Get Adobe Flash player

งานสถานที่ฯ : ฝ่ายสาธารณูปโภค 62_1

วันที่ 12 ธ.ค. 61 งานสถานที่ เก็บ ธง วัสดุ อุปกรณ์งานลอยกระทง และงานปั่นอุ่นไอรัก ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

อ่านเพิ่มเติม: งานสถานที่ฯ : ฝ่ายสาธารณูปโภค 62_1

งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค 62

วันที่ 12 ธ.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค เก็บธง ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

อ่านเพิ่มเติม: งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค 62

งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย 62_1

ห้องปฏิบัติการ บ่อบำบัดน้ำเสีย, ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 12 ธ.ค. 61 งานคบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย ปรับ/ขุดร่องน้ำ นำน้ำที่ผ่่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียบ้านเอื้ออาทร ปล่อยใส่ต้นกล้วย#รีไซเคิลน้ำครับ (ภาพโดย : เรวัต)

อ่านเพิ่มเติม: งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย 62_1

งานวิศวกรรมออกแบบจราจร 62_1

วันที่ 12 ธ.ค. 61 งานวิศวกรรมออกแบบระบบจราจร ทาขาวแดง แยกหน้า โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

อ่านเพิ่มเติม: งานวิศวกรรมออกแบบจราจร 62_1

งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม 62_1

การปฏิบัติงานประจำวัน แก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำ, ฝาท่อระบายน้ำ, ขุดวางท่อระบายน้ำ, ดูดลอกท่อและงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 11 ธ.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ล้างอัดฉีดท่อระบายน้ำอุดตันอาคารบริเวณบขส. (เก่า), ที่สถานีคัดแยกขยะครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

อ่านเพิ่มเติม: งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม 62_1