Get Adobe Flash player

งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม : ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

การปฏิบัติงานประจำวัน แก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำ, ฝาท่อระบายน้ำ, ขุดวางท่อระบายน้ำ, ดูดลอกท่อและงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 29 ก.ย. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ฝ่ายช่างสุขาภิบาล ทาสีฝาบ่อพักตะแกรงเหล็ก เตรียมไว้เปลี่ยน ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

อ่านเพิ่มเติม: งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม : ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

งานสวนสาธารณะ

จัดสวนสาธารณะ อาคารสถานที่ งานจัดสถานที่เกี่ยวกับงานประเพณีต่าง ๆ จัดเตรียมสถานที่ในการเตรียมการรับเสด็จฯ จัดสถานที่ตามที่หน่วยงานขอความร่วมมือ 

วันที่ 29 ก.ย. 61 งานสวนสาธารณะ สนับสนุนสถานที่สวนสมเด็จ สระพังทองจัดกิจกรรมเพลงดนตรีกวีศิลป์ (ภาพโดย : สราวุธ)

อ่านเพิ่มเติม: งานสวนสาธารณะ

งานไฟฟ้าสาธารณะ ก.ย. 61

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 29 ก.ย. 61 - ปฏิบัติงานตรวจเช็ค ซ่อม แก้ไข เปลี่ยนวัสดุ,ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง,เก็บ ,ไฟสัญาณจราจร (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ ก.ย. 61

งานสถานที่ฯ : ฝ่ายสาธารณูปโภค 61

วันที่ 30 ก.ย. 61 งานสถานที่ จัดสถานที่งานศพ ที่วัดสะพานคำ ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

อ่านเพิ่มเติม: งานสถานที่ฯ : ฝ่ายสาธารณูปโภค 61

งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค 61

วันที่ 28 ก.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนชุมชนหลังเทศบาล, ชุมชนหนองสนมครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

อ่านเพิ่มเติม: งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค 61