Get Adobe Flash player

งานไฟฟ้าสาธารณะ ธ.ค. 61

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 29 ธ.ค. 61 - งานไฟฟ้าสาธารณะ ปฏิบัติงานตรวจเช็ค ซ่อม แก้ไข, เปลี่ยนวัสดุ, ติดตั้งระบบ, เก็บ ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญาณจราจร (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ ธ.ค. 61

รองนายก ฯ 62-1

วันที่ 21 ธ.ค. 61 เวลา 10.00 น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมพิธีเปิดจุดบริการตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 7 สกลนคร ที่หน้าไทวัสดุครับ

อ่านเพิ่มเติม: รองนายก ฯ 62-1

งานไฟฟ้าสาธารณะ พ.ย. 61

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 30 พ.ย. 61 - งานไฟฟ้าสาธารณะ ปฏิบัติงานตรวจเช็ค ซ่อม แก้ไข, เปลี่ยนวัสดุ, ติดตั้งระบบ, เก็บ ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญาณจราจร (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ พ.ย. 61

ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ 62_1

วันที่ 19 ธ.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมออกชุมชน ตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ระดับอำเภอ ชุมชนหนองสนม ครับ (ภาพโดย : เทิดศักดิ์)

อ่านเพิ่มเติม: ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ 62_1

งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ 62_1

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 30 พ.ย. 61 งานกำจัดขยะ ฯ ต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ศึกษาดูงานศูนย์จัดการมูลฝอยรวมเทศบาลนครสกลนคร (ภาพโดย : เรวัต)

อ่านเพิ่มเติม: งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ 62_1