Get Adobe Flash player

งานโรงงานคัดแยกขยะมูลฝอยฯ 62/2

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 19 เม.ย. 62 สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี ตรวจติดตามการเดินระบบของศูนย์จัดการมูลฝอยรวม ทน.สน.ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

อ่านเพิ่มเติม: งานโรงงานคัดแยกขยะมูลฝอยฯ 62/2

ตรวจอาคารเขต 2_62/2

นายช่าง - นายตรวจเขต 2

วันที่ 19 เม.ย. 62 นายช่าง -นายตรวจเขตอาคาร ร่วมกับ สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน ตรวจบริเวณอาคารที่ถูกไฟใหม้ และปิดประกาศเขตอาคารที่อาจเป็นอันตราย ครับ (ภาพโดย : เทิดศักดิ์, กิติศักดิ์)

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจอาคารเขต 2_62/2

งานผังเมือง 62_1

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

วันที่ 29 มี.ค. 62 งานผังเมืองบริการประชาชนเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

อ่านเพิ่มเติม: งานผังเมือง 62_1

ส่วนการโยธา 62/2

วันที่ 18 เม.ย. 62 นายรุ่งโรจน์ โคตรพรหม ผอ.ส่วนการโยธา เป็นตัวแทนท่านนายกฯ ประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดฯ ที่ศาลากลาง ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

อ่านเพิ่มเติม: ส่วนการโยธา 62/2

งานควบคุมอาคาร 62_1

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

วันที่ 29 มี.ค. 62 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

อ่านเพิ่มเติม: งานควบคุมอาคาร 62_1