Get Adobe Flash player

งานไฟฟ้าสาธารณะ ส.ค. 62

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 31 ส.ค. 62 - งานไฟฟ้าสาธารณะ ปฏิบัติงานตรวจเช็ค ซ่อม แก้ไข, เปลี่ยนวัสดุ, ติดตั้งระบบ, เก็บ ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญาณจราจร (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ ส.ค. 62

จิตอาสา ฯ สำนักการช่าง 62/2

วันที่ 12 ส.ค. 62 พนักงานสำนักการช่างร่วมกิจกรรมจิตอาสา ครับ (ภาพโดย : เรวัต, ชัยเชาฐา, สราวุธ, รุ่งโรจน์)

อ่านเพิ่มเติม: จิตอาสา ฯ สำนักการช่าง 62/2

งานถ่ายโอนภารกิจ ตาม พ.ร.บ.น้ำมัน ฯ 62/2

ควบคุมการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ตาม พ.ร.บ. ฯ

วันที่ 26 ก.ค. 62 งานถ่ายโอนภารกิจตาม พ.ร.บ. ควบคุมน้ำมัน ฯ ร่วมกับพลังงานจังหวัดสกลนคร ควบคุมการทดสอบระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า สถานีบริการน้ำมัน บางจาก สหกรณ์การเกษตรเมืองสกลนคร ถนนสกลนคร-นาแก ครับ (ภาพโดย : กิติ, NDT)

อ่านเพิ่มเติม: งานถ่ายโอนภารกิจ ตาม พ.ร.บ.น้ำมัน ฯ 62/2

งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ 62/2

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 8 ส.ค. 62 ส่วนการโยธา สำนักการช่างรับเตาเผาถ่านแบบประหยัดพลังงาน ขนาด 200 ลิตร จากสนง.ท้องถิ่นจังหวัด จัดงาน สาธิต มอบที่ ทต.เชียงเครือ เอามาใช้ที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ของกองสาธารณสุขฯ ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

อ่านเพิ่มเติม: งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ 62/2

งานไฟฟ้าสาธารณะ ก.ค. 62

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 31 ก.ค. 62 - งานไฟฟ้าสาธารณะ ปฏิบัติงานตรวจเช็ค ซ่อม แก้ไข, เปลี่ยนวัสดุ, ติดตั้งระบบ, เก็บ ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญาณจราจร (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ ก.ค. 62