Get Adobe Flash player

งานไฟฟ้าสาธารณะ ส.ค. 61

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 31 ส.ค. 61 - ปฏิบัติงานในและนอกเวลาราชการ ตรวจเช็ค ซ่อม แก้ไข เปลี่ยนวัสดุ,ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง,เก็บ ,ไฟสัญาณจราจร (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ ส.ค. 61

ตรวจอาคารเขต 1

นายช่าง - นายตรวจเขต 1

วันที่ 4 ก.ย. 61 นายตรวจ นายช่างเขต และงานบำรุงทาง ออกตรวจสอบกรณีร้องเรียนอาคารโรงแรม ฯ (ภาพโดย : ชัยณรงค์)

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจอาคารเขต 1 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 61

วันที่ 12 ส.ค. 61 นายจรุณ คนใหญ่ ผอ.สำนักการช่าง นำพนักงานสำนักการช่างร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และถวายพระพรชัย ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร (ภาพโดย : พิชยา, jaroon)

อ่านเพิ่มเติม: ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 61

งานถ่ายโอนภารกิจ ตาม พ.ร.บ.น้ำมัน ฯ 61

ควบคุมการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ตาม พ.ร.บ. ฯ

วันที่ 23 ส.ค. 61 งานถ่ายโอนภารกิจ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ร่วมกับพลังงานจังหวัดสกลนคร ควบคุมการทดสอบถังน้ำมันเชื้อเพลิงติดตั้งใหม่ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง บจ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น เลขที่ 1575/1 ถ.สุขเกษม ครับ (ภาพโดย : กิติ)

อ่านเพิ่มเติม: งานถ่ายโอนภารกิจ ตาม พ.ร.บ.น้ำมัน ฯ 61

งานถ่ายโอนภารกิจ ตาม พ.ร.บ. โรงงาน 61

วันที่ 14 ส.ค. 61 งานถ่ายโอนภารกิจ ฯ รับชำระค่าธรรมเนียมรายปีโรงงาน จำพวกที่ ๒ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน ครับ(ภาพโดย : กิติศักดิ์)

อ่านเพิ่มเติม: งานถ่ายโอนภารกิจ ตาม พ.ร.บ. โรงงาน 61