Get Adobe Flash player

จิตอาสา สำนักการช่าง

วันที่  19 ต.ค. 60 - ผอ.จรุณ คนใหญ่ นำจิตอาสาสำนักการช่าง ทาสีฟุตบาท ถนนหน้าศาลากลาง ครับ (ภาพโดย : DADA, โอปอ, เรวัต)

อ่านเพิ่มเติม: จิตอาสา สำนักการช่าง

ช่างศิลป์ : งานสถาปัตยกรรม

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร

ปฏิบัติงานวันที่ 3 ต.ค. 60 - ติดตั้งกรอบ และตัวหนังสือ ปะรำพีธีและซุ้มพระเทพฯ (ภาพโดย : ดุสิต)

อ่านเพิ่มเติม: ช่างศิลป์ : งานสถาปัตยกรรม

Green Office "สำนักงานสีเขียว"

วันที่ 20 ก.ย. 60 ตรวจประเมินกรีนออฟฟิศ หมวด 2 ตามโครงการ Green Office (ภาพโดย : พิชยา)

อ่านเพิ่มเติม: Green Office "สำนักงานสีเขียว"

งานไฟฟ้าสาธารณะ ก.ย. 60

ปฏิบัติงานวันที่  30 ก.ย. 60 - ตรวจเช็ค ซ่อม แก้ไข ติดตั้ง ไฟฟ้า (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ ก.ย. 60

อนุกรรมการสำรวจความเสียหายผู้ประสบอุทกภัย

ปฏิบัติงานวันที่ 22 ส.ค. 60 - ประชาคมผู้ประสบภัยน้ำท่วมตามชุมชนต่าง ๆ  (ภาพโดย : เปรมศักดิ์ ,กิติศักดิ์, ชัยณรงค์)

อ่านเพิ่มเติม: อนุกรรมการสำรวจความเสียหายผู้ประสบอุทกภัย