Get Adobe Flash player

ส่วนการโยธา 62/2

วันที่ 18 เม.ย. 62 นายรุ่งโรจน์ โคตรพรหม ผอ.ส่วนการโยธา เป็นตัวแทนท่านนายกฯ ประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดฯ ที่ศาลากลาง ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

อ่านเพิ่มเติม: ส่วนการโยธา 62/2

งานผังเมือง 62_1

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

วันที่ 29 มี.ค. 62 งานผังเมืองบริการประชาชนเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

อ่านเพิ่มเติม: งานผังเมือง 62_1

งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค 62

วันที่ 30 มี.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค เปลี่ยนพระบรมสาทิสลักษณ์ ฯ เสร็จทั้งสองจุดครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

อ่านเพิ่มเติม: งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค 62

งานควบคุมอาคาร 62_1

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

วันที่ 29 มี.ค. 62 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

อ่านเพิ่มเติม: งานควบคุมอาคาร 62_1

งานสถานที่ฯ : ฝ่ายสาธารณูปโภค 62_1

วันที่ 30 มี.ค. 62 งานสถานที่ ติดตั้งป้ายพร้อมประดับผ้า ประตูสามสวนสมเด็จฯ , แยก ธ.อ.ส. ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

อ่านเพิ่มเติม: งานสถานที่ฯ : ฝ่ายสาธารณูปโภค 62_1