Get Adobe Flash player

งานสถานที่ฯ : ฝ่ายสาธารณูปโภค 62/2

วันที่ 24 มิ.ย. 62 งานสถานที่ ประดับผ้า ที่ประตูสามสวนสมเด็จฯ ครับ (ภาพโดย : ชับเชษฐา)

อ่านเพิ่มเติม: งานสถานที่ฯ : ฝ่ายสาธารณูปโภค 62/2

งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย 62/2

ห้องปฏิบัติการ บ่อบำบัดน้ำเสีย, ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 25 มิ.ย. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เก็บตัวอย่างน้ำระบบบำบัดน้ำเสียตลาดสดบายพาส ทน.สน. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ครับ

อ่านเพิ่มเติม: งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย 62/2

งานวิศวกรรมออกแบบจราจร 62/2

วันที่ 20 มิ.ย. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

อ่านเพิ่มเติม: งานวิศวกรรมออกแบบจราจร 62/2

งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม 62/2

การปฏิบัติงานประจำวัน แก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำ, ฝาท่อระบายน้ำ, ขุดวางท่อระบายน้ำ, ดูดลอกท่อและงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 21 มิ.ย. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ปัญหาน้ำท่วมซอยเจริญเมือง หน้ากรุงไทยเก่า ตามข้อร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม, เป่าลอกท่อ ถนน ต.พัฒนา ซอยดำเกิงคาร์แคร์ ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

อ่านเพิ่มเติม: งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม 62/2

งานศูนย์เครื่องจักรกล : 62/2

ซ่อมบำรุงรักษาฯ, เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องจักรกล-รถยนต์, เชื่อม-ซ่อมฝาบ่อพักน้ำเสียและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 20 มิ.ย. 62 งานศูนย์เครื่องจักรกล เชื่อมป้ายหน้าศูนย์ผู้สูงอายุ ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

อ่านเพิ่มเติม: งานศูนย์เครื่องจักรกล : 62/2