Get Adobe Flash player

งานไฟฟ้าสาธารณะ เม.ย. 61

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 30 เม.ย. 61 - ปฏิบัติงานในและนอกเวลาราชการ ตรวจเช็ค ซ่อม แก้ไข เปลี่ยนวัสดุ,ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง,เก็บ ,ไฟสัญาณจราจร (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ เม.ย. 61

จิตอาสา สำนักการช่าง : เม.ย. 61

วันที่ 26 เม.ย. 61 นายจรุณ คนใหญ่ ผอ.สำนักการช่าง พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ขุดลอกลำห้วย คูคลอง และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองหารถึงเกาะดอนสวรรค์ สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดสกลนคร (ภาพโดย : jaroon, รุ่งโรจน์, พลังจิต, พิชยา, วรรธนะ กาวรรณธง, ดลยา)

อ่านเพิ่มเติม: จิตอาสา สำนักการช่าง : เม.ย. 61

ตรวจสถานบริการ 61 : เทิดศักดิ์

ตรวจความปลอดภัยสถานบริการ

วันที่ 24 เม.ย. 61 วิศวกรโยธา สำนักการช่าง ร่วมตรวจสถานบริการที่ขอต่อใบอนุญาต (ภาพโดย : เทิดศักดิ์)

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจสถานบริการ 61 : เทิดศักดิ์

งานวันเทศบาล : 24 เม.ย. 61

วันที่ 24 เม.ย. 61 พนักงานสำนักการช่าง ร่วมทำบุญตักบาตร และจัดทำซุ้มอาหาร เนื่องในงานวันเทศบาล (ภาพโดย : โอปอ, พิชยา, พลังจิต,โศภิษฐ์, foonk )

อ่านเพิ่มเติม: งานวันเทศบาล : 24 เม.ย. 61

ฝ่ายสาธารณูปโภค 61 (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน)

วันที่ 20 เม.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณ.ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร (ภาพโดย : ชัยณรงค์)/>

อ่านเพิ่มเติม: ฝ่ายสาธารณูปโภค 61 (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน)