Get Adobe Flash player

งานโรงงานคัดแยกขยะมูลฝอยฯ 62_1

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 23 พ.ย. 61 นายอนุชิต สังฆสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจราชการเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะของเทศบาลนครสกลนคร บ้านคำผักแพว ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (ภาพโดย : OPOR)

อ่านเพิ่มเติม: งานโรงงานคัดแยกขยะมูลฝอยฯ 62_1

งานควบคุมอาคาร : 2561

รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร ปี พ.ศ. 2561 (บันทึกข้อมูลโดย : Apichart)

อ่านเพิ่มเติม: งานควบคุมอาคาร : 2561

กรรมการสอบพนักงานจ้าง : 2561

วันที่ 8 พ.ย. 59 - สอบภาคปฏิบัติ และสัมภาษณ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขังเครื่องจักรกลขนาดหนัก ครับ (ภาพโดย : พัชรินทร์)

อ่านเพิ่มเติม: กรรมการสอบพนักงานจ้าง : 2561

งานถ่ายโอนภารกิจ ตาม พ.ร.บ. โรงงาน 62

วันที่ 9 พ.ย. 61 งานถ่ายโอนภารกิจตาม พ.ร.บ. น้ำมัน ฯ และโรงงาน ปิดประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการการประกอบกิจการโรงงาน ถนน รัฐบำรุง เทศบาลนครสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม: งานถ่ายโอนภารกิจ ตาม พ.ร.บ. โรงงาน 62

งานควบคุมอาคาร : 2560

รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 (บันทึกข้อมูลโดย : Apichart)

อ่านเพิ่มเติม: งานควบคุมอาคาร : 2560