Get Adobe Flash player

งานควบคุมอาคาร 61

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

วันที่ 28 ก.ย. 61 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

อ่านเพิ่มเติม: งานควบคุมอาคาร 61

งานผังเมือง 61

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

วันที่ 28 ก.ย. 61 งานผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร การชี้แนวเขต

อ่านเพิ่มเติม: งานผังเมือง 61

งานสวนสาธารณะ

จัดสวนสาธารณะ อาคารสถานที่ งานจัดสถานที่เกี่ยวกับงานประเพณีต่าง ๆ จัดเตรียมสถานที่ในการเตรียมการรับเสด็จฯ จัดสถานที่ตามที่หน่วยงานขอความร่วมมือ 

วันที่ 29 ก.ย. 61 งานสวนสาธารณะ สนับสนุนสถานที่สวนสมเด็จ สระพังทองจัดกิจกรรมเพลงดนตรีกวีศิลป์ (ภาพโดย : สราวุธ)

อ่านเพิ่มเติม: งานสวนสาธารณะ

งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม : ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

การปฏิบัติงานประจำวัน แก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำ, ฝาท่อระบายน้ำ, ขุดวางท่อระบายน้ำ, ดูดลอกท่อและงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 29 ก.ย. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ฝ่ายช่างสุขาภิบาล ทาสีฝาบ่อพักตะแกรงเหล็ก เตรียมไว้เปลี่ยน ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

อ่านเพิ่มเติม: งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม : ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

งานสถานที่ฯ : ฝ่ายสาธารณูปโภค 61

วันที่ 30 ก.ย. 61 งานสถานที่ จัดสถานที่งานศพ ที่วัดสะพานคำ ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

อ่านเพิ่มเติม: งานสถานที่ฯ : ฝ่ายสาธารณูปโภค 61