Get Adobe Flash player

งานถ่ายโอนภารกิจ ตาม พ.ร.บ. โรงงาน 60

ปฏิบัติงานวันที่  21 ก.ย. 60 - รับแจ้งการโอนโรงงานจำพวกที่ 2 ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน (ภาพโดย : พี่โหน่ง)

อ่านเพิ่มเติม: งานถ่ายโอนภารกิจ ตาม พ.ร.บ. โรงงาน 60

งานถ่ายโอนภารกิจ ตาม พ.ร.บ.น้ำมัน ฯ 60

ควบคุมการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ตาม พ.ร.บ. ฯ

- วันที่ 18 ก.ย. 60 เวลา 14.25 น. ออกตรวจตรา กิจการความคุมประเภทที่ 1, และประเภทที่ 2

อ่านเพิ่มเติม: งานถ่ายโอนภารกิจ ตาม พ.ร.บ.น้ำมัน ฯ 60

งานศูนย์เครื่องจักรกล : ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล 60

ซ่อมบำรุงรักษาฯ, เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องจักรกล-รถยนต์, เชื่อม-ซ่อมฝาบ่อพักน้ำเสียและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

@ ปฏิบัติงาน วันที่ 20 ก.ย. 60 - เชื่อม-ปะผุ..บุ้งกี๋รถตักหน้า-ขุดหลัง สน.ต-1216 (ภาพโดย : ชัยเชษฐา) 

อ่านเพิ่มเติม: งานศูนย์เครื่องจักรกล : ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล 60

งานสถานที่ฯ : ฝ่ายสาธารณูปโภค 60

30 ก.ย. 60 - ก่อสร้างปะรำพิธีงานแห่ปราสาทผึ้งออกพรรษา.ฯ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

อ่านเพิ่มเติม: งานสถานที่ฯ : ฝ่ายสาธารณูปโภค 60

งานผังเมือง 60

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

วันที่ 21 ก.ย. 2560 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคารและผังเมือง

อ่านเพิ่มเติม: งานผังเมือง 60