Get Adobe Flash player

งานไฟฟ้าสาธารณะ ก.ย. 61

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 29 ก.ย. 61 - ปฏิบัติงานตรวจเช็ค ซ่อม แก้ไข เปลี่ยนวัสดุ,ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง,เก็บ ,ไฟสัญาณจราจร (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ ก.ย. 61

งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค 61

วันที่ 28 ก.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนชุมชนหลังเทศบาล, ชุมชนหนองสนมครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

อ่านเพิ่มเติม: งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค 61

งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย : ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

ห้องปฏิบัติการ บ่อบำบัดน้ำเสีย, ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 28 ก.ย. 61 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เก็บซากต้นธูปฤาษีที่ตายแล้วขึ้นจากบ่อบึงประดิษฐ์ ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

อ่านเพิ่มเติม: งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย : ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 28 ก.ย. 61 งานกำจัดขยะ ฯ เสริมลูกรังและปรับเกลี่ยถนนภายในบ่อกำจัดขยะ, กำจัดขยะฯ ปกติประจำวันครับ (ภาพโดย : เรวัต)

อ่านเพิ่มเติม: งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ

งานวิศวกรรมออกแบบจราจร : ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล 61

วันที่ 24 ก.ย. 61 งานวิศวกรรมออกแบบระบบจราจร ปรับปรุงป้ายบอกทาง ถนนรัฐพัฒนา, ซ่อมป้าย (ภาพโดย : วิชาญ)

อ่านเพิ่มเติม: งานวิศวกรรมออกแบบจราจร : ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล 61