Get Adobe Flash player

งานควบคุมอาคาร 62_1

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

วันที่ 29 มี.ค. 62 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

อ่านเพิ่มเติม: งานควบคุมอาคาร 62_1

งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค 62

วันที่ 30 มี.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค เปลี่ยนพระบรมสาทิสลักษณ์ ฯ เสร็จทั้งสองจุดครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

อ่านเพิ่มเติม: งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค 62

งานไฟฟ้าสาธารณะ มี.ค. 62

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 30 มี.ค. 62 - งานไฟฟ้าสาธารณะ ปฏิบัติงานตรวจเช็ค ซ่อม แก้ไข, เปลี่ยนวัสดุ, ติดตั้งระบบ, เก็บ ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ มี.ค. 62

งานสถานที่ฯ : ฝ่ายสาธารณูปโภค 62_1

วันที่ 30 มี.ค. 62 งานสถานที่ ติดตั้งป้ายพร้อมประดับผ้า ประตูสามสวนสมเด็จฯ , แยก ธ.อ.ส. ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

อ่านเพิ่มเติม: งานสถานที่ฯ : ฝ่ายสาธารณูปโภค 62_1

งานสวนสาธารณะ 62_1

จัดสวนสาธารณะ อาคารสถานที่ งานจัดสถานที่เกี่ยวกับงานประเพณีต่าง ๆ จัดเตรียมสถานที่ในการเตรียมการรับเสด็จฯ จัดสถานที่ตามที่หน่วยงานขอความร่วมมือ 

วันที่ 29 มี.ค. 62 งานสวนสาธารณะ ทำเสวียนรอบต้นไม้บริเวณสวนลูกครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

อ่านเพิ่มเติม: งานสวนสาธารณะ 62_1