Get Adobe Flash player

งานไฟฟ้าสาธารณะ ต.ค. 61

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 30 ต.ค. 61 - งานไฟฟ้าสาธารณะ ปฏิบัติงานตรวจเช็ค ซ่อม แก้ไข เปลี่ยนวัสดุ,ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง,เก็บ ,ไฟสัญาณจราจร (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ ต.ค. 61

จิตอาสา ฯ สำนักการช่าง 62_1

วันที่ 26 ต.ค. 61 นายจรุณ คนใหญ่ ผอ.สำนักการช่าง พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำ ความดีด้วยหัวใจ ณ ลำรางระบายน้ำ พิพิธภัณฑ์ภูพาน ครับ (ภาพโดย : jaroon, เรวัต)

อ่านเพิ่มเติม: จิตอาสา ฯ สำนักการช่าง 62_1

งานควบคุมอาคาร 61

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

วันที่ 28 ก.ย. 61 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

อ่านเพิ่มเติม: งานควบคุมอาคาร 61

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

ควบคุมการก่อสร้าง, ออกแบบ, เขียนแบบ, ประมาณราคา, ถนน คสล., ท่อระบายน้ำ และโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 23 ต.ค. 61 ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ควบคุมงานปูยางพาราเอซี ถนนกลางสวัสดิ์ (ภาพโดย : นครินทร์)

อ่านเพิ่มเติม: ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

งานผังเมือง 61

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

วันที่ 28 ก.ย. 61 งานผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร การชี้แนวเขต

อ่านเพิ่มเติม: งานผังเมือง 61