Get Adobe Flash player

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 62

วันที่ 20 ก.พ. 62 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัดทำบอล์ดโครงสร้างอัตรากำลัง สำนักการช่าง (ภาพโดย : พิชยา)

อ่านเพิ่มเติม: ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 62

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

ควบคุมการก่อสร้าง, ออกแบบ, เขียนแบบ, ประมาณราคา, ถนน คสล., ท่อระบายน้ำ และโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 8 ก.พ. 62 ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง เคลื่อนย้ายอุปกรณ์เครื่องมือเข้าหอ้งปฎิบัติการ ครับ (ภาพโดย : ประดิษฐ์)

อ่านเพิ่มเติม: ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

จัดระเบียบทางเท้า 2562

วันที่ 23 ม.ค. 62 สำนักการช่าง จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบนทางเท้าและฟุตบาธ ภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร ตามนโยบาย นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ครับ (ภาพโดย : กิติศักดิ์, jaroon)

อ่านเพิ่มเติม: จัดระเบียบทางเท้า 2562 

งานไฟฟ้าสาธารณะ ม.ค. 62

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 31 ม.ค. 62 - งานไฟฟ้าสาธารณะ ปฏิบัติงานตรวจเช็ค ซ่อม แก้ไข, เปลี่ยนวัสดุ, ติดตั้งระบบ, เก็บ ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญาณจราจร (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ ม.ค. 62

ตรวจอาคารเขต 1 : 62-1

นายช่าง - นายตรวจเขต 1

วันที่ 17 ม.ค. 62 นายตรวจอาคารเขต 1 ติดคำสั่งอาคารที่มีสิ่งปลูกสร้างบนทางเท้า ถนน ต.พัฒนา, ถนน สุขสวัสดิ์ และ ถนน ประชาอุทิศ ครับ (ภาพโดย : ชัยณรงค์)

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจอาคารเขต 1 : 62-1