Get Adobe Flash player

งานสวนสาธารณะ 62/2

จัดสวนสาธารณะ อาคารสถานที่ งานจัดสถานที่เกี่ยวกับงานประเพณีต่าง ๆ จัดเตรียมสถานที่ในการเตรียมการรับเสด็จฯ จัดสถานที่ตามที่หน่วยงานขอความร่วมมือ 

วันที่ 30 ก.ย. 62 งานสวนสาธารณะ ทาสีกระถางแต่งต้นไม้เพิ่มเติม และทาสีราวเหล็ก สวนหนองทรายขาว ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

อ่านเพิ่มเติม: งานสวนสาธารณะ 62/2

งานวิศวกรรมออกแบบจราจร 62/2

วันที่ 30 ก.ย. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ตีเส้นจราจรหน้าโรงเรียนเชิงชุมฯ ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

อ่านเพิ่มเติม: งานวิศวกรรมออกแบบจราจร 62/2

งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม 62/2

การปฏิบัติงานประจำวัน แก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำ, ฝาท่อระบายน้ำ, ขุดวางท่อระบายน้ำ, ดูดลอกท่อและงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 27 ก.ย.62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม กำจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณคูสุด ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

อ่านเพิ่มเติม: งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม 62/2

งานโรงงานคัดแยกขยะมูลฝอยฯ 62/2

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 26 ก.ย. 62 งานโรงงานคัดแยกขยะ ฯ แก้ไขซ่อม เครื่องจักรที่ถูกลวดพันทั้ง 2 ชุด ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

อ่านเพิ่มเติม: งานโรงงานคัดแยกขยะมูลฝอยฯ 62/2

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 62/2

วันที่ 27 ก.ย. 62 นายจรุณ คนใหญ่ ผอ.สำนักการช่างนำพนักงานสำนักการช่าง ร่วมพิธีบวงสรวงก่อนดำเนินโครงการดูดลอกสระพังทอง ครับ (ภาพโดย : พิชยา)

อ่านเพิ่มเติม: ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 62/2