Get Adobe Flash player

งานศูนย์เครื่องจักรกล : ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล 61

ซ่อมบำรุงรักษาฯ, เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องจักรกล-รถยนต์, เชื่อม-ซ่อมฝาบ่อพักน้ำเสียและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 23 พ.ย. 60 ตัดเหล็กยึดฐานเสาไฟฟ้าที่อยู่ในถนนสัญจรไป-มา หน้าสุสานคูหมากเสื่อ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

อ่านเพิ่มเติม: งานศูนย์เครื่องจักรกล : ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล 61

งานวิศวกรรมออกแบบจราจร : ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล 60

วันที่ 26 ก.ย. 60 - จัดทำราวกั้นริมคลองระบายน้ำเสีย แยก ธอส. และทาสีป้อมประชาราช ตามคำร้องขอครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

อ่านเพิ่มเติม: งานวิศวกรรมออกแบบจราจร : ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล 60

งานถ่ายโอนภารกิจ ตาม พ.ร.บ.น้ำมัน ฯ 60

ควบคุมการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ตาม พ.ร.บ. ฯ

- วันที่ 18 ก.ย. 60 เวลา 14.25 น. ออกตรวจตรา กิจการความคุมประเภทที่ 1, และประเภทที่ 2

อ่านเพิ่มเติม: งานถ่ายโอนภารกิจ ตาม พ.ร.บ.น้ำมัน ฯ 60

งานถ่ายโอนภารกิจ ตาม พ.ร.บ. โรงงาน 60

ปฏิบัติงานวันที่  21 ก.ย. 60 - รับแจ้งการโอนโรงงานจำพวกที่ 2 ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน (ภาพโดย : พี่โหน่ง)

อ่านเพิ่มเติม: งานถ่ายโอนภารกิจ ตาม พ.ร.บ. โรงงาน 60

งานสถานที่ฯ : ฝ่ายสาธารณูปโภค 60

30 ก.ย. 60 - ก่อสร้างปะรำพิธีงานแห่ปราสาทผึ้งออกพรรษา.ฯ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

อ่านเพิ่มเติม: งานสถานที่ฯ : ฝ่ายสาธารณูปโภค 60