Get Adobe Flash player

ด่านชุมชน ช่วงปีใหม่ 62-1

บรรยากาศ ที่ด่านชุมชนธาตุดูม วันที่ 1 ม.ค. 62 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต, ชัยเชษฐา)

อ่านเพิ่มเติม: ด่านชุมชน ช่วงปีใหม่ 62-1

งานไฟฟ้าสาธารณะ ธ.ค. 61

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 29 ธ.ค. 61 - งานไฟฟ้าสาธารณะ ปฏิบัติงานตรวจเช็ค ซ่อม แก้ไข, เปลี่ยนวัสดุ, ติดตั้งระบบ, เก็บ ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญาณจราจร (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ ธ.ค. 61

ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ 62_1

วันที่ 19 ธ.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมออกชุมชน ตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ระดับอำเภอ ชุมชนหนองสนม ครับ (ภาพโดย : เทิดศักดิ์)

อ่านเพิ่มเติม: ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ 62_1

รองนายก ฯ 62-1

วันที่ 21 ธ.ค. 61 เวลา 10.00 น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมพิธีเปิดจุดบริการตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 7 สกลนคร ที่หน้าไทวัสดุครับ

อ่านเพิ่มเติม: รองนายก ฯ 62-1

งานไฟฟ้าสาธารณะ พ.ย. 61

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 30 พ.ย. 61 - งานไฟฟ้าสาธารณะ ปฏิบัติงานตรวจเช็ค ซ่อม แก้ไข, เปลี่ยนวัสดุ, ติดตั้งระบบ, เก็บ ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญาณจราจร (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ พ.ย. 61