้ไข เปลี่ยนวัสดุ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญาณจราจร (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ ม.ค. 61

งานไฟฟ้าสาธารณะ ธ.ค. 60

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 29 ม.ค. 61 - ตรวจเช็ค ซ่อมแก้ไข เปลี่ยนวัสดุ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ ธ.ค. 60

งานไฟฟ้าสาธารณะ พ.ย. 60

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

@ ปฎิบัติงานวันที่ 30 พ.ย. 60 - ตรวจเช็ค ซ่อมแก้ไข เปลี่ยนวัสดุ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ พ.ย. 60

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ : 5 ธ.ค. 60

วันที่  5 ธ.ค. 60 - บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกำจัดวัชพืชในหนองหารเนื่องในวันพ่อแห่งชาติฯลฯ (ภาพโดย : พลังจิต)

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ : 5 ธ.ค. 60

งานวิศวกรรมออกแบบจราจร : ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล 60

วันที่ 26 ก.ย. 60 - จัดทำราวกั้นริมคลองระบายน้ำเสีย แยก ธอส. และทาสีป้อมประชาราช ตามคำร้องขอครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

อ่านเพิ่มเติม: งานวิศวกรรมออกแบบจราจร : ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล 60