Get Adobe Flash player

งานควบคุมอาคาร : ฝ่ายควบคุมอาคารฯ

รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 (บันทึกข้อมูลโดย : Apichart)

อ่านเพิ่มเติม: งานควบคุมอาคาร : ฝ่ายควบคุมอาคารฯ

งานไฟฟ้าสาธารณะ ธ.ค. 60

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 29 ม.ค. 61 - ตรวจเช็ค ซ่อมแก้ไข เปลี่ยนวัสดุ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ ธ.ค. 60

งานไฟฟ้าสาธารณะ พ.ย. 60

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

@ ปฎิบัติงานวันที่ 30 พ.ย. 60 - ตรวจเช็ค ซ่อมแก้ไข เปลี่ยนวัสดุ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ พ.ย. 60

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ : 5 ธ.ค. 60

วันที่  5 ธ.ค. 60 - บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกำจัดวัชพืชในหนองหารเนื่องในวันพ่อแห่งชาติฯลฯ (ภาพโดย : พลังจิต)

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ : 5 ธ.ค. 60

งานศูนย์เครื่องจักรกล : ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล 61

ซ่อมบำรุงรักษาฯ, เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องจักรกล-รถยนต์, เชื่อม-ซ่อมฝาบ่อพักน้ำเสียและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 23 พ.ย. 60 ตัดเหล็กยึดฐานเสาไฟฟ้าที่อยู่ในถนนสัญจรไป-มา หน้าสุสานคูหมากเสื่อ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

อ่านเพิ่มเติม: งานศูนย์เครื่องจักรกล : ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล 61